Småkrav

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Førsteinstansbehandlingen af småkrav henhører under distriktsdomstolens kompetence (judecătorie). Domme kan kun appelleres til nævnet inden for 30 dage efter meddelelsen. Voir l’article 2 de l'article I undecies de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007 telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

 • I overensstemmelse med den almindelige procedure, jf. artikel 148, stk. 2, i den civile retsplejelov, kan en begæring, der indgives til retten personligt eller ved fuldmagt, indgives i et elektronisk format, hvis det opfylder lovens betingelser (forordningen finder, hvor det er relevant, også anvendelse på sager, hvor CCP kræver, at parternes påstande, anbringender og argumenter eller andre processkrifter skal indgives til retten på skrift, jf. artikel 148, stk. 3, i CCP).
 • I overensstemmelse med den almindelige procedure, der er fastlagt i artikel 199, stk. 1, i CCP, vil en stævning (cererea de chemare în judecată), der er indgivet personligt eller ved fuldmagt, pr. post, kurer, fax eller scannet og sendt pr. e-mail eller som elektronisk dokument, blive registreret og påført stempel med modtagelsesdato.
 • NB: I den særlige småkravsprocedure (gældende for indenlandske tvister) indleder sagsøger sagen ved at udfylde en blanket og indgive eller sende den til den kompetente domstol med post eller på enhver anden måde, som gør det muligt at bekræfte modtagelsen (jf. artikel 1029, stk. 1, i CCP).

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

I henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning nr. 861/2007, med senere ændringer og tilføjelser, yder de advokater, der inden for rammerne af retshjælpstjenesten er udpeget til dette formål, praktisk bistand til udfyldelsen af ansøgningsskemaet i overensstemmelse med princippet om kvartalsvis udskiftning. Listen over de således udpegede advokater og deres kontaktoplysninger offentliggøres på webstedet for den nationale sammenslutning af rumænske advokatforbund og på hver advokatsammenslutnings websted og sendes til hver distriktsdomstol (judecătorie) med henblik på visning på disse retters hjemsted og på retsportalen. For så vidt angår den praktiske bistand, der ydes, har advokaten ret til de honorarer, der er fastsat i den protokol, der er fastsat i henhold til loven, med henblik på at fastsætte de honorarer, der skal betales til advokater for ydelse af retshjælp eller udenretslig bistand. Advokaten har ikke ret til nogen form for vederlag fra den assisterende person uanset titel. Voir l’article 1er de l'article I undecies de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007 telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

 • Artikel 154, stk. 6 og 6a i CPC

Tilsigelser til retsmøder og andre processuelle dokumenter kan forkyndes af justitssekretæren og pr. fax, e-mail eller med andre midler, som sikrer overførslen af dokumentets indhold og bekræftelse af modtagelsen, hvis den pågældende part har meddelt retten sine kontaktoplysninger til dette formål. De forkyndte processkrifter er forsynet med rettens elektroniske underskrift, idet den erstatter rettens stempel og justitssekretærens underskrift som obligatorisk reference på stævningen. Hver domstol råder over én elektronisk underskrift til brug for tilsigelser til retsmøder og andre processuelle dokumenter. Tilsigelsen og andre processuelle dokumenter anses for at være blevet forkyndt ved modtagelsen af en meddelelse fra det anvendte system, hvoraf det fremgår, at de er nået frem til adressaten på grundlag af de oplysninger, som adressaten har givet.

 • Artikel 205, stk. 2, litra a), i CPC

Replikken skal indeholde: sagsøgtes navn og efternavn, personnummer, hjemsted eller bopæl eller for juridiske personer navn og det vedtægtsmæssige hjemsted og, hvor det er relevant, registrerings- eller skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i erhvervsregistret eller et registret over juridiske personer samt bankkonto, hvis sagsøgte ikke har allerede anført dette i påstanden. Bestemmelserne i artikel 148, stk. 1, andet led, finder tilsvarende anvendelse. Hvis sagsøgte bor i udlandet, skal replikken også indeholde en adresse i Rumænien, hvortil alle meddelelser vedrørende sagen vil blive sendt.

 • Artikel 194, litra a), i CPC

Påstanden skal indeholde:

a) parternes fulde navn, hjemsted eller bopæl eller for juridiske personer det vedtægtsmæssige hjemsted. Desuden angives det personlige identifikationsnummer eller i givet fald registreringskode eller skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i erhvervsregistret eller registret over juridiske personer samt sagsøgers og sagsøgtes bankkonti, hvis parterne har eller har fået tildelt disse identifikationselementer i overensstemmelse med loven, i det omfang disse er kendt for sagsøger. Bestemmelserne i artikel 148, stk. 1, andet led, finder anvendelse. Hvis sagsøger er bosat i udlandet, skal replikken også indeholde en adresse i Rumænien, hvortil alle meddelelser vedrørende sagen vil blive sendt.

 • Artikel 148, stk. 1-3, i CPC

1. Begæringer, der indgives til domstolene, skal være skriftlige og indeholde navnet på den domstol, de er rettet til, parternes for- og efternavn, parternes hjemsted eller bopæl eller i påkommende tilfælde navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for deres virksomhed, eventuelle repræsentanters for- og efternavn, hjemsted eller bopæl , sagens genstand, kravets værdi, og hvor det er relevant, en begrundelse for kravet samt underskrift. Begæringer skal, hvor det er relevant, også indeholde parternes e-mailadresse eller kontaktoplysninger samt telefonnummer, faxnummer og lignende.

2. Begæringer, der indgives personligt eller ved fuldmagt, kan udarbejdes i elektronisk format, hvis det opfylder lovens betingelser.

3. Bestemmelserne i stk. 2 gælder tilsvarende også i tilfælde, hvor denne lov bestemmer, at parternes indlæg, argumenter og konklusioner eller andre processkrifter skal indgives til retten på skrift.

 • Artikel 169, i CPC

Når en sag er indbragt for retten, kan begæringer, replikker eller andre dokumenter sendes direkte til retten af parternes advokat eller juridiske rådgiver, hvis de har en sådan. I så fald bekræfter modtageren af anmodningen modtagelsen af den kopi, der er indgivet til retten, eller på enhver anden måde, der sikrer, at denne procedure afsluttes.

 • Artikel 199, stk. 1, i CPC

1. En påstand, der er indgivet personligt eller ved fuldmagt, pr. post, kurer eller fax eller scannet og sendt pr. e-mail eller som elektronisk dokument, registreres og stemples med angivelse af modtagelsesdatoen.

 • Artikel 149, stk. 4, i CPC

4. Hvis påstanden er fremsendt i overensstemmelse med lovgivningen pr. fax eller e-mail, skal justitssekretæren tage en kopi heraf, som betales af den part, der er forpligtet hertil. Bestemmelserne i artikel 154, stk. 6, finder fortsat anvendelse.

I den særlige småkravsprocedure (for indenlandske tvister) indleder sagsøger sagen ved at udfylde en blanket og indgive eller sende den til den kompetente domstol pr. post eller på enhver anden måde, som gør det muligt at bekræfte modtagelsen (jf. artikel 1029, stk. 1, i CCP).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

 • Hvis retten i overensstemmelse med lovgivningen fremsender processkrifter elektronisk, har parterne pligt til at godtage meddelelser, der fremsendes på denne måde. Dette gælder kun, hvis parterne (eller deres repræsentanter, herunder advokater) har angivet deres e-mailadresse (se også svaret på punkt d).
 • Hvis en part i overensstemmelse med lovgivningen fremsender processkrifter elektronisk, har parterne pligt til at godtage meddelelser, der fremsendes på denne måde.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

 • Artikel 10, stk. 1, litra b), og artikel 10, stk. 2 og 3, i hasteforordning nr. 80/2013 om stempelafgifter

1. For så vidt angår fuldbyrdelse skal der betales følgende stempelafgifter for nedennævnte anmodninger:

(…)

b) anmodning om udsættelse af fuldbyrdelse, herunder foreløbig eksigibilitet – 50 RON.

2. Såfremt fuldbyrdelsen anfægtes, beregnes afgiften på grundlag af værdien af de produkter, der er omfattet af den anfægtede fuldbyrdelse, eller af det pågældende skyldige beløb, når dette beløb er lavere end varernes værdi. Denne afgift kan ikke overstige 1 000 RON, uanset det omtvistede beløb. Hvis genstanden for fuldbyrdelsen ikke kan værdiansættes, skal der betales en stempelafgift på 100 RON for indsigelsen mod fuldbyrdelsesproceduren.

3. Såfremt indsigelsen mod fuldbyrdelsesproceduren også ifølge betingelserne i artikel 712, stk. 2, i den civile retsplejelov vedrører faktiske eller retlige grunde vedrørende lovens indhold, bestemmes stempelafgiften i henhold til artikel 3, stk. 1).

 • Artikel 33, stk. 1, i hasteforordning nr. 80/2013 om stempelafgifter

Stempelafgifter betales forud, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

 • Artikel 40, stk. 1 og 2, i hasteforordning nr. 80/2013 om stempelafgifter

Hvis den person, der skal betale stempelafgiften, hverken har bopæl, opholdssted eller hjemsted i Rumænien, skal stempelafgiften indbetales til dommerkontoret i den retskreds, hvor retten er beliggende enten kontant, ved bankoverførsel eller on line. Denne konto føres som en særskilt konto til brug for "stempelafgifter og andre retsafgifter" af dommerkontoret i den retskreds, hvor en fysisk person har bopæl eller opholder sig, eller hvor en juridisk person har hjemsted.

Krav vedrørende småkrav, der fremsættes i overensstemmelse med den særlige procedure, der er fastsat i den civile retsplejelov eller i overensstemmelse med småkravsforordningen, pålægges en afgift på 50 RON, hvis beløbet ikke overstiger 2 000 RON, eller hvis beløbet i euro ikke overstiger 2 000 RON, og et gebyr på 200 RON, hvis beløbet overstiger 2 000 RON, eller hvis beløbet i euro overstiger 2 000 RON. Se artikel 6, stk. 1, i hastebekendtgørelse nr. 80/2013 om stempelafgift.

Webstedet https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx har et underafsnit, "Bine de știut" [nyttige oplysninger], for hver ret med oplysninger om, hvilke konti stempelafgifter kan indbetales på.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

 • I overensstemmelse med forordningens artikel 17 kan en appel indgives til en domstol (tribunal) inden for en frist på 30 dage fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet (jf. artikel 466, stk. 1, artikel 468, stk. 1, og artikel 94, stk. 1, litra k), sammenholdt med artikel 95, stk. 2, i den civile retsplejelov).
 • NB: I den særlige småkravsprocedure (gældende for indenlandske tvister) kan afgørelser truffet af distriktsdomstolen kun appelleres til en domstol (tribunal), og dette skal ske inden for 30 dage efter det tidspunkt, hvor afgørelsen er truffet (jf. artikel 1033, stk. 1, i CCP).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

 • Reglerne i den almindelige procedure:

- les jugements définitifs sont susceptibles d'un recours en annulation (recours extraordinaire) lorsque le requérant n'a pas été dûment cité et n'a pas comparu à l'audience fixée; le recours en annulation est formé devant la juridiction dont le jugement est contesté (article 503, paragraphe 1 et article 505, paragraphe 1, du CPC);

- la révision (recours extraordinaire) d'un jugement rendu ou non sur le fond peut être demandée si, par exemple, la partie n’a pas pu comparaître et en informer la Cour, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté; la demande de révision est soumise à la juridiction qui a prononcé le jugement dont la révision est demandée (article 509, paragraphe 1, point 9, et paragraphe 2 et article 510, paragraphe 1, du CPC);

- la partie dont le délai de procédure a expiré se voit accorder un nouveau délai seulement si elle prouve que le retard est dû à des raisons dûment justifiées; à cet effet, la partie est tenue d'accomplir l'acte de procédure dans les 15 jours suivant la fin de l'empêchement, tout en demandant qu'un nouveau délai lui soit accordé; au cas où un recours est formé, cette durée est la même que celle prévue pour les procédures de recours; la demande de fixation d'un nouveau délai est gérée par la juridiction compétente pour trancher la demande sur l'exercice du droit dans le délai imparti (article 186 du CPC).

Begæringen om genoptagelse henhører under den ret, hvis afgørelse anfægtes. Jf. artikel1 i regeringshastedekret nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af visse fællesskabsforordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Rumænsk.

Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.