Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Μικροδιαφορές

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Στην Αγγλία και την Ουαλία, τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι το county court και το High Court of Justice. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον ενός District Judge (περιφερειακού δικαστή) σε county court.

Η αρμοδιότητα των county courts ορίζεται εξαντλητικά από τον νόμο και καλύπτει το σύνολο σχεδόν του αστικού δικαίου. Η γενική αρμοδιότητα στο αστικό δίκαιο τις περισσότερες φορές συντρέχει με εκείνη του High Court, εξαιρουμένων των αξιώσεων για προσωπική βλάβη ύψους κάτω των 50 000 λιρών στερλινών και των χρηματικών αξιώσεων ύψους κάτω των 15 000 λιρών στερλινών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο county court. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διάταξη του 1991 περί αρμοδιότητας του High Court και των county courts (όπως έχει τροποποιηθεί): High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (as amended). Διάφοροι νόμοι απονέμουν αποκλειστική αρμοδιότητα στα county courts – για παράδειγμα, σ’ αυτά υπάγονται όλες ουσιαστικά οι υποθέσεις που διέπονται από τον νόμο περί καταναλωτικής πίστης του 1974 (Consumer Credit Act 1974), καθώς και οι περισσότερες αγωγές που ασκούνται από ενυπόθηκους δανειστές και εκμισθωτές.

Μια αξίωση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε county court της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ο ιστότοπος τόπος της Δικαστικής Υπηρεσίας (Court Service) περιέχει τις διευθύνσεις όλων των county courts και πληροφορίες σχετικά με το High Court.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το μέσο επικοινωνίας που γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας για τους σκοπούς της κίνησης της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι το ταχυδρομείο (λόγω της αναγκαιότητας καταβολής δικαστικών εξόδων για την άσκηση της αγωγής – τα δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία δεν μπορούν επί του παρόντος να δεχθούν πληρωμή των δικαστικών εξόδων μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας). Ωστόσο, τα επακόλουθα έγγραφα θα μπορούν να αποσταλούν στο δικαστήριο ταχυδρομικώς, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το μέρος 5 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας (Part 5 of the Civil Procedure Rules), που περιέχουν κανόνες σχετικά με την υποβολή και την αποστολή εγγράφων στο δικαστήριο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Στην Αγγλία και στην Ουαλία υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Η διάταξη του 2000 για την εφαρμογή του νόμου του 1999 σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (προορισμός ενδίκων μέσων) [The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000] (στο εξής: διάταξη του 2000) προβλέπει τον προορισμό των ενδίκων μέσων από τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των county courts. Βάσει της διάταξης του 2000, τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των District Judges στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών εξετάζονται από Circuit Judge στο county court. Στη συνέχεια, κάθε τυχόν επόμενο ένδικο μέσο κρίνεται από το High Court.

Η διαδικασία άσκησης ενδίκου μέσου και οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει αυτό να ασκηθεί καθορίζονται στο μέρος 5.2 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας (Part 5.2 of the Civil Procedure Rules) και στη συνοδευτική του οδηγία πρακτικής εφαρμογής.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η επίσημη γλώσσα που είναι αποδεκτή κατά το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Όπως ισχύει στην εγχώρια διαδικασία μικροδιαφορών, ο νικήσας διάδικος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για την εκτέλεση της διαταγής του δικαστηρίου.

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της εκτέλεσης και για τους σκοπούς του άρθρου 23 θα είναι το county court και το High Court. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται υπό το στοιχείο α) ανωτέρω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.