Småkrav

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Ifølge artikel 12 i lov nr. 160/2015 (den civile retsplejelov – Civilný sporový poriadok) er distriktsdomstolen (okresný súd) kompetent til at træffe retsafgørelser i første instans. Det er byretten i skyldnerens retskreds, der har den stedlige kompetence. For fysiske personer er det retten i den retskreds, hvor personen har fast bopæl, for juridiske personer er det retten i den retskreds, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og for udenlandske juridiske personer er det retten i den retskreds, hvor deres afdeling er beliggende. Hvis ikke det er muligt at udpege en kompetent ret på baggrund af en fast adresse eller et vedtægtsmæssigt hjemsted eller den seneste faste adresse eller det seneste vedtægtsmæssige hjemsted, er den kompetente ret retten i den retskreds, hvor personen ejer aktiver.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

De almindelige regler for indgivelse af krav til en ret skal overholdes. Krav kan indgives skriftligt, enten i papirform eller elektronisk. Der skal indhentes tilladelse til at nedlægge påstande vedrørende sagens realitet elektronisk, jf. artikel 23, stk. 1, i lov nr. 305/2013 om e-forvaltning.

Hvis en påstand vedrørende sagens realitet indgives elektronisk uden tilladelse, skal den fremsendes igen med en tilladelse i papirform eller elektronisk inden for ti dage. Hvis ikke en påstand vedrørende sagens realitet, der er indgivet elektronisk uden tilladelse, fremsendes igen med en tilladelse inden for den fastsatte frist, i papirform eller elektronisk, vil den ikke blive behandlet, dvs. den anses for ikke at være nedlagt.

Tilladelsen udstedes ved anvendelse af en avanceret elektronisk signatur. En avanceret elektronisk signatur kan opnås ved at købe et godkendt certifikat af en akkrediteret certificeringsmyndighed. Der findes oplysninger om akkrediterede certificeringsmyndigheder på den slovakiske nationale sikkerhedsmyndigheds websted (Národný bezpečnostný úrad). Der findes detaljerede oplysninger om avancerede elektroniske signaturer på https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title og https://www.ardaco.com.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Fuldstændige oplysninger om anvendelsesområdet for den europæiske småkravsprocedure, herunder oplysninger om, hvilke domstole der er kompetente til at træffe retsafgørelser i en given medlemsstat, vil blive stillet til rådighed på det slovakiske justitsministeriums websted: www.justice.gov.sk. De formularer, der skal anvendes under proceduren, er også at finde på dette websted.

Sagsøgere, der opfylder de juridiske betingelser for retshjælp, kan anmode om retshjælp hos retshjælpscentrets personale og udpegede advokater (Centrum právnej pomoci). De betingelser, der skal være opfyldt, for at man er berettiget til retshjælp, fremgår af artikel 17 i lov nr. 327/2005 om retshjælp til mindrebemidlede og om ændring af lov nr. 586/2003 om juridiske erhverv og om ændring af lov nr. 455/1991 om handelsvirksomhed (handelsloven), som ændret ved lov nr. 8/2005.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Ifølge den civile retsplejelov foretrækkes dokumenter forkyndt på retsmøder eller i forbindelse med andre retshandlinger eller ved forkyndelse via en fællespostkasse oprettet i overensstemmelse med de særlige forskrifter i loven om e-forvaltning. Ifølge denne lov må domstolene fra og med den 1. november 2016 kun forkynde dokumenter elektronisk, hvis der er aktiveret en fællespostkasse i forkyndelsesøjemed. Proceduren for aktivering af en fællespostkasse er forskellig for fysiske og juridiske personer. Fysiske personer skal anmode om at få aktiveret en fællespostkasse. Fra og med den 1. juli 2017 skal staten aktivere en fællespostkasse for juridiske personer, der står opført i virksomhedsregistret, og fra og med denne dato skal offentlige forvaltninger, herunder domstole, altid fremsende deres afgørelser elektronisk.

Hvis ikke et dokument kan forkyndes på et retsmøde eller i forbindelse med en anden retshandling eller via en fællespostkasse, og hvis ikke dokumenterne skal forkyndes personligt, forkynder retten dokumentet via en e-mailadresse på partens foranledning. Såfremt dokumenter skal forkyndes personligt, forkyndes de med modtagelsesbevis – dvs. et bevis, hvor dokumentets modtager bekræfter at have modtaget det dokument, der fremgår af beviset.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Alle juridiske personer, der står opført i virksomhedsregistret, og som skal have en aktiveret fællespostkasse, er forpligtet til at acceptere dokumenter, der sendes elektronisk til deres fællespostkasse, fra og med den 1. juli 2017. Hvis andre fysiske eller juridiske personer får aktiveret en fællespostkasse i forkyndelsesøjemed, vil dokumenterne i disse tilfælde også blive forkyndt via disse enheders fællespostkasser.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Ifølge lov nr. 71/1992 om retsafgifter giver indgivelsen af et krav — ved udfyldelse af standardanmodningsformular A, som indleder den europæiske småkravsprocedure — anledning til betaling af retsafgifter. Retsafgifterne står opført i afgiftstabellen som en procentdel af basisafgiftssatsen ("procentsatsen") eller som et fast beløb. Hvis der indgives et krav efter den europæiske småkravsprocedure, fremgår afgiften af afgiftstabellen under punkt 1: afgifter svarende til 6 % af prisen (tilbagebetalingen) for sagens genstand eller kravets værdi, dog mindst 16,50 EUR og højst 16 596,50 EUR (33 193,50 EUR i handelsretlige sager). Loven indeholder i øvrigt ingen særlige bestemmelser om retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure.

De afgifter, der skal betales til domstolene, kan f.eks. betales kontant eller ved bankoverførsel eller kan indbetales i en udenlandsk banks afdeling. Afgifterne kan betales kontant, hvis domstolene er indrettet til at håndtere denne betalingsmetode, og hvis afgiften for en bestemt sag ikke overstiger 300 EUR. Afgifterne betales til den ret, der behandler sagen i første instans, eller på hvis vegne afgiften inkasseres.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Det er muligt at indgive appel til prøvelse af en afgørelse, der er truffet i første instans. En appel skal indgives senest 15 dage efter afgørelsens meddelelse til den ret, der traf den afgørelse, der anfægtes. En appel anses for at være indgivet rettidigt, selv om den indgives til den kompetente appelret inden for den fastsatte frist. En appel anses også for at være indgivet rettidigt, selv om den indgives efter fristen på 15 dage, hvis appellanten fulgte fejlagtige instrukser fra retten om appelfristen. Hvis ikke afgørelsen indeholder instrukser om appelfristen, eller hvis det af afgørelsen fejlagtigt fremgår, at den ikke kan appelleres, kan der iværksættes appel frem til tre måneder efter afgørelsens meddelelse. En appel anses for at være indgivet rettidigt, selv om den indgives til en ret, som ikke er kompetent i den pågældende sag, hvis appellanten fulgte fejlagtige instrukser om den kompetente ret, til hvem afgørelsen skulle appelleres. Dette gælder endvidere, hvis ikke det fremgår af afgørelsen, til hvilken kompetent ret afgørelsen skal appelleres.

Ud over alle de generelle oplysninger skal et appelskrift indeholde oplysninger om den afgørelse, der appelleres, appellens omfang, de specifikke mangler, afgørelsen anses for at være behæftet med (begrundelse for appellen), og de retsmidler, der ønskes iværksat (påstandene i appelsagen). Det er de regionale domstole, der har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i appelsager (krajské súdy).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Den ret, der er kompetent til at prøve en afgørelse, er den ret, der afsagde dom i første instans. Ifølge den civile retsplejelov kan der indgives en anmodning om genoptagelse af en sag, hvis muligheden for at prøve en dom følger af særlovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure.

Ud over alle de generelle oplysninger skal en anmodning om genoptagelse af en sag indeholde referencenummeret på den afgørelse, der appelleres, appellens omfang, begrundelsen for sagens genoptagelse, forhold, der dokumenterer, at anmodningen er indgivet rettidigt, bevis for anmodningens indhold samt de retsmidler, appellanten ønsker iværksat.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Slovakisk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Der kan indgives en anmodning om at få en afgørelse fuldbyrdet. En sådan anmodning indgives til den fuldbyrdende ret. Fra og med den 1. april 2017 er den fuldbyrdende ret kredsdomstolen i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Fuldbyrdelsesproceduren er reguleret ved lov nr. 233/1995.

Fuldbyrdelsesanmodninger skal indgives elektronisk til rettens elektroniske postkasse ved hjælp af den elektroniske standardformular, der offentliggøres på ministeriets websted. Der skal indhentes tilladelse til anmodningen. I modsat fald vil den ikke blive behandlet. De dokumenter, der skal vedlægges anmodningen om fuldbyrdelse, skal fremsendes elektronisk via domstolens elektroniske postkasse sammen med anmodningen om fuldbyrdelse.

Såfremt sagsøgeren eller dennes repræsentant ikke har en aktiveret elektronisk postkasse, eller hvis den pågældende af andre årsager ikke kan indgive anmodningen elektronisk, kan anmodningen om fuldbyrdelse indgives via en foged. I dette tilfælde er fogeden den befuldmægtigede repræsentant for sagsøgeren i forbindelse med forkyndelse af dokumenter, indtil tvangsfuldbyrdelsen påbegyndes. Han foretager straks de forskellige handlinger. Fogeden fremsender ovennævnte anmodning om fuldbyrdelse til domstolen inden for en frist på 15 dage. For så vidt angår de opgaver, som fogeden udfører i forbindelse med indgivelsen af en anmodning om fuldbyrdelse, modtager fogeden et vederlag og godtgørelse for sine udgifter, hvis beløb og beregningsmetode fastsættes af ministeriet i en bindende almengyldig bestemmelse.

Fuldbyrdelsen foretages af en foged, som den fuldbyrdende ret bemyndiger til at forestå fuldbyrdelsen. Retten tildeler sagerne til de forskellige fogeder ved at udstede bemyndigelser til fuldbyrdelse vilkårligt og ligeligt ved hjælp af tekniske midler og programressourcer, der er godkendt af ministeriet, således at de ikke har indflydelse på sagernes tildeling. Reglen om vilkårlig udvælgelse af fogeder er baseret på den stedlige kompetence. Sagerne tildeles ved udvælgelse af fogeder, der er blevet udpeget for det område, der hører ind under kredsdomstolen i den retskreds, hvor skyldneren har fast bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted. Såfremt det ikke er muligt at fastslå skyldnerens faste bopæl eller vedtægtsmæssige hjemsted i Slovakiet efter ovenstående stykke, udvælges fogederne i den retskreds, hvor skyldneren sidst havde fast bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted, og ellers tildeles sagen vilkårligt til en foged, der er udpeget for det område, der hører ind under den regionale ret i Banská Bystrica (Krajský súd Banská Bystrica).

Sidste opdatering: 09/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.