Småkrav

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

I de tyske delstater er alle retter, der har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure, dem, for hvem der kan indbringes sager i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om international, stedlig og saglig kompetence (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Generelt har byretterne (Amtsgerichte) saglig kompetence.

I delstaterne Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt og Schleswig-Holstein er følgende domstole kompetente:

i Baden-Württemberg:

i sager ved byretterne:

1. byretten i Heidelberg

i retskredsen for den regionale appeldomstol (Oberlandesgericht) i Karlsruhe

2. byretten i Heilbronn

i retskredsen for den regionale appeldomstol i Stuttgart

i Hessen:

1. byretten i Frankfurt am Main i retskredsen for byretterne i Hessen

2. den regionale ret i første instans i Frankfurt am Main i retskredsen for de regionale retter i første instans i Hessen

i Nordrhein-Westfalen:

byretten i Essen i retskredsen for byretterne i Nordrhein-Westfalen

i Sachsen-Anhalt:

byretten i Halle an der Saale

i Schleswig-Holstein:

i sager, der falder ind under byrettens materielle kompetence:

1. i retskredsen for den regionale ret i første instans i Flensborg: byretten i Flensborg (retskredsen for byretterne i Flensborg, Husum, Niebüll og Schleswig)

2. i retskredsen for den regionale ret i første instans i Itzehoe: byretten i Itzehoe (retskredsen for byretterne i Elmshorn, Itzehoe, Meldorf og Pinneberg)

3. i retskredsen for den regionale ret i første instans i Kiel: byretten i Kiel (retskredsen for byretterne i Bad Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön og Rendsburg) og

4. i retskredsen for den regionale ret i første instans i Lübeck: byretten i Lübeck (retskredsen for byretterne i Ahrensburg, Eutin, Lübeck, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek og Schwarzenbek).

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Følgende dækkende kommunikationsmuligheder står til rådighed: post, herunder private kurertjenester, fax, personligt fremmøde eller indgivelse af kravet hos byretternes justitskontor (Rechtsantragstelle).

Derudover er der i alle forbundsstater (Länder) ved bestemte retter samt ved forbundsretterne mulighed for at indgive skrivelser i elektronisk form. Til dette formål forsyner den ansvarlige person det elektroniske dokument med en autoriseret elektronisk signatur. Signaturproceduren kræver anvendelse af signatursoftware og et signaturkort og den tilhørende kortlæser. De retter, der er koblet på systemet, kan også kontaktes fra andre medlemsstater via e-CODEX-grænsefladen. Hvilke retter, der har åbnet for elektronisk tilgang, kan ses på webstederne http://www.justiz.de/ og http://www.egvp.de/ og på de enkelte retters websteder.

I henhold til § 130a i den nye udgave af den civile retsplejelov kan alle dokumenter fra den 1. januar 2018 indgives til alle delstats- og forbundsretter under forudsætning af, at det elektroniske dokument er forsynet med en autoriseret elektronisk signatur fra den ansvarlige person eller er signeret af den ansvarlige person og indgivet via en sikker kanal. Som sikre kanaler gælder fra den 1. januar 2018:

1) den tyske e-forvaltningstjeneste "DE-Mail" med bekræftelse af afsenderen (absenderbestätigt),

2) den særlige elektroniske postkasse for advokater ("beA"),

3) den særlige elektroniske postkasse for offentlige myndigheder ("beBPo").

De tekniske rammebetingelser for indsendelsen af det elektroniske dokument fastlægges i en forordning fra forbundsregeringen, der skal træde i kraft den 1. januar 2018.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Byretterne er ansvarlige for at yde praktisk bistand som omhandlet i artikel 11 i den ændrede forordning (EF) nr. 861/2007. Praktisk bistand ydes af det personale, som har ansvaret ifølge den relevante plan over arbejdsfordelingen, hvilket hovedsagligt vil sige personale i justitskontorer eller informationsskranker. Oplysninger om de kompetente byretter og kommunikationskanaler kan findes i det europæiske retlige atlas. Se punkt a) ovenfor.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

I henhold til § 174, stk. 1, og stk. 2, i den civile retsplejelov kan et dokument mod kvittering for modtagelsen sendes via fax til en advokat, en notar, en foged (Gerichtsvollzieher), en skatterådgiver eller en anden person, som på grundlag af sin profession tilskrives en høj grad af pålidelighed, en offentlig myndighed, et offentligt organ eller en offentlig tjeneste.

I henhold til § 174, stk. 3, i den civile retsplejelov kan også elektroniske dokumenter sendes til disse modtagere. Dette gælder også andre processdeltagere, som har givet deres udtrykkelige samtykke til, at dokumenterne sendes i elektronisk form. Det elektroniske dokument skal forsynes med en elektronisk signatur og beskyttes mod uautoriseret adgang fra tredjemand. Dokumentet kan også overføres via De-Mail-tjenester.

Fra den 1. januar 2018 kan et elektronisk dokument fremsendes via en sikker kanal (sicherer Untermittlungsweg) som defineret i § 130a i den civile retsplejelov i stedet for med en elektronisk signatur. Ovennævnte personer skal i denne forbindelse åbne en sikker kanal med henblik på fremsendelse af elektroniske dokumenter. Den elektroniske forkyndelse dokumenteres i dette tilfælde med en elektronisk modtagelsesbekræftelse, som skal fremsendes i struktureret, maskinlæsbart format. Til dette formål anvendes et datasæt, der stilles til rådighed af retten i forbindelse med forkyndelsen af dokumentet.

Samtykke i henhold til artikel 13 og § 174, stk. 3, i den civile retsplejelov kan gives på de under punkt b) beskrevne måder.

Yderligere oplysninger findes under punkt b).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Efter indførelsen af § 31a, stk. 1, første punktum, i forbundsloven om advokatvirksomhed ("BRAO") fik det tyske forbundsadvokatkammer det lovbestemte hverv at oprette en særlig elektronisk postkasse for hver eneste advokat i Tyskland. Et af lovgiverens mål med indførelsen af § 31a i BRAO var sikre, at alle advokater i Tyskland kan kontaktes elektronisk. Oprettelsen af den særlige elektroniske advokatpostkasse blev gennemført den 28. november 2016.

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke noget krav om at anvende den særlige elektroniske postkasse. § 31 i forordningen om fortegnelsen over advokater og advokatpostkasser (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) gør det klart, at beskeder, der er modtaget via den særlige elektroniske postkasse til og med den 31. december 2017, kun skal tages til efterretning, hvis indehaveren af postkassen på forhånd har erklæret sig indforstået med anvendelsen heraf. Fasen med frivillig anvendelse skal muliggøre en glidende overgang til den nye teknologi for advokaterne og sikre, at den særlige elektroniske advokatpostkasse i videst muligt omfang fungerer problemfrit, før der indføres en juridisk pligt til at anvende den. Fra den 1. januar 2018 føjes der et nyt stk. 6 til § 31a i BRAO, i henhold til hvilket alle advokater forpligtes til at tage de beskeder, der modtages via deres særlige elektroniske postkasse, til efterretning. Udkastet til loven om gennemførelse af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og om ændring af andre bestemmelser inden for de erhverv, som beskæftiger sig med juridisk rådgivning, indeholder en lovændring med dette formål (Bundestagsdrucksache 18/9521, S. 9 og 107 ff.).

Dette område reguleres også af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter).

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Retsomkostningerne i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure er fastsat i loven om retsomkostninger (GKG).

Retten anmoder om retsomkostningerne via en retsomkostningsfaktura (Gerichtskostenrechnung). Afgifterne forfalder til betaling, når den indledende begæring indgives, men retssagens videre udvikling afhænger dog ikke af, at afgifterne betales.

For omkostningerne hæfter ud over vedkommende, der indgiver begæringen, også eventuelle personer, som retten har pålagt dette, eller som har overtaget dem i forbindelse med et forlig.

De konkrete afgifter er fastsat i et bilag til GKG (KV-GKG). I nummer 1210 KV-GKG angives en afgift på 3,0 omkostningsenheder i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure. Hvis retssagen afsluttes før tid, sættes afgiften ned til 1,0 afgiftsenheder (nummer 1211 KV-GKG).

Afgiftens størrelse bestemmes af størrelsen på sagsgenstanden, som i reglen svarer til størrelsen på det krav, der er indgivet. Hvis sagen ud over hovedkravet også omfatter accessoriske krav (renter eller omkostninger), tages der ikke hensyn til værdien af disse accessoriske krav.

Der pålægges følgende afgifter:

Beløb op til

EUR

3,0-afgift

EUR

1,0-afgift

EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Ud over afgifterne skal udgifter til eksempelvis vidner, sagkyndige og tolke også betales.

Der kan betales via overførsel. Kontooplysningerne fremsendes i hvert enkelt tilfælde sammen med opkrævningen fra rettens kassererkontor.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Retsafgørelser afsagt i første instans kan appelleres i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov (ZPO), navnlig §§ 511 ff. Appelfristen er på én måned, der beregnes fra det tidspunkt, hvor den fulde dom forkyndes. Den regionale ret i første instans i den retskreds, hvori byretten er beliggende, skal træffe afgørelse om den appel, der er iværksat til prøvelse af en dom afsagt af en byret i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure.

Afgørelser, der er truffet i anden instans af de regionale retter, kan anfægtes i form af en revisionsappel — efter særlig tilladelse — ved den regionale appeldomstol (Oberlandesgericht) i den retskreds, hvor den regionale ret i første instans har sæde.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

I henhold til § 1104, stk. 1, i den civile retsplejelov fortsættes sagen efter begæring, og retstilstanden svarer til den situation, der forelå, før den appellerede dom blev afsagt, hvis betingelserne i artikel 18 er opfyldt. Den kompetente ret er den ret, ved hvilken den oprindelige sag blev ført.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Der må kun anvendes tysk. I den sorbiske befolknings hjemegne har sorberne ret til at tale sorbisk ved retten.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

De kompetente myndigheder i forbindelse med fuldbyrdelse findes i oversigten under fuldbyrdelsesprocedurer. Den kompetente myndighed i forbindelse med afgørelser i henhold til artikel 23 er domstolen i hovedsagen.

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.