Μικροδιαφορές

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Στην Τσεχική Δημοκρατία τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών προσδιορίζονται με βάση τις γενικές νομικές διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα στις αστικές υποθέσεις και περιλαμβάνονται στον νόμο αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (občanský soudní řád), όπως τροποποιήθηκε τελευταία. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα διέπεται από τα άρθρα 9 έως 12 και η κατά τόπον αρμοδιότητα από τα άρθρα 84 έως 89α.

Λαμβανομένου υπόψη του είδους των υποθέσεων αυτών, τα περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy) συνήθως έχουν καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ενώ το κριτήριο καθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας συνήθως είναι ο τόπος διαμονής/η καταστατική έδρα του εναγόμενου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας γίνονται δεκτά από την Τσεχική Δημοκρατία ως «άλλα μέσα επικοινωνίας»:

α) αιτήσεις που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν υπογραφεί με τρόπους που κρίνονται από συγκεκριμένη νομοθεσία ότι έχουν την ίδια ισχύ με ιδιόχειρη υπογραφή, δυνάμει του ν όμου αριθ. 297/2016 περί υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές·

β) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

γ) φαξ.

Στην περίπτωση των β) και γ), πρέπει να υποβληθεί και το πρωτότυπο έγγραφο το αργότερο τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, αλλιώς το δικαστήριο θα την αγνοήσει.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Το λεγόμενο «κουτί δεδομένων» (datová schránka) είναι το μέσον ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης στην Τσεχική Δημοκρατία. Το κουτί δεδομένων είναι ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο που έχουν ορίσει οι δημόσιες αρχές για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων (μηνύματα δεδομένων). Οι ειδικές διατάξεις καθορίζονται από τον νόμο αριθ. 300/2008 περί ηλεκτρονικών συναλλαγών, προσωπικών αριθμών αναγνώρισης και επιτρεπόμενης μετατροπής εγγράφων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Τα κουτιά δεδομένων παρέχονται δωρεάν και χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί αίτημα σε νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο, σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί διά νόμου, σε εταιρείες-τεχνοβλαστούς αλλοδαπών νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο εμπορικό μητρώο, σε δικηγόρους, σε φοροτεχνικούς συμβούλους και σε συνδίκους πτώχευσης. Υπάρχει υποχρέωση παροχής κουτιών δεδομένων για τις εν λόγω οντότητες. Για άλλους τύπους νομικών και φυσικών προσώπων, τα κουτιά δεδομένων παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Οι ειδικές διατάξεις καθορίζονται από τον νόμο αριθ. 300/2008 περί ηλεκτρονικών συναλλαγών, προσωπικών αριθμών αναγνώρισης και επιτρεπόμενης μετατροπής εγγράφων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Σύμφωνα με το τσεχικό δίκαιο επιτρέπεται η άσκηση ένδικου μέσου. Το ένδικο αυτό μέσο είναι η έφεση και διέπεται από τα άρθρα 201 έως 226 του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (občanský soudní řád). Οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο κατά της απόφασης του οποίου στρέφονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την επίδοση ή κοινοποίηση της γραπτής απόφασης. Το δικαστήριο κατόπιν παραπέμπει την έφεση σε ανώτερο δικαστήριο το οποίο δικάζει την έφεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (občanský soudní řád), δεν επιτρέπεται άσκηση έφεσης κατά απόφασης η οποία επιδικάζει καταβολή ποσού που δεν υπερβαίνει τις 10 000 τσεχικές κορώνες (CZK) δεν λαμβάνονται υπόψη παρεπόμενες αξιώσεις. Αυτό δεν ισχύει για αναγνωριστικές αποφάσεις και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ερήμην.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εκδικάσει διαδικασίες επανεξέτασης είναι το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud), το οποίο εξέδωσε την απόφαση πρωτόδικα. Υπάρχει δυνατότητα έφεσης κατά αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση επανεξέτασης, δυνάμει των άρθρων 201 έως 226 του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (občanský soudní řád).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η μόνη γλώσσα που γίνεται δεκτή στην Τσεχική Δημοκρατία είναι τα τσεχικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

1. Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα εκτέλεσης είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy) και οι δικαστικοί επιμελητές (soudní exekutoři). Ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί:

α) να υποβάλλει αίτηση για δικαστική εκτέλεση μιας απόφασης στο περιφερειακό δικαστήριο που έχει την κατά τόπο αρμοδιότητα

β) να υποβάλλει αίτηση εκτέλεσης σε δικαστικό επιμελητή.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου α), το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 84 - 86 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου β), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 120/2001 περί δικαστικών επιμελητών και εκτέλεσης [Κώδικας Εκτέλεσης (exekuční řád)], όπως τροποποιήθηκε τελευταία. Η δικαστική εκτέλεση αποφάσεων διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκτέλεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, εφαρμόζεται και ο Κώδικας Εκτέλεσης.

2. Η Τσεχική Δημοκρατία έχει ορίσει τα περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy) ως τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 23. Η κατά τόπον αρμοδιότητά τους διέπεται από τα άρθρα 84 - 86 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στις περιπτώσεις δικαστικής εκτέλεσης [βλ. παράγραφο α) ανωτέρω] και από το άρθρο 45 του Κώδικα Εκτέλεσης στις περιπτώσεις εκτέλεσης απόφασης από δικαστικό επιμελητή [βλ. παράγραφο β) ανωτέρω].

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.