Μικροδιαφορές

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Στη Δημοκρατία της Κροατίας αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση αποφάσεων με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και τα εμπορικά δικαστήρια (trgovački sud).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Έντυπα, άλλες αιτήσεις ή δηλώσεις υποβάλλονται γραπτώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Σύμφωνα με τον νόμο για το ευεργέτημα πενίας [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Narodne novine) 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html], το ευεργέτημα πενίας παρέχεται, σε πρώτο βαθμό, από γραφεία, εξουσιοδοτημένες ενώσεις και νομικές «κλινικές».

Το ευεργέτημα πενίας σε πρώτο βαθμό περιλαμβάνει:

α) γενικές νομικές πληροφορίες

β) παροχή νομικών συμβουλών

γ) υποβολή υπομνημάτων σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς βάσει διεθνών συνθηκών και βάσει των εσωτερικών κανονισμών των οργανισμών αυτών

δ) εκπροσώπηση σε διαδικασίες ενώπιον οργανισμών δημοσίου δικαίου

ε) νομική συνδρομή σε εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

Κατάλογος των εξουσιοδοτημένων ενώσεων και των νομικών «κλινικών» διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων γίνεται ταχυδρομικώς ή μέσω ειδικού δικαστικού υπαλλήλου ή άλλου υπαλλήλου του δικαστηρίου, μέσω αρμόδιας δικαστικής αρχής, μέσω συμβολαιογράφου ή απευθείας στο δικαστήριο ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα δικαστικά έξοδα αποτελούν συνάρτηση του ύψους της αξίωσης και χρεώνονται ως εξής:

  • για αγωγή και ανταγωγή,
  • για απάντηση σε αγωγή,
  • για απόφαση σχετικά με αγωγή,
  • για άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόφασης,
  • για αίτηση εκτέλεσης της απόφασης,
  • για αίτηση επανεξέτασης της απόφασης.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η υποχρέωση καταβολής δικαστικού τέλους γεννάται όταν κατατίθεται η αγωγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου περί δικαστικών εξόδων.

Τα δικαστικά έξοδα για κάθε μεμονωμένη πράξη υπολογίζονται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

πάνω από το ποσό

έως το ποσό (HRK)

κούνα (HRK)

0,00

3.000,00

100,00

3.000,00

6.000,00

200,00

6.000,00

9.000,00

300,00

9.000,00

12.000,00

400,00

12.000,00

15.000,00

500,00

Άνω των 15.000,00 HRK καταβάλλεται τέλος ύψους 500,00 HRK συν 1 % επί του ποσού της διαφοράς πάνω από τις 15.000,00 HRK, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000,00 HRK.

Τα τέλη που προβλέπονται στον κατάλογο των δικαστικών τελών καταβάλλονται υπό μορφή παραβόλου που εκδίδεται από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή σε μετρητά, όταν ο υπόχρεος πρέπει να καταβάλει ποσό άνω των 100,00 HRK ή όταν προβλέπεται δυνατότητα κατάθεσης του ποσού απευθείας στον ειδικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το ύψος του τέλους.

Το ύψος των τελών εκφράζεται τόσο σε απόλυτη αξία όσο και ως ποσοστό.

Κατά τον υπολογισμό των τελών ως ποσοστού, η βάση του τέλους στρογγυλοποιείται στην εκατοντάδα ως εξής: ποσά έως 50,00 HRK στρογγυλοποιούνται στην προηγούμενη εκατοντάδα και ποσά άνω των 50,00 HRK στρογγυλοποιούνται στην επόμενη εκατοντάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15α του κανονισμού αριθ. 861/2007, τα δικαστικά έξοδα επιτρέπεται να πληρώνονται με τραπεζικό έμβασμα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της δικαστικής απόφασης. Το ένδικο μέσο ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, σε προθεσμία οκτώ ημερών από την έκδοση της απόφασης, αλλά αν η απόφαση επιδίδεται ή κοινοποιείται στον διάδικο, η προθεσμία υπολογίζεται από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης.

Η απόφαση σχετικά με ένδικο μέσο που ασκείται κατά απόφασης σε διαδικασία μικροδιαφοράς εκδίδεται από δικαστή μονομελούς δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Εάν ένας διάδικος αποδείξει εκ πρώτης όψεως ότι συντρέχουν οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού αριθ. 861/2007 για την επανεξέταση απόφασης η οποία έχει εκδοθεί βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης στο αρμόδιο δημοτικό ή εμπορικό δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση παράλληλα μπορεί να υποβάλει αίτηση για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση στο δικαστήριο το οποίο εκδίκασε την υπόθεση, το οποίο μπορεί να επαναφέρει τη διαδικασία στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Στα έγγραφα επισυνάπτεται μετάφραση στην κροατική γλώσσα, επικυρωμένη από πρόσωπο νομιμοποιούμενο γι’ αυτόν τον σκοπό σε ένα από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Αρμόδιο για την εκτέλεση είναι το δημοτικό δικαστήριο που εκδίδει αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις εκτέλεσης. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες για την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η απόφαση για αναστολή ή περιορισμό της εκτέλεσης εκδίδεται από το δημοτικό δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κανονισμού αριθ. 861/2007.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.