På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Småkrav

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Nordirland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Byretten er den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure i Nordirland. Proceduren vil blive behandlet af en distriktsdommer.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

I forbindelse med den europæiske småkravsprocedure accepterer retterne i Nordirland kommunikation pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Nordirlands domstolsstyrelse (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) yder praktisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, men kan ikke tilbyde juridisk rådgivning om forordningen.

Borgerrådgivningen (Citizens' Advice Bureau) eller andre forbrugerrådgivningscentre i Nordirland kan også yde praktisk bistand. Endvidere er det muligt at få bistand fra en advokat. Kontaktoplysninger for lokale advokater fås ved henvendelse til advokatsamfundet i Nordirland.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Der er ingen elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler, der er teknisk tilgængelige og tilladte i henhold til procedurereglerne i Nordirland. Kommunikation foregår pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ingen personer i Nordirland er forpligtede til at acceptere forkyndelse ved brug af elektroniske midler.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Der opkræves i øjeblikket ingen retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure i Nordirland. Reglen er imidlertid ved at blive revideret.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

En retsafgørelse truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure kan ikke appelleres i Nordirland.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

En appel skal indgives til den ret, der har truffet retsafgørelsen. Byretten er den ret, der har kompetence til en sådan prøvelse i Nordirland.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Under henvisning til artikel 21, stk. 1, litra a), er det sprog, der accepteres, engelsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Den kompetente myndighed i forbindelse med anvendelsen af artikel 23 vil være kontoret for tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser (Enforcement of Judgments Office) og dennes Master. Ifølge den nationale småkravsprocedure er det den vindende part i den europæiske småkravsprocedure, der skal sørge for fuldbyrdelse af rettens afgørelse.

Sidste opdatering: 23/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.