Småkrav

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

De retsinstanser, der har kompetence til at træffe afgørelse i den europæiske småkravsprocedure, er:

i civile sager de lokale retter (artikel 30 i den civile retsplejelov (ZZP), Republikken Sloveniens officielle tidende (Uradni list RS) nr. 73/07 – officiel konsolideret tekst, 45/08 – voldgiftsloven (ZArbit), 45/08, 111/08 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 57/09 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 12/10 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 50/10 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 107/10 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 75/12 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 40/13 –Forfatningsdomstolens afgørelse, 92/13 –Forfatningsdomstolens afgørelse, 10/14 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 48/15 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 6/17 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 10/17 og 16/19 – ZNP-1, i det følgende benævnt "den civile retsplejelov") og i handelssager distriktsretterne (artikel 32 i den civile retsplejelov). Anvendelsen af procedurereglerne for handelstvister er fastlagt i artikel 480-484 i den civile retsplejelov. Teksten til den civile retsplejelov findes på webstedet for Republikken Sloveniens retsinformationssystem:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Følgende kommunikationsmidler accepteres i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure og står til rådighed for retterne, jf. artikel 4, stk. 1:

Anmodningsformular A (i bilag I) indgives skriftligt til den kompetente ret pr. brev, ved hjælp af kommunikationsteknologi (f.eks. fax) eller indgives direkte eller gennem en kurertjeneste (artikel 105, litra b), i ZPP).

Det er endnu ikke muligt at indgive anmodninger elektronisk.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Følgende myndigheder eller organisationer har kompetence til at yde praktisk bistand i henhold til artikel 11:

Personalet ved den kompetente ret yder gratis praktisk bistand til at udfylde formularer og giver generelle oplysninger om proceduren. Forbrugere kan endvidere få praktisk bistand fra det europæiske forbrugercenter, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tlf.: (01) 400 37 29, websted: https://www.epc.si/.

Parterne kan også anmode om og få gratis retshjælp, hvis de opfylder betingelserne i lov om gratis retshjælp (Republikken Sloveniens officielle tidende nr. 96/04 — officiel konsolideret tekst, 23/05, 15/14 — Forfatningsdomstolens afgørelse og 19/15, i det følgende benævnt "ZBPP"). Den gratis retshjælp kan ydes i form af juridisk rådgivning, juridisk repræsentation og andre juridiske tjenesteydelser, som er fastsat i ZBPP. Også fritagelse for betaling af sagsomkostninger er mulig.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler, der er teknisk tilgængelige og tilladte i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 3, og de midler, der står til rådighed til tilkendegivelse af forhåndsaccept af elektronisk forkyndelse af dokumenter, jf. artikel 13, stk. 1 og 2:

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 6, og de afgørelser, der er truffet i henhold til artikel 7, forkyndes i overensstemmelse med ZPP.

Bestemmelser om forkyndelse af dokumenter og aktindsigt er fastsat i artikel 132-150 i ZPP.

Ifølge artikel 132 i ZPP er der forskellige metoder til forkyndelse af dokumenter: pr. post, pr. sikker e-mail, gennem en medarbejder ved retten eller på en anden måde, der er fastsat ved lov (gennem en juridisk eller fysisk person, der udøver denne virksomhed erhvervsmæssigt).

Da det endnu er ikke muligt at forkynde dokumenter i civile sager elektronisk, skal retsdokumenter i sådanne sager forkyndes fysisk, normalt pr. post.

Tid og sted for forkyndelse af dokumenter: om dagen mellem 06.00 og 22.00; pr. e-mail 24 timer om dagen (artikel 139, stk. 1, i ZPP).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Personer eller, efter omstændighederne, erhverv, der er retligt forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2:

Da det endnu er ikke muligt at forkynde dokumenter i civile sager elektronisk, skal retsdokumenter i sådanne sager forkyndes fysisk, normalt pr. post.

Når elektronisk forkyndelse af retsdokumenter bliver teknisk mulig, vil retterne altid forkynde retsdokumenter elektronisk (til en sikker elektronisk postkasse) hos nationale myndigheder, advokater, notarer, fogeder, retseksperter, valuarer, tolke, insolvensbehandlere eller andre personer eller organer, om hvilke det kan antages, at de som følge af deres erhvervs karakter er særligt pålidelige.

Sloveniens højesteret udarbejder og offentliggør på sit websted (e-Sodstvo-portalen) en liste over personer og organer, om hvilke det kan antages, at de som følge af deres erhvervs karakter er særligt pålidelige. Personer og organer på denne liste skal oprette en sikker elektronisk postkasse, hvis adresse skal meddeles Sloveniens højesteret. Disse personer og organer skal underrette højesteret hvis denne adresse ændres. Den på listen offentliggjorte adresse betragtes som den officielle adresse for den sikre elektroniske postkasse.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Retsafgifter der opkræves i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure, eller hvordan de beregnes, samt hvilke betalingsmetoder der accepteres, jf. artikel 15a:

Retsafgifternes størrelse er fastsat i lov om retsafgifter (Republikken Sloveniens officielle tidende nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — Forfatningsdomstolens afgørelse, 19/15 — Forfatningsdomstolens afgørelse, 30/16, 10/17 — ZPP-E, 11/18 — ZIZ-L og 35/18 — Forfatningsdomstolens afgørelse, i det følgende benævnt "ZST-1"). Retsafgifterne for den europæiske småkravsprocedure svarer til de afgifter, der opkræves i forbindelse med nationale forenklede domstolsprocedurer.

I den europæiske småkravsprocedure opkræves der en engangssafgift, hvis størrelse afhænger af værdien af søgsmålets genstand:

Hvis værdien af søgsmålets genstand er ... EUR eller derunder,

er retsafgiften ... EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Sagsøger betaler ovennævnte retsafgift ved begyndelsen af den europæiske småkravsprocedure. Afgiften kan betales forud, dvs. på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller anmodningen kan indbringes for retten på forhånd, hvorefter sagsøgeren skal afvente rettens fremsendelse af en betalingsordre, hvori der ud over afgiftens størrelse er angivet andre oplysninger, der er nødvendige for at udføre betalingen (f.eks. betalingsfristen).

Parterne kan ved hjælp af mindst en af følgende betalingsformer anvende fjernbetaling af retsafgifter, hvorved de får mulighed for at betale fra en anden medlemsstat end den, hvor retten er beliggende:

a) bankoverførsel

b) betaling med kredit- eller debetkort, eller

c) direkte debitering fra sagsøgerens bankkonto.

I henhold til artikel 6 i ZST-1 kan retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure betales kontant, elektronisk eller ved anvendelse af enhver anden gyldig betalingsmetode.

I praksis anvendes kun bankoverførsel til fjernbetaling af retsafgifter. Ved retten er det også muligt at betale med kort.

Alle banker har en onlinebetalingsservice til elektroniske betalinger. Ved elektronisk betaling via en banks onlinebetalingstjeneste skal retsafgifterne overføres til en af retten dertil oprettet konto, som er offentliggjort på den pågældende rets websted. Links til de kompetente retters websteder med kontooplysninger og andre oplysninger der er nødvendige for betaling af retsafgifter, kan findes under punkt a) i kontaktoplysningerne for hver enkelt ret.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Appel i henhold til artikel 17, fristen for indgivelse af en sådan appel, og den ret, for hvilken en sådan appel skal indgives:

Appellen skal indgives senest otte dage efter dommens forkyndelse (artikel 458 i ZPP). Appellen skal indgives til den ret, der har afsagt dom i første instans (lokal ret) (artikel 342 i ZPP).

I handelssager skal appellen indgives senest otte dage efter dommens forkyndelse (artikel 458 sammenholdt med artikel 480 og artikel 496 i ZPP). Appellen skal indgives til den ret, der har afsagt dom i første instans (distriktsret) (artikel 342 i ZPP).

De højere retter (višja sodišča) træffer afgørelse i appelsager (artikel 35 og 333 i ZPP).

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Procedurerne for anmodning om fornyet prøvelse, jf. artikel 18, og hvilke retter, der er kompetente til at gennemføre en sådan prøvelse:

Partens retsmiddel er at anmode om genoprettelse af en tidligere status (artikel 116 i ZPP). Hvis retten efterkommer anmodningen, genoprettes den situation, der bestod før misligholdelsen, og alle domme afsagt af retten som følge af misligholdelsen ophæves.

Hvis der er forløbet seks måneder siden misligholdelsen, er partens retsmiddel at anmode om at få genåbnet sagen i henhold til artikel 394, stk. 3, i ZPP.

I begge tilfælde har den ret, der har afsagt dommen, kompetence.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Følgende sprog er accepteret i henhold til artikel 21a, stk. 1:

De officielle sprog er slovensk samt de to nationale mindretalssprog, der er i officiel brug ved retter i de områder, hvor disse nationale mindretal er bosat (artikel 6 og 104 i ZPP). De nationale mindretalssprog er italiensk og ungarsk.

Kommuner med blandet statsborgerskab er omfattet af loven om oprettelse af kommuner og kommunegrænser (Republikken Sloveniens officielle tidende nr. 108/06 — officiel konsolideret tekst og 9/11, i det følgende benævnt "ZUODNO"). Ifølge artikel 5 i ZUODNO er kommuner med blandet statsborgerskab dem, der er betegnet som sådan i de nugældende vedtægter for kommunerne Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola og Piran.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Myndigheder med kompetence til at fuldbyrde og anvende artikel 23:

De lokale retter har kompetence til fuldbyrdelse (artikel 5 i loven om tvangsfuldbyrdelse og sikring af civilretlige krav (Republikken Sloveniens officielle tidende nr. 3/07 – officiel konsolideret tekst, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – voldgiftsloven (ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 45/14 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 53/14, 58/14 – Forfatningsdomstolens afgørelse, 54/15, 76/15 – Forfatningsdomstolens afgørelse 11/18) og
53/19]. Disse retter har også kompetence til at anvende artikel 23.

Sidste opdatering: 21/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.