Μικροδιαφορές

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Στην Αυστρία, καθ’ ύλην αρμόδια για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό διαφορών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421, είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte). Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται —στο μέτρο που δεν καθορίζεται ήδη από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις— με βάση τις διατάξεις του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας των τακτικών δικαστηρίων σε αστικές υποθέσεις (Jurisdiktionsnorm).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Έγγραφα στο πλαίσιο διαδικασίας που διεξάγεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421, μπορούν να υποβληθούν, πέραν της έντυπης μορφής, και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV). Το εν λόγω σύστημα μπορεί κατ’ αρχήν να χρησιμοποιηθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση του συστήματος αποτελούν η χρήση ειδικού λογισμικού και η διαμεσολάβηση φορέα διαβίβασης. Επικαιροποιημένος κατάλογος των φορέων διαβίβασης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv

Επιπλέον, έγγραφα και στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να υποβληθούν με χρησιμοποίηση της λειτουργίας κάρτας πολίτη (κάρτα με μικροεπεξεργαστή ή υπογραφή μέσω κινητού τηλεφώνου — βλ. http://www.buergerkarte.at/) για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων που διατίθενται στον αυστριακό δικτυακό τόπο για τη δικαιοσύνη, στη διεύθυνση https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εγγράφων με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Πρακτική βοήθεια και γενικές πληροφορίες στους διαδίκους παρέχει —εφόσον υφίσταται διεθνής δικαιοδοσία της Αυστρίας— το εκάστοτε αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών επιδόσεων από το δικαστήριο στους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV). Πρόκειται για μέθοδο διαβίβασης εντός ενός κύκλου ατομικά προσδιοριζόμενων μελών, η οποία ακολουθεί λεπτομερείς τεχνικούς κανόνες. Το εν λόγω σύστημα μπορεί κατ’ αρχήν να χρησιμοποιηθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση του συστήματος αποτελούν η χρήση ειδικού λογισμικού και η διαμεσολάβηση φορέα διαβίβασης. Επικαιροποιημένος κατάλογος των φορέων διαβίβασης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv

Στην περίπτωση που η επίδοση μέσω του ERV δεν είναι δυνατή, ηλεκτρονική επίδοση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω διοικητικής υπηρεσίας επιδόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 3 του νόμου περί επιδόσεων (Zustellgesetz, άρθρα 28 επ.).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Η συμμετοχή στο αυστριακό ERV (όχι, ωστόσο, σε άλλα συστήματα ηλεκτρονικών επιδόσεων) είναι υποχρεωτική για τους δικηγόρους, τους συνηγόρους υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις, τους συμβολαιογράφους, τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα [άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου περί τραπεζών (Bankwesengesetz — BWG)], τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σημεία 1, 2, 4, 6, 7 και 8 του νόμου περί ασφαλιστικής εποπτείας του 2016 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 — VAG 2016), τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης [άρθρα 23 έως 25 του γενικού νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz — ASVG), άρθρο 15 του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης επιτηδευματιών (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz — GSVG), άρθρο 13 του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης αγροτών (Bauern-Sozialversicherungsgesetz — BSVG), άρθρο 9 του νόμου περί ασφάλισης ασθένειας και ατυχήματος δημόσιων υπαλλήλων (Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz — B-KUVG), άρθρο 4 του νόμου περί ασφάλισης συμβολαιογράφων του 1972 (Notarversicherungsgesetz 1972 — NVG 1972)], τα συνταξιοδοτικά ιδρύματα (άρθρο 479 ASVG), το ταμείο αδειών και υποστήριξης εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών [άρθρο 14 του νόμου περί αδειών και υποστήριξης εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz — BUAG)], το ταμείο διαχείρισης αμοιβών φαρμακοποιών [άρθρο 1 του νόμου περί ταμείων διαχείρισης αμοιβών του 2002 (Gehaltskassengesetz 2002)], το ταμείο εγγύησης των μισθών σε περίπτωση αφερεγγυότητας [άρθρο 13 του νόμου περί εγγύησης των μισθών σε περίπτωση αφερεγγυότητας (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz — IESG)] και η εταιρεία IEF-Service GmbH (άρθρο 1 IEFG), η κεντρική ένωση αυστριακών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 31 ASVG), η νομική υπηρεσία του κράτους («Finanzprokuratur») [άρθρο 1 του νόμου περί νομικής υπηρεσίας του κράτους (Finanzprokuraturgesetz — ProkG)] και οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Η αυστριακή νομοθεσία περί δικαστικών εξόδων δεν περιλαμβάνει ειδικές εθνικές ρυθμίσεις για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Όσον αφορά την αγωγή και την επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 (Tarifpost 1 — TP 1) του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Gerichtsgebührengesetz — GGG), ενώ όσον αφορά την έφεση και την επακόλουθη δευτεροβάθμια διαδικασία εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 2 (Tarifpost 2 — TP 2) του νόμου περί δικαστικών εξόδων, πίνακες που ισχύουν για όλες τις εθνικές πολιτικές δίκες.

Το ύψος των δικαστικών εξόδων ορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς (ποσό της αξίωσης που προβάλλεται με την αγωγή, προσαυξημένο κατά το ποσό τυχόν μεταγενέστερης διεύρυνσης της αγωγής) ή την αξία του αντικειμένου της έφεσης και τον αριθμό των διαδίκων. Τα ισχύοντα τέλη μπορούν να αναζητηθούν στο σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας [https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/, στην ενότητα «Bundesrecht konsolidiert», με καταχώριση στο πεδίο «Titel, Abkürzung» (τίτλος, συντομογραφία) «GGG» και στο πεδίο «Paragraph» (άρθρο) «32»].

Ο τρόπος καταβολής των τελών ρυθμίζεται στο άρθρο 4 GGG, το οποίο ορίζει ότι τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζική χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή πληρωμή με μετρητά απευθείας στο εν λόγω δικαστήριο.

Επιπλέον, όλα τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται επίσης μέσω απευθείας χρέωσης λογαριασμού, εφόσον το δικαστήριο (ή, γενικότερα, το αυστριακό δικαστικό σύστημα) έχει εξουσιοδοτηθεί να χρεώσει τα δικαστικά τέλη σε λογαριασμό κοινοποιηθέντα από τον υπόχρεο στην καταβολή τους διάδικο και να τα πιστώσει σε δικαστικό λογαριασμό, και εφόσον η αίτηση προσδιορίζει τον λογαριασμό στον οποίο πρόκειται να χρεωθούν τα τέλη, καθώς και το ανώτατο ποσό που μπορεί να χρεωθεί.

Αν η αίτηση έχει κατατεθεί μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), τα τέλη καταβάλλονται υποχρεωτικά με απευθείας χρέωση λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός ανώτατου ποσού που μπορεί να χρεωθεί δεν είναι δυνατός.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδίδουν τα περιφερειακά δικαστήρια της Αυστρίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421, μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης. Η έφεση πρέπει να ασκηθεί εγγράφως και εντός τεσσάρων εβδομάδων από την επίδοση ή κοινοποίηση της πρωτόδικης απόφασης, ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου που την εξέδωσε. Το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι επίσης υποχρεωτική κατά τη διεξαγωγή της κατ’ έφεση διαδικασίας.

Σε περίπτωση που δεν προσβάλλεται η ίδια η δικαστική απόφαση, το κεφάλαιο της απόφασης για τα έξοδα μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή κατά του κεφαλαίου για τα δικαστικά έξοδα (Kostenrekurs). Η ανακοπή αυτή ασκείται εντός 14 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης, ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Σύμφωνα με το άρθρο 548 παράγραφος 5 του αυστριακού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung), τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να εκδίδουν σε πρώτο βαθμό αποφάσεις με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι επίσης αρμόδια για την εκδίκαση αιτήσεων επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού.

Η κίνηση διαδικασίας επανεξέτασης προϋποθέτει την υποβολή ρητής σχετικής αίτησης από τον εναγόμενο. Στην αίτησή του, ο εναγόμενος οφείλει να παραθέσει τα περιστατικά επί των οποίων στηρίζεται η αίτησή του επανεξέτασης κατά τρόπο ώστε να πιθανολογείται η ευδοκίμησή της. Το δικαστήριο περιορίζεται στην εξέταση των ισχυρισμών του εναγομένου. Το δικαστήριο ορίζει προφορική συζήτηση μόνο αν την κρίνει αναγκαία.

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού, απορρίπτει την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει. Η εν λόγω απορριπτική απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή (Rekurs). Αντιθέτως, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού, το δικαστήριο κρίνει την αίτηση βάσιμη και ακυρώνει την αρχική του απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η διαφορά επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη διαδικαστική πράξη που οδήγησε στην ακυρωτική απόφαση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 18, ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει στο κράτος εκτέλεσης την αναστολή ή τον περιορισμό της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Αποδεκτή γλώσσα κατά την έννοια του άρθρου 21α παράγραφος 1 είναι η γερμανική.

Πέραν της γερμανικής γλώσσας, οι αυστριακοί υπήκοοι και οι υπήκοοι χώρας-συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μπορούν να χρησιμοποιούν ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων (Bezirksgerichte) Oberpullendorf και Oberwart την ουγγρική γλώσσα, ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων Ferlach, Eisenkappel και Bleiburg τη σλοβενική γλώσσα, και ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf και Oberwart την κροατική γλώσσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte) είναι αρμόδια τόσο για τη διαδικασία εκτέλεσης όσο και για την εφαρμογή του άρθρου 23. Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του αυστριακού κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Exekutionsordnung).

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.