Småkrav

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Spanien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Retten i første instans (juzgado de primera instancia) og handelsretten (juzgado de lo mercantil) under de omstændigheder, der er fastsat i artikel 86c, stk. 2, i retsplejeloven (ley Organica del Poder Judicial), navnlig i tilfælde, hvor søgsmålet udspringer af en transportkontrakt.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Ud over fremlæggelse direkte for den kompetente ret og fremsendelse med postvæsenet accepterer de spanske domstole også, at processkrifter indgives elektronisk via domstolenes hjemmeside.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Parterne kan få praktisk bistand til at udfylde formularerne og vejledning om den europæiske småkravsprocedure samt oplysninger om, hvilke domstole der har kompetence til at behandle sagen, i de borgerservicekontorer (oficinas de atencion ciudadana), som justitsministeriet har udpeget.

Der er en afdeling, der yder it-bistand i forbindelse med elektronisk indgivelse af processkrifter.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Via domstolenes hjemmside (sedes judiciales electronicas).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Følgende retssubjekter er forpligtede til at kommunikere elektronisk med retsvæsenet:

a) Juridiske personer

b) Enheder, der ikke har status som juridiske personer

c) Personer, der udøver et erhverv, for hvilket registrering i en erhvervssammenslutning kræves i forbindelse med formaliteter og anliggender, som involverer retsvæsenet

d) Notarer og justitssekretærer (registradores)

e) Personer, der repræsenterer en part, der er forpligtet til at kommunikere elektronisk med retsvæsenet

f) Tjenestemænd i den offentlige forvaltning som led i de formaliteter og anliggender, der indgår i deres opgaver.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Der skal ikke betales retsafgifter inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Der er ikke adgang til at appellere en afgørelse inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, hvis kravet ikke overstiger 3 000 EUR.

For krav mellem 3 000 og 5 000 EUR indgives appelskriftet til den domstol, der traf den anfægtede afgørelse. Domstolen tager stilling til, om de formelle krav er overholdt og oversender i givet fald sagsakterne til provinsretten (Audiencia Provincial). Fristen er på 20 hverdage, der begynder at løbe dagen efter, at dommen blev forkyndt.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Proceduren for genoptagelse af sagen følger de almindelige regler i spansk ret.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Spansk, engelsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Retten i første instans og handelsretten under de omstændigheder, der er fastsat i artikel 86c, stk. 2, i retsplejeloven, navnlig i tilfælde, hvor søgsmålet udspringer af en transportkontrakt.

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.