Småkrav

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

De domstole, der har kompetence til at træffe afgørelser i sager efter den europæiske småkravsprocedure, er Small Claims Tribunal (Malta) og Small Claims Tribunal (Gozo).

Kontaktoplysninger for de to domstole:

Small Claims Tribunal (Malta)

Tlf.: 00356 25902000

E-mail: courts.justice@gov.mt

Adresse: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Small Claims Tribunal (Gozo)

Tlf.: 00356 22156650

E-mail: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adresse: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

De tilladte kommunikationsmåder er personligt fremmøde på rettens justitskontor samt post, fax og e-mail.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Hvis kravet fremsættes af en forbruger over for en person, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, kan man få praktisk bistand fra det europæiske forbrugercenter på Malta, ECC-Net Malta – European Consumer Centre Malta.

Adressen på ECC-Net Malta er Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-mail: ecc.malta@gov.mt

Hvis kravet fremsættes af en person, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, mod en anden person, der også udøver erhvervsmæssig virksomhed, kan man få praktisk bistand af Malta Enterprise.

Adressen på Malta Enterprise er Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001 på Malta.

E-mail: info@maltaenterprise.com

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Maltas retsplejelov tillader ikke, at der anvendes elektroniske metoder til meddelelser. Det betyder, at elektroniske metoder ikke kan bruges og ikke er tilladt til meddelelser.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ingen hverken fysisk eller juridisk person er forpligtet hertil.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Der findes følgende gebyrer: 40 EUR for at indgive blanket A og 7,20 EUR for hver meddelelse til sagsøgte. Hvis blanket C anvendes, er gebyret 25 EUR og 7,20 EUR for hver meddelelse. For så vidt angår artikel 15a sker betaling ved bankoverførsel.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Appeller kan indbringes for Court of Appeal (Inferior Jurisdiction) på Malta, hvis der er tale om appeller af afgørelser fra Maltas Small Claims Tribunal, mens afgørelser fra Gozos Small Claims Tribunal kan appelleres til Court of Appeal (Inferior Jurisdiction) på Gozo.

Ifølge artikel 8 i kapitel 380 i Maltas lovsamling kan en appel iværksættes ved, at der indgives begæring herom senest tyve dage efter afgørelsen. Det bestemmes i artikel 8, stk. 2, at en appel uanset kravets størrelse altid kan iværksættes i følgende tilfælde:

a) ved spørgsmål om rettens kompetence

b) ved spørgsmål om forældelse

c) ved overtrædelser af bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, i kapitel 380. Det bestemmes heri, at retten skal suspendere sagen, såfremt sagsøgte søger at undgå kravet ved at inddrage et forhold, der ligger uden for rettens kompetence, og/eller hvis der verserer en sag for en kompetent domstol, hvis udfald ville påvirke sagen

d) hvis retten har handlet på en måde, der er i strid med reglerne om uvildighed og billighed, og en sådan handling har krænket appellantens rettigheder.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Begæringer om fornyet prøvelse i henhold til forordningens artikel 18 indgives til Small Claims Tribunal på Malta eller Gozo.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Maltesisk er det eneste sprog, der accepteres.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

De myndigheder, som er kompetente til at fuldbyrde retsafgørelser, er Court of Magistrates (Malta) eller Court of Magistrates (Gozo), afhængigt af hvor den person, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sin bopæl.

Sidste opdatering: 04/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.