Småkrav

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
 • De domstole, der har kompetence til at træffe afgørelse efter den europæiske småkravsprocedure, er distriktsdomstole (judecătorii) som fastlagt i artikel 94, stk. 1, litra k), i den civile retsplejelov (lov nr. 134/2010, berigtiget[1], som ændret, i det følgende benævnt CCP).

[1]Offentliggjort i Rumæniens lovtidende, del I, nr. 247 af 10. april 2015.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

 • I overensstemmelse med den almindelige procedure, jf. artikel 148, stk. 2, i den civile retsplejelov, kan en begæring, der indgives til retten personligt eller ved fuldmagt, indgives i et elektronisk format, hvis det opfylder lovens betingelser (forordningen finder, hvor det er relevant, også anvendelse på sager, hvor CCP kræver, at parternes påstande, anbringender og argumenter eller andre processkrifter skal indgives til retten på skrift, jf. artikel 148, stk. 3, i CCP).
 • I overensstemmelse med den almindelige procedure, der er fastlagt i artikel 199, stk. 1, i CCP, vil en stævning (cererea de chemare în judecată), der er indgivet personligt eller ved fuldmagt, pr. post, kurer, fax eller scannet og sendt pr. e-mail eller som elektronisk dokument, blive registreret og påført stempel med modtagelsesdato.
 • NB: I den særlige småkravsprocedure (gældende for indenlandske tvister) indleder sagsøger sagen ved at udfylde en blanket og indgive eller sende den til den kompetente domstol med post eller på enhver anden måde, som gør det muligt at bekræfte modtagelsen (jf. artikel 1029, stk. 1, i CCP).

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
 • Der er planer om at ændre loven, således at det bliver muligt at behandle anmodninger om praktisk hjælp til at udfylde formularerne. Oplysningerne vil blive ajourført i takt med de nødvendige lovændringer.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
 • Artikel 154, stk. 6, i CCP

6) Processkrifter og andre procesdokumenter kan forkyndes af justitssekretæren og pr. fax, e-mail eller med andre midler, som sikrer overførslen af dokumentets indhold og bekræftelse af modtagelsen, hvis den pågældende part har meddelt retten sine kontaktoplysninger til dette formål. Når retten fremsender et processkrift, sender den også med henblik på bekræftelse en blanket med følgende oplysninger: rettens navn, dato samt navn på rettens medarbejder og de dokumenter, der er sendt. Denne blanket skal udfyldes af modtageren med angivelse af modtagelsesdatoen samt tydeligt navn på og underskrift af den person, der er ansvarlig for at modtage korrespondance. Blanketten sendes til retten pr. fax, e-mail eller på anden vis.

 • Artikel 205, stk. 2, litra a), i CCP

Replikken skal indeholde: sagsøgtes navn og efternavn, personnummer, hjemsted eller bopæl eller for juridiske personer navn og det vedtægtsmæssige hjemsted og, hvor det er relevant, registrerings- eller skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i erhvervsregistret eller et registret over juridiske personer samt bankkonto, hvis sagsøgte ikke har allerede anført dette i påstanden. Bestemmelserne i artikel 148, stk. 1, andet led, finder tilsvarende anvendelse. Hvis sagsøgte bor i udlandet, skal replikken også indeholde en adresse i Rumænien, hvortil alle meddelelser vedrørende sagen vil blive sendt.

 • Artikel 194 (a) i CCP

Påstanden skal indeholde:

a) parternes fulde navn, hjemsted eller bopæl eller for juridiske personer det vedtægtsmæssige hjemsted. Desuden angives det personlige identifikationsnummer eller i givet fald registreringskode eller skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i rhvervsregistret eller registret over juridiske personer samt sagsøgers og sagsøgtes bankkonti, hvis parterne har eller har fået tildelt disse identifikationselementer i overensstemmelse med loven, i det omfang disse er kendt for sagsøger. Bestemmelserne i artikel 148, stk. 1, andet led, finder anvendelse. Hvis sagsøger er bosat i udlandet, skal replikken også indeholde en adresse i Rumænien, hvortil alle meddelelser vedrørende sagen vil blive sendt.

 • Artikel 148, stk. 1-3, i CCP

1) Begæringer, der indgives til domstolene, skal være skriftlige og indeholde navnet på den domstol, de er rettet til, parternes for- og efternavn, parternes hjemsted eller bopæl eller i påkommende tilfælde navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for deres virksomhed, eventuelle repræsentanters for- og efternavn, hjemsted eller bopæl , sagens genstand, kravets værdi, og hvor det er relevant, en begrundelse for kravet samt underskrift. Begæringer skal, hvor det er relevant, også indeholde parternes e-mailadresse eller kontaktoplysninger samt telefonnummer, faxnummer og lignende.

2) Begæringer, der indgives personligt eller ved fuldmagt, kan udarbejdes i elektronisk format, hvis det opfylder lovens betingelser.

3) Bestemmelserne i stk. 2 gælder tilsvarende også i tilfælde, hvor denne lov bestemmer, at parternes indlæg, argumenter og konklusioner eller andre processkrifter skal indgives til retten på skrift.

 • Artikel 169, CCP

Når en sag er indbragt for retten, kan begæringer, replikker eller andre dokumenter sendes direkte til retten af parternes advokat eller juridiske rådgiver, hvis de har en sådan. I så fald bekræfter modtageren af anmodningen modtagelsen af den kopi, der er indgivet til retten, eller på enhver anden måde, der sikrer, at denne procedure afsluttes.

 • Artikel 199, stk. 1, i CCP

1) En påstand, der er indgivet personligt eller ved fuldmagt, pr. post, kurer eller fax eller scannet og sendt pr. e-mail eller som elektronisk dokument, registreres og stemples med angivelse af modtagelsesdatoen.

 • Artikel 149, stk. 4, i CCP

4) Hvis påstanden er fremsendt i overensstemmelse med lovgivningen pr. fax eller e-mail, skal retssekretæren tage en kopi heraf, som betales af den part, der er forpligtet hertil. Bestemmelserne i artikel 154, stk. 6, finder fortsat anvendelse.

 • I den særlige småkravsprocedure (for indenlandske tvister) indleder sagsøger sagen ved at udfylde en blanket og indgive eller sende den til den kompetente domstol pr. post eller på enhver anden måde, som gør det muligt at bekræfte modtagelsen (jf. artikel 1029, stk. 1, i CCP).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

 • Hvis retten i overensstemmelse med lovgivningen fremsender processkrifter elektronisk, har parterne pligt til at godtage meddelelser, der fremsendes på denne måde. Dette gælder kun, hvis parterne (eller deres repræsentanter, herunder advokater) har angivet deres e-mailadresse (se også svaret på punkt d).
 • Hvis en part i overensstemmelse med lovgivningen fremsender processkrifter elektronisk, har parterne pligt til at godtage meddelelser, der fremsendes på denne måde.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
 • Artikel 10, stk. 1, litra b), stk. 2 og 3, i hasteforordning nr. 80/2013 om stempelafgifter

1) For så vidt angår fuldbyrdelse skal der betales følgende stempelafgifter for nedennævnte anmodninger:

(…)

b) anmodning om udsættelse af fuldbyrdelse, herunder foreløbig eksigibilitet – 50 RON.

2) Såfremt fuldbyrdelsen anfægtes, beregnes afgiften på grundlag af værdien af de produkter, der er omfattet af den anfægtede fuldbyrdelse, eller af det pågældende skyldige beløb, når dette beløb er lavere end varernes værdi. Denne afgift kan ikke overstige 1 000 RON, uanset det omtvistede beløb. Hvis genstanden for fuldbyrdelsen ikke kan værdiansættes, skal der betales en stempelafgift på 100 RON for indsigelsen mod fuldbyrdelsesproceduren.

3) Såfremt indsigelsen mod fuldbyrdelsesproceduren også ifølge betingelserne i artikel 712, stk. 2, i den civile retsplejelov vedrører faktiske eller retlige grunde vedrørende lovens indhold, bestemmes stempelafgiften i henhold til artikel 3, stk. 1).

 • Artikel 33, stk. 1, i hasteforordning nr. 80/2013 om stempelafgifter

Stempelafgifter betales forud, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

 • Artikel 40, stk. 1 og 2, i hasteforordning nr. 80/2013 om stempelafgifter

Hvis den person, der hæfter for betalingen af stempelafgiften til retten, ikke har hjemsted eller bopæl eller, hvor det er relevant, vedtægtsmæssigt hjemsted i Rumænien, skal stempelafgiften indbetales til den administrative enhed, hvor den ret, der behandler sagen eller anmodningen, er beliggende, enten kontant, ved bankoverførsel eller via et onlinesystem. Kontoen skal være en særskilt konto til lokale budgetindtægter fra "stempelafgifter til retten og andre stempelafgifter" i den administrative territoriale enhed, hvor den fysiske person har hjemsted eller bopæl, eller, hvis det er relevant, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

 • For at sikre en høj grad af forudsigelighed er der planer om at ændre lovgivningen med henblik på at skabe overensstemmelse med artikel 15a, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure. Oplysningerne vil blive ajourført i takt med de nødvendige lovændringer.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

 • I overensstemmelse med forordningens artikel 17 kan en appel indgives til en domstol (tribunal) inden for en frist på 30 dage fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet (jf. artikel 466, stk. 1, artikel 468, stk. 1, og artikel 94, stk. 1, litra k), sammenholdt med artikel 95, stk. 2, i den civile retsplejelov).
 • NB: I den særlige småkravsprocedure (gældende for indenlandske tvister) kan afgørelser truffet af distriktsdomstolen kun appelleres til en domstol (tribunal), og dette skal ske inden for 30 dage efter det tidspunkt, hvor afgørelsen er truffet (jf. artikel 1033, stk. 1, i CCP).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
 • Reglerne i den almindelige procedure:

– En appel med påstand om ophævelse af den endelige dom (ekstraordinær appel) kan indgives, hvis appellanten ikke var blevet behørigt indkaldt og var ikke til stede under sagen. En sådan appel indgives til den ret, hvis afgørelse anfægtes (artikel 503, stk. 1) og artikel 505, stk. 1, i CCP).

– Fornyet prøvelse (ekstraordinær appel) af en dom vedrørende sagens realitet (eller ikke) kan være nødvendig, hvis den part, der på grund af omstændigheder, der lå uden for hans kontrol, var forhindret i at møde i retten og på forhånd meddelte retten dette. Begæringen om fornyet prøvelse indgives til den ret, der har truffet afgørelse i den sag, der ønskes prøvet på ny (jf. artikel 509, stk. 1, stk. 9 og stk. 2, samt artikel 510, stk. 1, i CCP).

– En part, der overskrider en frist, kan kun få en ny frist, hvis han/hun kan anføre behørigt begrundede årsager til forsinkelsen. Med henblik herpå skal denne part fremlægge processkriftet senest 15 dage efter den begivenhed, der var årsag til forsinkelsen, og samtidig anmode om en ny frist. Er der tale om en appel, vil denne frist være den samme som for appelprocedurer: Anmodningen om en ny frist behandles af den domstol, der er kompetent til at behandle en anmodning vedrørende den rettighed, der udøves inden for fristen (jf. artikel 186 i CCP).

 • Der er planer om at ændre lovgivningen, således at den er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure. Oplysningerne vil blive ajourført i takt med de nødvendige lovændringer.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Rumænsk.

Sidste opdatering: 22/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.