Småkrav

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

District Court (distriktsretten) har kompetence til at træffe retsafgørelser i sager, der henhører under den europæiske småkravsprocedure, og alle stævninger skal indgives til justitskontoret for den relevante distriktsret. Distriktsretternes adresser og kontaktoplysninger findes her:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Standardkommunikationsmidlerne er brev og e-mail.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Medarbejderne på de relevante justitskontorer kan yde parterne praktisk bistand med at udfylde formularer og give dem generelle oplysninger om anvendelsesområdet for den europæiske småkravsprocedure samt generelle oplysninger om, hvilke retter og domstole i Irland der har kompetence til at træffe afgørelse i sager, der føres inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Disse spørgsmål er reguleret i de processuelle regler (Rules of Court), der har følgende indhold:

  • "Er egnede faciliteter til dette formål blevet oprettet af Courts Service, og har retten eller justitssekretæren (Registrar) givet instruks herom, er forkyndelse af dokumenter, der skal sendes, leveres, ekspederes eller forkyndes inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure – med forbehold af andre bestemmelser i dette procesreglement - gyldig, hvis de fremsendes i elektronisk form som en elektronisk meddelelse til sagsøgerens eller den sagsøgtes e-mailadresse (som anført på sagsøgerens eller den sagsøgtes brevhoved eller brevpapir, eller som anvendes af begge til at sende meddelelser til justitssekretæren) eller til justitskontorets e-mailadresse (som angivet på et websted, der drives af Courts Service). Såfremt afsenderen imidlertid ikke er sikker på, at den elektroniske meddelelse blev leveret til modtageren (som følge af en indkommet meddelelse om leveringsstatus), eller hvis der ikke er modtaget nogen reaktion inden for en periode på syv dage efter en sådan fremsendelse, skal den elektroniske meddelelse behandles, som om den aldrig var blevet sendt, og det relevante dokument skal forkyndes som fastsat i denne bekendtgørelse (Order) senest otte dage efter en sådan periode." (Order 53B Rule 3) (Order 53B Rule 3)
  • "Ansøgningsskema og dokumentation kan indsendes pr. anbefalet brev, eller, hvis regel 3 finder anvendelse, i elektronisk form." (Order 53B Rule 4)
  • "Når et krav ikke falder inden for anvendelsesområdet for den europæiske småkravsprocedure, skal justitssekretæren, hvis det er muligt, underrette sagsøgeren på samme måde, som dennes anmodning blev sendt til justitssekretæren (og hvis dette ikke er muligt, pr. anbefalet brev)(...)." (Order 53B Rule 6)
  • "rettighedsregistrerende myndighed skal sende kopier af sagsøgtes svar (...) til sagsøgeren ved anbefalet brev (eller, hvor det er relevant, som tilladt efter regel 3) inden for den tidsfrist, som er fastsat i artikel 5, stk. 4, i EU's forordning. (...) rettighedsregistrerende myndighed skal sende kopier af sagsøgtes svar... til sagsøgeren ved anbefalet brev (eller, hvor det er relevant, som tilladt efter regel 3) inden for den tidsfrist, som er fastsat i artikel 5, stk. 6, i EU's forordning. (Order 53B Rule 8)
  • "Enhver meddelelse eller underretning fra justitssekretæren til en part inden for rammerne af en europæisk småkravsprocedure skal i relation til et af de formål, der forfølges med forordningen, ske ved de midler, som denne part har anvendt til at kommunikere med den pågældende (eller til den adresse eller ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er opgivet for denne part) og (...)" (Order 53B Rule 18).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ingen.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Gebyret er på 25 EUR, som gælder for en anmodning, der fremsættes inden for rammerne af den nationale småkravsprocedure. For fremsættelse af modkrav opkræves ligeledes 25 EUR i gebyr.  Et modkrav koster også 25 EUR. Som angivet i litra a) ovenfor skal stævninger i sager, der føres inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, indgives til den relevante distriktsrets justitskontor, som vil forklare sagsøgeren, hvordan betalingen skal foretages.  Kontaktoplysningerne er angivet ovenfor under litra a).

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Bortset fra appel af en kendelse om, at anmodningen afvises i henhold til artikel 4, stk. 4, kan appel iværksættes ved den relevante kredsdomstol (Circuit Court) senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet.  Adresser og kontaktoplysninger på de forskellige Circuit Courts kan findes på

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

De relevante processuelle regler bestemmer, at

"1) En sagsøgt, overfor hvem der er blevet afsagt udeblivelsesdom i en sag om et europæisk småkrav ifølge bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan fremsætte en begæring (notice of motion) til retten i den retskreds, hvor dommen blev afsagt, om ændring og/eller ophævelse af den pågældende dom af de årsager, der er angivet i forordningens artikel 18, stk. 1.

2) Begæringen skal forkyndes for sagsøgeren eller sagsøgerens advokat senest 10 dage efter den dato, hvor den sagsøgte fik kendskab til, at der var afsagt udeblivelsesdom.

3) Forkyndelsen af begæringen har ikke samme virkning som en udsættelse af sagen.

4) Retten kan erklære, at den forkyndelse af begæringen, der reelt har fundet sted, er tilstrækkelig.

5) Det skal kort og klart anføres i begæringen, hvilke grunde, jf. forordningens artikel 18, stk. 1, den pågældende støtter begæringen på.

6) Retten kan imødekomme eller afslå begæringen på grundlag af bestemmelserne i forordningens artikel 18, stk. 1.

7) Hvis retten giver afslag på fornyet prøvelse under henvisning til, at ingen af de grunde, der er omhandlet i forordningens artikel 18, stk. 1, finder anvendelse, bevarer dommen sin retskraft.

8) Hvis retten beslutter, at en fornyet prøvelse er begrundet i en af de årsager, der er fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1, skal den retsafgørelse, der er truffet som led i den europæiske småkravsprocedure, ophæves."

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Engelsk og irsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

En anmodning om fuldbyrdelse skal indgives af fordringshaveren til den relevante County Registrar/Sheriff via den tilknyttede Circuit Court. Den relevante District Court har kompetence til at behandle anmodninger om afvisning af, udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen.

Sidste opdatering: 15/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.