Småkrav

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Grækenland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

De kompetente domstole er de civile distriktsdomstole, der har stedlig kompetence.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Sager anlægges ved indgivelse af en skriftlig anmodning til den civile distriktsdomstols justitskontor ved personligt fremmøde. Anmodninger kan også indgives pr. e-mail eller via en digital platform for indgivelse af dokumentation, når sådanne kanaler forefindes.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Der findes ikke en sådan myndighed.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Der er ikke mulighed for elektronisk forkyndelse eller kommunikation ad elektronisk vej.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Personer, der driver forretning ad elektronisk vej i Grækenland, dvs. personer, der tilbyder tjenesteydelser og foretager salg via internettet, har en juridisk forpligtelse til at acceptere elektronisk kommunikation, jf. artikel 8, stk. 1, i præsidentielt dekret nr. 131/2003 (harmonisering af græsk lovgivning med direktiv 2000/31/EF), i tvister vedrørende kontrakter indgået mellem parterne ved anvendelse af en simpel elektronisk signatur, dvs. ved udveksling af simpel elektronisk post og simple meddelelser.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Omkostningerne beregnes på baggrund af de omkostninger, den vindende part har haft i den pågældende retssag.

De retsafgifter, fordringshaveren skal betale, omfatter:

a) advokatens honorar, hvis den pågældende sag blev behandlet af en græsk advokat, som beløber sig til 32 EUR, og

b) stempelafgiften for behandling af retssagen, som beløber sig til ca. 1,14 % af det samlede krav (hovedstol og renter).

Der skal ikke betales stempelafgift for krav på op til 200 EUR.

Når skyldneren lader sig bistå af en advokat (der skal underskrive den udfyldte formular C), skal han eller hun forudbetale advokatens fakturagebyr på 32 EUR.

I særlige tilfælde skal der betales et supplerende fakturagebyr på 32 EUR, når advokaten indkaldes til et mundtligt retsmøde.

Stempelafgiften skal betales til staten, mens advokatens honorar skal betales til advokatsamfundet, som inkasserer advokatens honorar og efterfølgende betaler advokatens faktura ved udstedelse af et tilsvarende dokument.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Retsafgørelser, der træffes som led i småkravsproceduren, kan ikke appelleres. Dog er der mulighed for at anmode den ret, der traf afgørelsen, om at foretage en fornyet prøvelse, eller for at indgive en begæring om ophævelse af dommen til højesteret.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Der kan indgives en anmodning om prøvelse til justitskontoret ved den ret, der traf den pågældende afgørelse.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Det accepterede sprog er græsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

De fogeder, der er kompetente på fuldbyrdelsesstedet, har ansvaret for at gøre udlæg i løsøre og fast ejendom, mens notarerne har ansvaret for at afholde auktioner.

Advokaterne har ansvaret for at udfærdige udlægsfundamenter, mens fogederne har ansvaret for at forkynde disse dokumenter.

Den distriktsdomstol, der traf afgørelsen, er kompetent i henhold til forordningens artikel 23.

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.