På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Småkrav

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Det er county court (byretten) og High Court of Justice, der i England og Wales har kompetence til at behandle sager inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure. I de fleste tilfælde vil sagen blive behandlet af en byretsdommer (District Judge) ved county court.

Byretternes kompetence er fastsat i lovgivningen og dækker næsten hele det civilretlige område. Deres almindelige kompetence i civilretlige sager er stort set sammenfaldende med High Courts kompetence, dog skal sager om erstatningskrav på under 50 000 GBP i forbindelse med personskade og om pengekrav på under 15 000 GBP anlægges ved byretten. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelsen om High Courts og County Courts' kompetence af 1991 (med senere ændringer). Ifølge lovgivningen har byretten enekompetence på en række områder; dette gælder f.eks. så godt som alle sager, der indledes på grundlag af forbrugerkreditloven af 1974 (Consumer Credit Act 1974), samt de fleste sager, der anlægges af realkreditudbydere og udlejere.

Der kan anlægges retssager ved alle byretter i England og Wales. På Court Services (domstolsstyrelsens) hjemmeside kan man finde adresserne på alle county courts og flere oplysninger om High Court.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

De kommunikationsmidler, der kan accepteres af domstolene i England og Wales med henblik på at indlede den europæiske småkravsprocedure, er fremsendelse med post (fordi der opkræves et retsgebyr ved sagens anlæggelse - domstolene i England og Wales er på nuværende tidspunkt ikke i stand til håndtere betaling af retsafgifter med kreditkort eller debetkort). Yderligere dokumenter kan imidlertid sendes til retten pr. post, fax eller e-mail i overensstemmelse med del 5 i Civil Procedure Rules, som indeholder regler om indgivelse og fremsendelse af dokumenter til retten.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

I England og Wales kan der iværksættes appel til prøvelse af en dom, der er afsagt inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure. I bekendtgørelsen fra 2000 om anvendelse af loven om adgang til domstolsprøvelse fra 1999 (iværksættelse af appel) (år 2000-bekendtgørelsen) er der fastsat regler om appel af retternes afgørelser, herunder om appel af afgørelser truffet af county court. Det fremgår af år 2000-bekendtgørelsen, at det er en appeldommer (Circuit Judge) i county court, der behandler appeller iværksat til prøvelse af afgørelser, der er truffet af en byretsdommer inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure. Yderligere appeller skal derefter iværksættes for High Court.

Del 5.2 i Civil Procedure Rules og den tilhørende vejledning regulerer proceduren i sådanne appelsager og indeholder en angivelse af appelfristerne.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Under henvisning til artikel 21, stk. 2, litra b), er det sprog, der accepteres, engelsk.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Således som det er tilfældet inden for rammerne af den nationale småkravsprocedure, er det den vindende part i den europæiske småkravsprocedure, der skal sørge for fuldbyrdelse af rettens afgørelse.

Den kompetente myndighed med henblik på fuldbyrdelse og for så vidt angår artikel 23 er county court og High Court. Kontaktoplysninger er angivet i a) ovenfor.

Sidste opdatering: 21/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.