Småkrav

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 861/2007

Generelle oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure skal forbedre og forenkle civil- og handelsretlige procedurer for fordringer på op til 5000 euro.

Forordningen finder anvendelse på alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

Småkravsproceduren bygger på anvendelsen af standardformularer. Det er en skriftlig procedure, medmindre retten anser en mundtlig høring for nødvendig.

Mundlige høringer kan udføres via tele- eller videokonference, hvis udstyret er til rådighed i retten.

I forordningen fastsættes desuden fristerne for parterne og retten for at fremskynde sagsbehandlingen.

Med forordningen indføres fire standardformularer.

Den europæiske e-justiceportal indeholder oplysninger om anvendelsen af forordningen samt formularer, som du kan udfylde på din computer og udskrive.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)

Sidste opdatering: 07/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.