Småkrav

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Krav fremsat efter forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure indgives enten til en distriktsdomstol (tribunal d'instance), som er kompetent, hvis der er tale om et civilt krav (artikel L. 221-4-1 i lov om domstolenes opbygning, code de l’organisation judiciaire), eller til en handelsret (tribunal de commerce), som er kompetent, hvis kravet vedrører handlende, handelsselskaber eller finansselskaber (artikel L. 721-3-1 i handelsloven, code de commerce).

Når det i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område blot fastsættes, at de kompetente domstole er domstolene i en bestemt medlemsstat, er den stedligt kompetente ret den, der ligger i den retskreds, hvor skyldneren eller en af skyldnerne har bopæl.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Stævningen kan sendes til retten med posten.

Parterne i en sag, der indledes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure, kan kommunikere med domstolene pr. post.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Sagens parter kan anmode følgende om oplysninger vedrørende udfyldelsen af de formularer, der er vedlagt forordningen som bilag, jf. artikel 11:

  • justitssekretærerne (personnel de greffe) ved de domstole, der har kompetence til at behandle krav indgivet efter forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure, dvs. distriktsdomstolene eller handelsretten. Såfremt det er en distriktsdomstol, der er kompetent i en sag, er det sædvanligvis justitssekretærerne på rettens kontor for modtagelse af sagsparter (service d'accueil du justiciable – SAUJ), der afgiver de nødvendige oplysninger om procedurerne. Der vil blive oprettet SAUJ-kontorer ved distriktsdomstolene inden den 31. december 2017
  • personalet på retscentrene (maisons de la justice et du droit) over hele landet
  • de advokater, som parterne kan søge råd hos ved de gratis retshjælpscentre i departementerne (centres départementaux d'accès au droit).

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Det er ikke tilladt at forkynde dokumenter elektronisk. Der er derfor ingen tekniske midler til rådighed.

Kommunikationen med de franske domstole, der har kompetence til at behandle krav indgivet efter forordningen om indførelse af en europæisk småkravsprocedure, skal ske pr. post.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ingen, hverken privatpersoner eller erhvervsdrivende, er forpligtet til at acceptere et dokument, der er forkyndt elektronisk, jf. artikel 13.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
  • Hvis en sag indbringes for distriktsdomstolen, er der ingen retsafgifter. Retten kan dog tilpligte den tabende part at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, der er forbundet med afgørelsens fuldbyrdelse. Udgifterne til meddelelse pr. anbefalet brev afholdes af retten. Alle udgifter til forkyndelse, der opstår i medfør af artikel 1387 i den civile retsplejelov, skal fremgå af et tvangsfuldbyrdelsesdokument, der er udfærdiget af retten, og skal betales til staten. Distriktsdomstolen kan også dømme den tabende part til at betale de omkostninger, der ikke kan tilbagesøges, dvs. alle den vindende parts udgifter til repræsentation og bistand.
  • Hvis sagen indbringes for handelsretten, afhænger retsafgifternes størrelse af, om der afholdes et retsmøde eller ej. Hvis ikke der afholdes et retsmøde, er retsafgiften på 17,80 EUR (det, det koster at fremsætte begæring om en kendelse). Hvis der afholdes et retsmøde, ligger afgiften på ca. 67 EUR. Disse beløb er ekskl. alle yderligere omkostninger, der måtte påløbe.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

I fransk ret findes følgende appelmuligheder, jf. forordningens artikel 17:

  • En appel (appel), når dommen er afsagt i første instans, dvs. når kravet er på over 4 000 EUR. Sagens parter kan iværksætte appel inden for en måned at regne fra den dag, hvor dommen blev meddelt (artikel 528 og 538 i den civile retsplejelov).
  • En indsigelse (opposition) kan indgives af en skyldner, som hverken har fået forkyndt dommen personligt, jf. artikel 5, stk. 2, eller har svaret på de måder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3 ("udeblivelsesdom"). En sådan indsigelse indgives til den ret, der afsagde den anfægtede dom (artikel 571-578 i den civile retsplejelov).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Hvis afgørelsen er endelig, kan parterne indgive en appel vedrørende et retsspørgsmål (kassationsappel – pourvoi en cassation) ved kassationsdomstolen (Cour de Cassation) (artikel 605-618, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Såfremt der er udvist svigagtig adfærd under retssagen (fraude au jugement), kan parterne indgive en begæring om fornyet prøvelse af dommen (recours en révision) ved den ret, der har afsagt den anfægtede dom (artikel 593-603 i den civile retsplejelov).

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Følgende sprog accepteres, jf. artikel 21a, stk. 1: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

De myndigheder, der er kompetente for så vidt angår fuldbyrdelsen af en retsafgørelse, er fogeder (huissiers de justice) og i tilfælde af løntilbageholdelse (saisie des rémunérations), som en distriktsdomstol har givet tilladelse til, distriktsdomstolens justitssekretær (greffier en chef).

For så vidt angår gennemførelsen af artikel 23:

  • I tilfælde af en udeblivelsesdom kan den ret, der modtager en indsigelse, inden den på ny behandler sagens realitet, ophæve den afsagte kendelse om foreløbig fuldbyrdelse, hvorved fuldbyrdelsen suspenderes (artikel 524 i den civile retsplejelov).
  • Under alle omstændigheder kan fuldbyrdelsesdommeren (le juge de l’exécution) efter forkyndelsen af et betalingspåkrav (commandement) eller en udlægskendelse (acte de saisie) udsætte fuldbyrdelsen og give skyldneren henstand med betalingen (artikel 510 i den civile retsplejelov).
Sidste opdatering: 13/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.