Μικροδιαφορές

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτής της κατηγορίας είναι τα τοπικά δικαστήρια (rayonen sad), ενώ κατά τόπο αρμόδιο είναι το τοπικό δικαστήριο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του εναγομένου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το τυποποιημένο έντυπο αγωγής Α πρέπει είτε να κατατεθεί απευθείας στο αρμόδιο τοπικό δικαστήριο είτε να αποσταλεί σ’ αυτό ταχυδρομικώς.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Πρακτική βοήθεια και πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών στη Βουλγαρία, το οποίο αποτελεί μέρος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ). Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα μέσα επίδοσης ή κοινοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθορίζονται από τον ισχύοντα κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σύμφωνα με το άρθρο 43, οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται είτε απευθείας στα χέρια αυτού προς τον οποίο απευθύνονται είτε μέσω άλλου προσώπου. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την πραγματοποίηση επίδοσης ή κοινοποίησης μέσω προσθήκης της πράξης στη δικογραφία, μέσω θυροκόλλησης της πράξης ή τοποθέτησής της στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ή μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις στους διαδίκους μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πράξεις θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με την καταχώρισή τους στο σύστημα πληροφορικής.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Δεν καθορίζονται ρητά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Σύμφωνα με τον πίνακα των τελών που επιβάλλονται από τα δικαστήρια βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας, τα δικαστικά τέλη στη Βουλγαρία ανέρχονται στο 4 % της αξίας της διαφοράς, με κατώτατο όριο τα 50 βουλγαρικά λεβ.

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του πίνακα, το τέλος αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης και εκτέλεσης βουλγαρικής δικαστικής απόφασης ανέρχεται σε 40 βουλγαρικά λεβ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του πίνακα, το τέλος αίτησης για την αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο ή άλλο όργανο ανέρχεται σε 50 βουλγαρικά λεβ.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Τα ένδικα μέσα κατά απόφασης που έχει εκδοθεί με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ασκούνται ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (okrazhen sad) (άρθρο 624 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση της απόφασης του τοπικού δικαστηρίου στον οικείο διάδικο. Η διαδικασία του ένδικου μέσου διέπεται από το κεφάλαιο 20 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου υπόκειται σε αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 280 (άρθρο 624 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Οι λόγοι και οι όροι για την εκτέλεση απόφασης επί αναίρεσης καθορίζονται ρητά στο κεφάλαιο 22 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Ο εναγόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης της απόφασης που εκδόθηκε με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ενώπιον του οικείου δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 18. Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης επανεξέτασης στον άλλο διάδικο, ο οποίος μπορεί να απαντήσει εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας από την παραλαβή του. Η αίτηση επανεξέτασης εξετάζεται σε κλειστή συνεδρίαση. Αν το δικαστήριο το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να εξετάσει την αίτηση σε δημόσια συνεδρίαση. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Για τους σκοπούς του άρθρου 21α παράγραφος 1, αποδεκτή γλώσσα είναι τα βουλγαρικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση είναι οι δικαστικοί επιμελητές (δημόσιοι και ιδιώτες).

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης βάσει ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών πρέπει να κατατεθεί στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη ή στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.