Småkrav

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

De lokale civilretter (Juízos locais cíveis) og de almindelige byretter (juízos de competência genérica).

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Anbefalet brev, fax og elektronisk post.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Domstolsstyrelsen (Direção-Geral da Administração da Justiça - DGAJ) (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Følgende kommunikationsmidler er tilgængelige:

  • Elektronisk kommunikation ved hjælp af det it-system, som retterne anvender, og som er tilgængeligt på dette websted https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, når parterne har udpeget en retlig repræsentant. Partens retlige repræsentant skal i dette øjemed på forhånd lade sig registrere hos den relevante systemadministrator, jf. artikel 132, stk. 1 og 3, artikel 247 og 248 i den civile retsplejelov og artikel 3, 5, 25 og 26 i bekendtgørelse (Portaria) nr. 280 af 26. August 2013.
  • Anbefalet brev, der sendes til partens bopæl eller forretningssted, eller til den adresse som parten har valgt til brug for fremsendelse af meddelelser, når den berørte ikke har udpeget nogen retlig repræsentant, jf. artikel 249, stk. 1, i den civile retsplejelov.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

De retlige repræsentanter, dommere, anklagere og retsvæsenets ansatte ved hjælp af det it-system, som retterne anvender, og som er tilgængeligt på dette websted (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx), jf. Artikel 3 og 5 i bekendtgørelse (Portaria) nr. 280 af 26. August 2013.

De retlige repræsentanter skal i dette øjemed på forhånd lade sig registrere hos den relevante systemadministrator. Det bemærkes, at systemet registrerer datoen for overleveringen af dokumentet, idet det lægges til grund, at denne overlevering har fundet sted tre dage efter dets udfærdigelse eller i visse tilfælde den første hverdag herefter, jf. artikel 247 og 248 i den civile retsplejelov.

Når en part ikke har udpeget en retlig repræsentant, sker forkyndelsen ved et anbefalet brev, der sendes til partens bopæl eller forretningssted eller til den adresse, som parten har valgt til brug for fremsendelse af meddelelser, idet det lægges til grund, at denne overlevering har fundet sted tre dage efter dokumentets udfærdigelse eller i visse tilfælde den første hverdag herefter, jf. artikel 249, stk. 1, i den civile retsplejelov.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

• For retssager, hvor kravets værdi er mindre end eller lig med 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 beregningsenhed)

• For retssager, hvor kravets værdi overstiger 2 000,00 EUR, men er mindre end 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 beregningsenheder)

Hvis sagen viser sig at være særlig kompliceret, kan retten af egen drift beslutte at anvende følgende beløb:

• For retssager, hvor kravets værdi er mindre end eller lig med 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 beregningsenhed)

• For retssager, hvor kravets værdi overstiger 2 000,00 EUR, men er mindre end 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 beregningsenheder)

(Artikel 6, stk. 1 og 5, i bekendtgørelsen om retsafgifter, som bekendtgjort ved lovdekret nr. 34 af 26.2.2008 i sin nugældende affattelse).

Hvis sagsøgte i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1896/2006 inden for rammerne af den europæiske betalingspåkravsprocedure har indgivet en indsigelse, og sagen fortsættes, trækkes det beløb, der er betalt i anledning af denne procedure, fra det beløb, der er betalt i retsafgift i anledning af den europæiske småkravsprocedure.

Fradraget kan beløbe sig til 102 EUR (1 beregningsenhed) eller 153 EUR (1,5 betalingsenhed), jf. artikel 7, stk. 6, i bekendtgørelsen om retsafgifter, som bekendtgjort ved lovdekret nr. 34 af 26.2.2008 i sin nugældende affattelse.

Når der fremsættes modkrav — i hvilket tilfælde de beløb, der er angivet i de to processkrifter, lægges sammen med henblik på beregning af omkostningerne, hvilket kan føre til, at kravene når op på 10 000,00 EUR — udgør betalingen i tilfælde, hvor kravets værdi ligger mellem 8 000,01 EUR og 10 000,00 EUR, 3 regningsenheder (306,00 EUR) eller 4,5 regningsenheder (459,00 EUR), hvis foranstaltningen er særlig kompleks. Det bemærkes, at omkostningerne i forbindelse med krav, hvis værdi ligger mellem 5 000,01 EUR og 8 000,00 EUR fastholdes på 2 beregningsenheder (204,00 EUR) eller 3 beregningsenheder (306,00 EUR) i særligt komplekse sager, jf. artikel 11 i bekendtgørelsen om retsafgifter, som bekendtgjort ved lovdekret nr. 34 af 26.2.2008 i sin nugældende affattelse, sammenholdt med artikel 145, stk. 5, artikel 530, stk. 2, artikel 299, stk. 1 og 2, og artikel 297, stk. 2, i den civile retsplejelov.

Det accepterede betalingsmiddel er bankoverførsel.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Der er ikke adgang til at appellere afgørelsen, bortset fra tilfælde som omhandlet i artikel 629, stk. 2, i den civile retsplejelov eller i samme lovs artikel 696.

Det fremgår således af artikel 629, stk. 2, i den civile retsplejelov, at det altid er muligt at appellere en afgørelse, uanset kravets økonomiske værdi og det beløb, som sagsøgte dømmes til at betale,

a) når appellen støttes på en tilsidesættelse af de internationale procesretlige regler eller kompetenceregler, der er knyttet til sagens karakter eller den retlige trinfølge, eller på en uoverensstemmelse med fast retspraksis,

b) til prøvelse af afgørelser vedrørende den konkrete sags værdi eller modkravene med den begrundelse at deres værdi samlet set overskrider kompetencen for den ret, der har truffet den anfægtede afgørelse,

c) til prøvelse af afgørelser, der er truffet inden for rammerne af den samme lovgivning og om det samme grundlæggende retsspørgsmål, og som er i strid med højesterets (Supremo Tribunal de Justiça) faste praksis,

d) til prøvelse af en dom, der er truffet af appelretten i strid med en anden dom hidrørende fra samme eller en anden appelret inden for rammerne af den samme lovgivning og om det samme grundlæggende retsspørgsmål, og som ikke kan anfægtes ved en ordinær appel af en årsag, der ikke vedrører rettens kompetence, medmindre der afsiges en dom med henblik på at ensarte retspraksis.

Det fremgår af artikel 696 i den civile retsplejelov, at en retskraftig dom kun kan gøres til genstand for en fornyet prøvelse i følgende tilfælde:

a) når det ved en retskraftig straffedom er blevet fastslået, at dommen udspringer af en strafbar handling, som dommeren har begået som led i sin embedsførelse,

b) når det er konstateret, at et dokument, et processkrift, en vidneforklaring eller en sagkyndig erklæring er falsk, og dette dokument under alle omstændigheder kan have påvirket sagens udfald, forudsat at spørgsmålet ikke har været rejst under den sag, der gav anledning til den afgørelse, der skal efterprøves,

c) når der har været fremlagt et dokument, og den part, der påberåber sig det, ikke har haft kendskab til det og ikke har kunnet gøre brug af det i den sag, der gav anledning til den afgørelse, der blev truffet, og dette dokument i sig selv er tilstrækkeligt til at ændre afgørelsen til fordel for den, der har tabt sagen,

d) når den forklaring, det afkald eller den disposition, som afgørelsen er støttet på, er blevet omstødt eller annulleret,

e) når sagsøgte ikke er mødt op i retten, og der er afsagt udeblivelsesdom, og det viser sig, at sagsøgte ikke er blevet underrettet om retsmødet, eller at underretningen var mangelfuld,

f) når afgørelsen er i strid med en anden endelig afgørelse, der er truffet af en international appelinstans, og som er bindende for Portugal,

g) når tvisten hviler på en svigagtig disposition, som parterne har foretaget, og retten – som ikke havde opdaget det svigagtige forhold – ikke har gjort brug af sine beføjelser efter artikel 612.

Ifølge artikel 638, stk. 1, i den civile retsplejelov, er appelfristen på 30 dage at regne fra afgørelsens meddelelse.

Ifølge artikel 697, stk. 2 og 3, i den civile retsplejelov kan der ikke indgives en begæring om ekstraordinær efterprøvelse, hvis der er hengået mere end fem år siden, afgørelsen opnåede retskraft. Fristen for at iværksætte en sådan appel er på 60 dage:

i. i de i artikel 696, litra a), omhandlede tilfælde at regne fra det tidspunkt, hvor den anfægtede dom opnåede retskraft,

ii. i de i artikel 696, litra f), omhandlede tilfælde at regne fra det tidspunkt, hvor den anfægtede dom opnåede retskraft,

iii. i de øvrige tilfælde at regne fra det tidspunkt, hvor appellanten kom i besiddelse af det dokument eller fik kendskab til de omstændigheder, der ligger til grund for efterprøvelsen,

iv. i de i artikel 696, litra g), omhandlede tilfælde er fristen for at iværksætte appel to år fra det tidspunkt, hvor appellanten fik kendskab til dommen, med forbehold af ovennævnte femårsfrist.

De domstole, der har kompetence til at behandle appelsagen, er appelretterne (Tribunais da relaçao) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 629, stk. 2, i den civile retsplejelov, og i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 696 i den civile retsplejelov, er det de retter, der traf den anfægtede afgørelse som omhandlet i litra a).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Appelskriftet indgives til den ret, der traf den anfægtede afgørelse, idet appellanten skal redegøre for de faktiske omstændigheder, hvorpå appellen støttes. Appelskriftet skal være vedlagt en kopi af den afgørelse eller det dokument, der er genstand for appellen, jf. artikel 697, stk. 1, og artikel 698 i den civile retsplejelov.

De domstole, der har kompetence til at behandle appelsagen, er de domstole, der traf den anfægtede afgørelse, jf. litra a).

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Engelsk, fransk og spansk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Det er fogedretterne (juízos de execução), der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse. Hvis der ikke er nogen fogedret i den pågældende retskreds, er det de lokale civilretter, og de almindelige byretter, der er kompetente.

Ved fuldbyrdelse af en afgørelse, der er truffet af de portugisiske domstole, fremsættes begæringen om fuldbyrdelse inden for rammerne af den sag, der har givet anledning til afgørelsen, jf. artikel 85, stk. 1, i den civile retsplejelov. Fuldbyrdelsesbegæringen, de relevante bilag og kopien af afgørelsen sendes derefter uden ugrundet ophold til den kompetente fogedret, hvis der er en i retskredsen, jf. artikel 85, stk. 2, i den civile retsplejelov.

Hvis der er tale om afgørelser, der er truffet i andre medlemsstater, er det retten i den retskreds, hvor debitor har bopæl, der har kompetence til at gennemføre fuldbyrdelsen, jf. artikel 90 i den civile retsplejelov.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.