På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Småkrav

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Kredsdomstolen (Sheriff Court) er den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure i Skotland, og i alle sager vil proceduren blive behandlet af en kredsdommer.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Det kommunikationsmiddel, der accepteres af retterne i Skotland i forbindelse med indledning af en europæisk småkravsprocedure, er det samme, som gælder for den nationale forenklede procedure, hvilket vil sige med almindeligt brev.  Anmodningsformularen kan også indgives til den relevante kredsdomstol ved personlig henvendelse inden for normal åbningstid.  På den skotske domstolsstyrelses (Scottish Courts and Tribunals Service) hjemmeside findes oplysninger om alle kredsdomstole i Skotland, herunder åbningstider og kontaktoplysninger: ScotCourts.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Sheriff Clerk's Office tilbyder bistand i forbindelse med udfyldelse af Formular A. Den bistand, som Sheriff Clerk's Office tilbyder, omfatter dog ikke juridisk rådgivning.  Det er også muligt at få gratis rådgivning og bistand om forløbet af en europæisk småkravsprocedure fra en advokat eller en af følgende organisationer:

 • Den skotske sammenslutning af retshjælpscentre (Scottish Association of Law Centres)
 • Borgerrådgivningen (Citizens Advice Service)
 • Forbrugerbeskyttelsescentre (Consumer Protection Centres)
 • Andre forbrugerbeskyttelsesmyndigheder (Consumer Protection Departments)
 • Rådgivere ved kredsdomstolen i Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamilton og Kilmarnock

Kontaktoplysninger for lokale advokater fås ved henvendelse til advokatsamfundet i Skotland.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Hvis sagsøgte har adresse i Det Forenede Kongerige, skal dokumenter forkyndes pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.  Hvis sagsøgte har adresse uden for Det Forenede Kongerige, skal dokumenterne forkyndes pr. anbefalet brev.

Der er ingen tilgængelige elektroniske forkyndelsesmidler i henhold til den civile retspleje i Skotland.  Parterne kan imidlertid anvende elektroniske kommunikationsmidler om forhold, der vedrører kravet, hvis der ikke er noget krav i forordningerne eller Rules of Court om, at de formelt skal indgives eller modtages.  Alle sådanne meddelelser kan sendes til den relevante kredsdomstols almindelige e-mailadresse.  Sheriff Clerk's Office må ikke tilbyde juridisk rådgivning.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ingen personer i Skotland er forpligtede til at acceptere forkyndelse ved brug af elektroniske midler.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Aktuelle retsafgifter pr. 1. april 2019:

 • Indgivelse af et krav efter den europæiske småkravsprocedure på 250 EUR eller derunder — GBP 19
 • Alle andre krav efter den europæiske småkravsprocedure — GBP 104
 • Markering af (dvs. underretning af retten om, at der ønskes) appel — GBP 61

Retsafgifterne pr. 1. april 2020 er:

 • Indgivelse af et krav efter den europæiske småkravsprocedure på 250 EUR eller derunder — GBP 19
 • Alle andre krav efter den europæiske småkravsprocedure — GBP 106
 • Markering af, dvs. underretning af retten om, at der ønskes appel — GBP 62

En anmodende part kan i visse tilfælde desuden fritages fra at betale retsafgifter — se link:

Undtagelser fra kravet om retsafgifter

Betalingsformer:

 • Check — udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
 • Betalings- og kreditkort — se hvilke korttyper, den relevante ret tager imod
 • Postanvisning — udstedt til "The Scottish Courts and Tribunals Service"
 • Kontanter — ved betaling pr. post er det ikke tilrådeligt at foretage kontantbetalinger

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Der gælder samme regler for appel af en afgørelse truffet af en kredsdommer i den europæiske småkravsprocedure som for den nationale forenklede procedure.  En appel skal indgives til Sheriff Appeal Court og kan kun ske med henvisning til et retligt spørgsmål.  Afgørelsen truffet af Sheriff Appeal Court er endelig og kan ikke gøres til genstand for fornyet prøvelse.

Appelproceduren består af to faser:

Fase 1 — i henhold til Rule 16.2 i Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 fastsættes fristen for indgivelse af en appel i forbindelse med den nationale forenklede procedure til fire uger efter den dato, hvor den endelige afgørelse er fremsendt, og denne periode finder anvendelse på den europæiske småkravsprocedure. Appelprocedurerne fremgår af Part 16 i Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016.

Fase 2 — når appellen er indgivet til Sheriff Appeal Court, finder reglerne for appel anlagt ved Sheriff Appeal Court anvendelse og fremgår af Part 16 i Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 og Parts 2, 4, 5 og 6 i Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules) 2015.

Rules of Court er tilgængelige her: ScotCourts

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Rule 5(1) i Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 ("reglerne"), som ændret, bestemmer, at der skal foretages prøvelse via Formular 3 (som er beskrevet i bilaget til reglerne).  Rule 5 bestemmer, at kredsdommeren kan træffe den afgørelse, han finder hensigtsmæssig for forløbet af enhver sådan anmodning.  Ellers følger proceduren artikel 18 i forordningen.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Under henvisning til artikel 21, stk. 1, litra a) er det sprog, der accepteres, engelsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Sheriff Officers (fogeder) og Messengers at Arms (stævningsmænd) er de kompetente fuldbyrdelsesmyndigheder i Skotland.  På instruks fra kreditorer fuldbyrder de retsafgørelser eller -kendelser mod skyldnere, som er afsagt af kredsdomstolene.

Der kan indgives begæring til retten (dvs. de kompetente myndigheder) om at få suspenderet (under særlige omstændigheder) eller begrænset fuldbyrdelse i henhold til artikel 23 i forordningen.  En anmodning til retten i Skotland skal indgives via Formular 5 i henhold til Rule 5 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008, som ændret.  Kredsdommeren (retten) kan træffe den afgørelse, han finder hensigtsmæssig for forløbet af enhver sådan begæring i henhold til Rule 5(4) i Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008.

Det er den vindende part, der skal sørge for fuldbyrdelse af rettens afgørelse.  Retten kan ikke sørge for det på deres vegne.  De skal også afholde sagsomkostningerne til fuldbyrdelse, men de vil kunne få dækket disse af den anden part.

Sidste opdatering: 22/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.