Småkrav

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Følgende domstole er kompetente i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure: fredsdommere (giudice di pace) eller – på de områder, hvor den italienske lovgivning indeholder regler om enekompetence – de almindelige domstole (tribunale ordinario).

De almindelige domstole har navnlig kompetence på følgende områder:

1) pengekrav i forbindelse med leje af fast ejendom og forretninger (artikel 447a i Italiens civile retsplejelov)

2) krav i forbindelse med landbrugskontrakter (i dette tilfælde ligger kompetencen hos de almindelige domstoles særlige landbrugsafdelinger, jf. artikel 9 i lov nr. 29 af 14. februar 1990)

3) krav i forbindelse med patenter og varemærker, selskabsret og antitrustvirksomhed, offentlige kontrakter vedrørende arbejder, tjenesteydelser eller leverancer, som er af fællesskabsbetydning (i dette tilfælde ligger kompetencen hos de afdelinger ved de almindelige domstole, der er specialiseret i handelssager, jf. lovdekret nr. 168 af 26. juni 2003, som ændret ved lov nr. 27 fra 2012)

4) krav i forbindelse med søfart, herunder kollisionsskader, skader ved opankring eller fortøjning eller andre manøvrer i havne og andre fortøjningspladser, skader ved brug af losse- og lastegrej og håndtering af varer i havne, skader på net og andre fiskeredskaber, godtgørelse og kompensation for bistands-, rednings- og bjærgningsarbejde samt dækning af udgifter og betaling for bjærgning af vrag, jf. artikel 589 i søfartsloven.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Almindelig post. Det er også muligt at indgive relevante dokumenter over nettet, men kun i sager, der behandles af de almindelige domstole, og det er kun parternes advokat, der har adgang hertil. Detaljerede tekniske informationer kan opnås via følgende link: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

ECC-NET Italia (https://ecc-netitalia.it/en/), som yder bistand til forbrugere inden for sit kompetenceområde.

For sager, der ikke hører ind under ECC-NET Italias kompetenceområde: justitsministeriet (Ministero della Giustizia).

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile e della Cooperazione giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale

Via Arenula 70 - 00186 Rom Tlf. (+39) 06 68852480

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Der findes ingen bestemmelser om anvendelse af elektronisk forkyndelse og kommunikation i sager ved fredsdommerne. Det er dog muligt at anvende elektronisk forkyndelse og kommunikation i sager ved de almindelige domstole. Der findes yderligere tekniske oplysninger her: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Parternes respektive advokater, men kun i forbindelse med sager ved de almindelige domstole.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Retsafgifterne fastsættes i overensstemmelse med præsidentielt dekret nr. 115 af 30. maj 2002.

De består af tre dele: A) en standardafgift, B) et fast forskud til dækning af omkostningerne og C) en fast afgift for registrering af processkrifter, som skal betales for sager ved kassationsdomstolen (Corte di cassazione).

A) Standardafgiftens størrelse afhænger af kravets størrelse og af, om der er tale om en sag i første instans eller en appelsag. Det betyder nærmere betegnet:

a) at afgiften i forbindelse med krav på op til 1 100 EUR er: 43 EUR, hvis sagen behandles i første instans; 64,50 EUR, hvis der er tale om en appelsag; og 86 EUR, hvis der er tale om en appel vedrørende retlige spørgsmål ved kassationsdomstolen

b) afgiften i forbindelse med krav på mellem 1 100 og 5 200 EUR er: 98 EUR, hvis sagen behandles i første instans; 147 EUR, hvis der er tale om en appelsag; og 196 EUR, hvis der er tale om en appelsag ved kassationsdomstolen.

B) Ud over standardafgiften skal der betales et fast forskud på 27 EUR til dækning af omkostningerne.

Undtagelse: I forbindelse med sager ved fredsdommere og forsøg på at indgå forlig forud for retssagen, hvor kravets værdi er på under 1 033,00 EUR, og tilsvarende retsakter og foranstaltninger, er det kun standardafgiften (og altså ikke det under punkt B nævnte forskud), der skal betales.

C) Hvis sagen indbringes for kassationsdomstolen, skal der uanset kravets værdi betales yderligere 200 EUR, som er den faste afgift for registrering af processkrifter.

Accepterede betalingsformer:

A) Standardafgiften kan betales:

a) på italienske posthuse ved hjælp af et girokort (bollettino di conto corrente personale)

b) i italienske banker ved hjælp af formular F23

c) hos sælgere af stempelmærker (valori bollati) i Italien ved anvendelse af den relevante formular til meddelelse om betalingen (comunicazione di versamento)

d) ved bankoverførsel:

BIC-kode: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100,

som er en metode, der kan anvendes af personer bosiddende uden for Italien, som ikke har en konto i en bank, der er godkendt af skattemyndighederne (Agenzia delle Entrate).

B) Det faste forskud til dækning af omkostningerne kan betales:

c) hos sælgere af stempelmærker i Italien ved anvendelse af den relevante formular til meddelelse om betalingen

b) elektronisk, men kun i sager ved de almindelige domstole.

C) Den faste registreringsafgift kan betales:

a) i italienske banker ved hjælp af formular F23

b) ved bankoverførsel.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Afgørelser truffet af fredsdommere kan appelleres til de almindelige domstole. De almindelige domstoles afgørelser kan appelleres til appeldomstolene (corte di appello).

Fristen for indgivelse af appel er 30 dage at regne fra meddelelsen af afgørelsen (artikel 325 i Italiens civile retsplejelov) eller seks måneder at regne fra afgørelsens offentliggørelse i tilfælde, hvor afgørelsen ikke er blevet forkyndt (artikel 327 i den civile retsplejelov).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Organer, som er kompetente til at foretage fornyet prøvelse:

a) af afgørelser truffet af fredsdommerne – de almindelige domstole

b) af afgørelser truffet af de almindelige domstole – appeldomstolene.

Med hensyn til proceduren er det reglerne for appel og anfægtelse af retsafgørelser generelt, der finder anvendelse (artikel 323 ff. i den civile retsplejelov).

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Det accepterede sprog er italiensk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

De almindelige domstole er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse.

De almindelige domstole har kompetence til at suspendere eller begrænse fuldbyrdelsen af en afgørelse, jf. forordningens artikel 23.

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.