Småkrav

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

I henhold til lovens artikel 26 indledes den europæiske småkravsprocedure ved distriktsdomstolene i overensstemmelse med reglerne om stedlig kompetence i den litauiske civile retsplejelov (herefter "den civile retsplejelov"). Det europæiske civilretlige atlas indeholder allerede relevante oplysninger om det litauiske retsvæsen og kontaktpersoner.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Processkrifter kan indleveres direkte til retten eller sendes pr. brev eller ad elektronisk vej (artikel 1751, stk. 1, i den civile retsplejelov). Litauens justitsministeriums lov nr. 1R-332 af 13. december 2012 fastsætter rammerne for indgivelse af processkrifter til retten og deres forkyndelse for personer ad elektronisk vej (herefter "rammebestemmelserne"). Det fremgår af punkt 3-4 i rammebestemmelserne, at processkrifter kan fremsendes til retten ad elektronisk vej gennem de offentlige elektroniske tjenester (herefter "SEP") i forbindelse med de litauiske domstoles IT-system ("LITEKO"). Der opnås adgang til kontiene i systemet "LITEKO VPE" via de litauiske domstoles elektroniske portal: https://www.e.teismas.lt.

I overensstemmelse med punkt 5 i rammebestemmelserne skal en person, som ønsker at få adgang til "LITEKO-VEP", bekræfte sin identitet. Dette kan ske som følger:

— ved hjælp af statens IT-system, der tilbyder offentlige og administrative elektroniske tjenester, efter de bestemmelser, der er fastsat ved lov

— ved hjælp af de adgangsoplysninger, som retten har givet med henblik på at identificere den pågældende person.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

I henhold til lovens artikel 271 skal de aktører, der er ansvarlige for at yde den primære statsligt garanterede retshjælp tilvejebringe praktisk hjælp og de oplysninger, der er omhandlet i forordningens artikel 11, stk. 1, til sagens parter. I henhold til artikel 15, stk. 1, i lov om statsligt garanteret retshjælp skal personer, der ønsker at modtage primær retshjælp, henvende sig til det udøvende organ i deres bopælskommune eller, hvis en person ingen bopæl har, til det udøvende organ i den kommune, hvor den pågældende opholder sig. Listen over enheder, der tilbyder primær retshjælp, er tilgængelig online. http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

I henhold til artikel 1751, stk. 9, i den civile retsplejelov anvender domstolene elektroniske kommunikationsmidler til forkyndelse af processkrifter for advokater, assisterende advokater, fogeder, stævningsmænd, notarer, offentlige og kommunale selskaber, institutioner og organisationer, finansielle institutioner, forsikrings- og revisionsfirmaer, retseksperter, kuratorer og rekonstruktører. Dokumenter forkyndes også elektronisk for personer, der i henhold til loven eller en aftale, der er indgået af den ansvarlige for domstolenes IT-system, har pligt til at modtage processkrifter elektronisk. Domstolene anvender elektroniske kommunikationsmidler til at forkynde processkrifter for andre personer, hvis de i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i den civile retsplejelov, har givet udtryk for et ønske om at modtage processkrifter elektronisk og har givet de nødvendige kontaktoplysninger.

I overensstemmelse med den civile retsplejelovs artikel 111, stk. 2, afsnit 3, skal ethvert processkrift fra en deltager i en sag angive midlerne til forkyndelse af processkrifter for deltageren. Denne artikel skal sammenholdes med artikel 13, stk. 3, i forordningen.

I henhold til punkt 22 i proceduren gælder, at når processkrifter skal forkyndes elektronisk for en person, sendes dokumenterne til modtagerens konto i systemet "LITEKO VEP". En deltager i sagen modtager en elektronisk meddelelse via sin LITEKO VEP-konto og den oplyste e-mailadresse. Der opnås adgang til kontiene i systemet "LITEKO VPE" via de litauiske domstoles elektroniske portal: https://www.e.teismas.lt

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

I henhold til artikel 1751, stk. 9, i den civile retsplejelov anvender domstolene elektroniske kommunikationsmidler til forkyndelse af processkrifter for advokater, assisterende advokater, fogeder, stævningsmænd, notarer, offentlige og kommunale selskaber, institutioner og organisationer, finansielle institutioner, forsikrings- og revisionsfirmaer, retseksperter, kuratorer og rekonstruktører. Dokumenter forkyndes også elektronisk for personer, der i henhold til loven eller en aftale, der er indgået af den ansvarlige for domstolenes IT-system, har pligt til at modtage processkrifter elektronisk. Domstolene anvender elektroniske kommunikationsmidler til at forkynde processkrifter for andre personer, hvis de i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i den civile retsplejelov, har givet udtryk for et ønske om at modtage processkrifter elektronisk og har givet de nødvendige kontaktoplysninger.

I overensstemmelse med den civile retsplejelovs artikel 111, stk. 2, afsnit 3, skal ethvert processkrift fra en deltager i en sag angive midlerne til forkyndelse af processkrifter for deltageren. Denne artikel skal sammenholdes med artikel 13, stk. 3, i forordningen.

I henhold til punkt 22 i proceduren gælder, at når processkrifter skal forkyndes elektronisk for en person, sendes dokumenterne til modtagerens konto i systemet "LITEKO VEP". En deltager i sagen modtager en elektronisk meddelelse via sin LITEKO VEP-konto og den oplyste e-mailadresse. Der opnås adgang til kontiene i systemet "LITEKO VPE" via de litauiske domstoles elektroniske portal: https://www.e.teismas.lt

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

I overensstemmelse med lovens artikel 27 er den europæiske småkravsprocedure underlagt de retsafgifter, der er fastsat i den civile retsplejelovs artikel 80, stk. 1, afsnit 1. I henhold til den civile retsplejelovs artikel 80, stk. 1, afsnit 1, beregnes de retsafgifter, der skal betales for ethvert krav i en økonomisk tvist, på grundlag af kravets størrelse. Når der indledes en europæisk småkravsprocedure, forfalder retsafgifterne på 3 % af kravets størrelse med et mindstebeløb på 20 EUR.

Retsafgifterne kan betales ved bankoverførsel til statens skatteinspektorats konto. Alle relevante oplysninger findes på statens skatteinspektorats websted: www.vmi.lt/. http://www.vmi.lt/.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

I henhold til lovens artikel 29 kan retsafgørelser truffet i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure appelleres. I overensstemmelse med artikel 301, stk. 3, i den civile retsplejelov behandles anfægtede afgørelser truffet af distriktsdomstole, som endnu ikke er endelige, af de regionale domstole. I henhold til artikel 307, stk. 1, i den civile retsplejelov kan der indgives appel inden for en frist på 30 dage fra afsigelsen af den dom, der er afsagt af retten i første instans.

Det europæiske civilretlige atlas indeholder allerede relevante oplysninger om det litauiske retsvæsen og kontaktpersoner.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

I henhold til lovens artikel 30, stk. 1, skal en retsafgørelse truffet i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure kontrolleres i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 18, stk. 1, af den ret, der har afsagt dommen.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

I henhold til forordningens artikel 20, stk. 2, er det sprog, der accepteres, litauisk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

I henhold til lovens artikel 31, stk. 1, skal en retsafgørelse truffet i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure, og som er godkendt ved anvendelse af formular D i bilag IV til forordningen, anses som et fuldbyrdelsesgrundlag. Fuldbyrdelsesgrundlag håndhæves af fogeden i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i den civile retsplejelovs del VI. Listen over Litauens fogeder findes på webstedet for det litauiske fogedkammer: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.