Μικροδιαφορές

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Σύμφωνα με τον βελγικό κώδικα πολιτικής δικονομίας, το ειρηνοδικείο, το πρωτοδικείο και το εμποροδικείο διαθέτουν καθʼ ύλην αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Κάθε κατάθεση ή επικοινωνία που γίνεται δεκτή στο πλαίσιο της διαδικασίας και είναι διαθέσιμη στα δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, μπορεί να διενεργηθεί στο Βέλγιο με απευθείας υποβολή του εντύπου αγωγής Α, του παραρτήματος I, συνοδευόμενου από τυχόν δικαιολογητικά, στη γραμματεία του κατά τόπον αρμόδιου πρωτοδικείου ΚΑΙ με την αποστολή του ίδιου εντύπου, συνοδευόμενου από τυχόν δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή στο κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο.

Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α θα καταστεί δυνατή στο εγγύς μέλλον.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μπορεί να παράσχει πρακτική αρωγή για τη συμπλήρωση των εντύπων, καθώς και γενικές πληροφορίες.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Στο Βέλγιο, η επίδοση πράξεων και αποφάσεων διενεργείται από δικαστικό επιμελητή. Η ηλεκτρονική επίδοση θα καταστεί δυνατή στο εγγύς μέλλον.

Η κοινοποίηση διενεργείται ταχυδρομικά ή, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, μέσω φαξ. Η ηλεκτρονική κοινοποίηση θα καταστεί δυνατή στο εγγύς μέλλον.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων και αποφάσεων, βλ. την ειδική σελίδα της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

/

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τα άρθρα 1017 έως 1022 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, από το άρθρο 953 του ίδιου κώδικα αναφορικά με την καταβολή του τέλους μαρτύρων, καθώς και από τον κώδικα τελών καταχώρισης, υποθήκης και γραμματειακών εργασιών, και ιδίως από τα άρθρα 142 και επ. και 268 και επ., αναφορικά με τα τέλη καταχώρισης.

Το άρθρο 1018 του βελγικού κώδικα ποινικής δικονομίας ορίζει σε τι συνίστανται τα έξοδα:

1 Τέλη διάφορα, γραμματειακών εργασιών και καταχώρισης. Τα τέλη γραμματειακών εργασιών συμπεριλαμβάνουν τα τέλη εγγραφής στο πινάκιο, τα τέλη σύνταξης και τα τέλη αποστολής (βλ. άρθρα 268 και επ. του κώδικα τελών καταχώρισης, υποθήκης και γραμματειακών εργασιών).

Τα τέλη καταχώρισης καταβάλλονται για αποφάσεις το βασικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 12 500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) και ορίζονται σε 3 % του ποσού αυτού. Επομένως, δεν καταβάλλονται στο πλαίσιο μικροδιαφορών

2 Κόστος αποδοχών και μισθών για τις δικαστικές πράξεις

3 Κόστος αποστολής της απόφασης

4 Έξοδα κάθε ανακριτικής πράξης, ιδίως το τέλος μαρτύρων και πραγματογνωμόνων. Το βασιλικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 1972 ορίζει το τέλος σε 200 φράγκα ανά μάρτυρα, ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται αποζημίωση εξόδων μετακίνησης.

Στο πλαίσιο δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, ο πραγματογνώμονας ορίζει ελεύθερα τα έξοδα και την αμοιβή του, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται ξεκάθαρα ο τρόπος υπολογισμού τους και ότι το ποσόν μπορεί, εάν χρειαστεί (για παράδειγμα αν έχουν αναληφθεί αδικαιολόγητες δαπάνες), να μειωθεί από τον δικαστή κατά τον οριστικό καταλογισμό των δικαστικών εξόδων

5 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των δικαστών, των δικαστικών επιμελητών και των διαδίκων, εφόσον η μετακίνησή τους διατάχθηκε από τον δικαστή, και έξοδα πράξεων, εφόσον διενεργήθηκαν μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας

6 Διαδικαστική αποζημίωση (άρθρο 1022 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας) καταβάλλεται από τον ηττημένο διάδικο και πρόκειται για κατʼ αποκοπή κάλυψη των εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Τα ποσά συνδέονται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και κάθε μεταβολή αυτού η οποία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 10 μονάδες επιφέρει αντίστοιχα αύξηση ή μείωση των ποσών κατά 10 %

Αξία αντικειμένου της δίκης

Βασικό ποσό*

Κατώτατο ποσό*

Ανώτατο ποσό*

Έως 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Από 250,01 € έως 750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Από 750,01 € έως 2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

*Νέα ποσά από την 1η Ιουνίου 2016.

Εργατοδικείο (καθεστώς παρέκκλισης)

Αξία αντικειμένου της δίκης

Βασικό ποσό*

Κατώτατο ποσό*

Ανώτατο ποσό*

Έως 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Έως 620,00 €

87,43 €

59,43 €

105,43 €

Έως 2 500,00 €

131,18 €

107.18 €

155,18 €

7 Αμοιβή, αποζημίωση και έξοδα του διαμεσολαβητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1734 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, το καταβλητέο ποσό εξαρτάται πλήρως από την περίπτωση, δηλαδή από το αν δικαιωθήκατε ή όχι, αν διορίστηκαν πραγματογνώμονες ή όχι, αν κλήθηκαν μάρτυρες, αν οι δικαστές χρειάστηκε να μεταβούν στο εξωτερικό, αν χρειάστηκε η παρέμβαση διαμεσολαβητή κ.λπ.

Τα έξοδα της γραμματείας προκαταβάλλονται, ειδάλλως η υπόθεση δεν αναγράφεται στο πινάκιο. Ο πραγματογνώμονας απαιτεί πάντα προκαταβολή, ειδάλλως δεν αναλαμβάνει καθήκοντα. Αν ζητήσετε την εξέταση μάρτυρα, υποχρεούστε να προκαταβάλετε το ποσό στη γραμματεία του δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχετε παραιτηθεί από το δικαίωμα εξέτασης μάρτυρα.

Η καταβολή διενεργείται μέσω εντύπου πληρωμής ή κατάθεσης, εμβάσματος, τοις μετρητοίς ή με επιταγή σε διαταγή της γραμματείας (η τελευταία αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Στο πλαίσιο του βελγικού αστικού δικονομικού δικαίου είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού. Το εν λόγω ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου, του εμποροδικείου ή του εφετείου που έχει καθʼ ύλην αρμοδιότητα σύμφωνα με τον βελγικό κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για να προσδιοριστεί ποιο είναι το καθʼ ύλην αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στον Ευρωπαϊκό δικαστικό άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1051 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, η προθεσμία για την υποβολή έφεσης, με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται σε υπερεθνικές ή διεθνείς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, είναι ένας μήνας από την επίδοση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του εν λόγω κώδικα. Κατʼ αναλογία με τη διάταξη αυτή, η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι καταρχήν ένας μήνας από την κοινοποίηση ή επίδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Στο βελγικό δίκαιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορα ένδικα μέσα για την επανεξέταση μιας απόφασης, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης:

- Καταρχάς, το άρθρο 1051 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας παρέχει τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης εντός προθεσμίας ενός μήνα από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του εν λόγω κώδικα. Αυτό ισχύει για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ αντιμωλία και για τις ερήμην αποφάσεις.

- Κατά δεύτερον, το άρθρο 1048 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας παρέχει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά ερήμην απόφασης σε προθεσμία ενός μήνα από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του εν λόγω κώδικα.

Οι προθεσμίες για την άσκηση έφεσης ή ανακοπής που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν:

- με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται σε υπερεθνικές ή διεθνείς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

- με την επιφύλαξη της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 50 του κώδικα πολιτικής δικονομίας για παράταση αποσβεστικής προθεσμίας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος

- με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής της γενικής αρχής του δικαίου, που έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές από το βελγικό ακυρωτικό δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες που χορηγούνται για την ολοκλήρωση μιας πράξης παρατείνονται υπέρ του διαδίκου ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Στο πλαίσιο του άρθρου 21α παράγραφος 1, το Βέλγιο δεν αποδέχεται καμία άλλη γλώσσα εκτός από την επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου εκτέλεσης δυνάμει της βελγικής εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Στο Βέλγιο, τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση απόφασης που εκδίδεται από δικαστήριο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Η αρμόδια αρχή του άρθρου 23 του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι καταρχήν ο δικαστής εκτελέσεων του τόπου εκτέλεσης. Δυνάμει του άρθρου 1395 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο δικαστής εκτελέσεων είναι αρμόδιος για κάθε αίτημα που αφορά συντηρητική κατάσχεση και μέσα εκτέλεσης. Η κατά τόπον αρμοδιότητα ορίζεται στο άρθρο 633 του ίδιου κώδικα.

Επιπλέον, ο βελγικός κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει ότι αρμόδιο είναι το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο. Το άρθρο 569 σημείο 5 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας προβλέπει ότι το πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει ο δικαστής εκτελέσεων είναι αρμόδιο για αντιρρήσεις που προβάλλονται ως προς την εκτέλεση αποφάσεων. Το δικαστήριο αυτό, καθώς και ο δικαστής εκτελέσεων, διαθέτει πλήρη αρμοδιότητα, με την επιφύλαξη του άρθρου 568 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.