Småkrav

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Fredsdommere (juge de paix) har kompetence til at træffe de retsafgørelser, der henvises til i forordningen.

Link til det nationale websted: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 Diekirch
Tlf.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 Esch-sur-Alzette
Tlf.: (+352) 530529

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Luxembourg accepterer postlevering som kommunikationsmiddel.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Service d'accueil et d'information juridique – Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 221846

Service d'accueil et d'information juridique – Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch
Tlf.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs – GIE Luxembourg

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tlf.: (+352) 268464 1

Fax: (+352) 26845761

E-mail: info@cecluxembourg.lu.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

I Luxembourg er elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler endnu ikke tilladt i henhold til de processuelle regler, og kommunikationen sker pr. post.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Se d).

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.

I Luxembourg betales der ikke retsafgifter til den kompetente ret som led i den europæiske småkravsprocedure.

Efter domsafsigelsen påløber der imidlertid retsafgifter i forbindelse med fuldbyrdelsen af retsafgørelsen på den vindende parts begæring.

Den ændrede storhertugelige anordning (règlement grand-ducal) af 24. januar 1991 om fastsættelse af fogedgebyrer finder anvendelse. Der kan findes yderligere oplysninger om dette emne på den luxembourgske sammenslutning af fogeders websted – Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/.

Under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager er det faste gebyr for forkyndelse af dokumenter ved foged (huissier de justice) fastsat til 138 EUR.

Betaling til fogeden kan ske ved bankoverførsel.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Hvis kravet ikke overstiger 2 000 EUR, er fredsdommerens afgørelser endelige. Den eneste mulighed for at anfægte afgørelsen er at iværksætte en appel ved kassationsdomstolen vedrørende et retsspørgsmål (pourvoi en cassation).

Hvis kravet overstiger 2 000 EUR, kan en afgørelse truffet af en fredsdommer i første instans anfægtes inden for rammerne af en appel indgivet til retsformanden ved distriktsdomstolen (président du Tribunal d'arrondissement). Appellen kan indgives i form af et appelskrift fra appellanten eller dennes advokat. Repræsentation ved senioradvokat (avocat à la cour) er ikke obligatorisk. Appelfristen er 40 dage regnet fra afgørelsens forkyndelse. Parterne indkaldes af justitskontoret mindst otte dage før retsmødet. Hvis parterne bor i en anden EU-medlemsstat, forlænges denne frist på grund af afstanden med 15 dage i henhold til artikel 167 i den nye civile retsplejelov. Retsforhandlingerne ved distriktsdomstolen er mundtlige.

En kassationsappel vedrørende retsspørgsmål kan indgives til prøvelse af endelige afgørelser truffet af en fredsdommer og af afgørelser truffet af retsformanden ved distriktsdomstolen. Kassationsdomstolen (Cour de Cassation) behandler appelsager vedrørende retsspørgsmål, og repræsentation ved en senioradvokat er obligatorisk.

Link til det nationale websted: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 475981-2369/2373

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Den øverste dommer (juge de paix directeur) ved den fredsdomstol, der traf retsafgørelsen, eller dennes stedfortræder, er kompetent til at træffe afgørelse om anmodningen om fornyet prøvelse.

Anmodningen om fornyet prøvelse skal indgives skriftligt til justitskontoret ved den ret, hvor retsafgørelsen er truffet, enten af sagsøgte eller dennes bemyndigede repræsentant. Repræsentation ved en senioradvokat er ikke obligatorisk, og parterne kan give møde personligt eller bistås eller repræsenteres af enhver af de personer, der er angivet i artikel 106 i den nye civile retsplejelov (link: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – s. 21 ff.).

Mindst otte dage før retsmødet indkaldes parterne af justitskontoret til at give møde. Ifølge artikel 103 og 167 i den nye civile retsplejelov forlænges denne frist, hvis parterne ikke har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Luxembourg. Proceduren for fredsdommeren er mundtlig.

Link til det nationale websted: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 Diekirch
Tlf.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 Esch-sur-Alzette
Tlf.: (+352) 530529

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Luxembourg accepterer fransk og tysk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.

1) I Luxembourg fuldbyrdes retsafgørelser af fogeder.

Fogedernes kontaktoplysninger kan findes på den luxembourgske sammenslutning af fogeders websted (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

2) Med henblik på artikel 23 i forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure er den kompetente myndighed retsformanden ved distriktsdomstolen.

Sidste opdatering: 05/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.