Μικροδιαφορές

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιο να εκδίδει αποφάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι το πρωτοδικείο του Ελσίνκι (Helsingin käräjäoikeus).

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, στη φινλανδική και στη σουηδική γλώσσα, στον ακόλουθο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: www.oikeus.fi.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού μπορεί να αποσταλεί απευθείας στη γραμματεία του πρωτοδικείου του Ελσίνκι ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις επικοινωνίες (δημόσιος τομέας) 13/2003.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Φινλανδίας (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa), το οποίο υπάγεται στη Αρχή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Φινλανδίας (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), παρέχει βοήθεια και γενικές πληροφορίες ως προς το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, καθώς και γενικές πληροφορίες ως προς τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Στη Φινλανδία τα διάδικα μέρη μπορούν να λάβουν νομική συνδρομή από κρατικούς πόρους βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στον νόμο περί νομικής συνδρομής 257/2002. Ο εν λόγω νόμος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Στη Φινλανδία η διαδικασία υπάγεται στις διατάξεις του κεφαλαίου 11 του κώδικα πολιτικής δικονομίας όσον αφορά την επίδοση δικογράφων και στον Νόμο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική επικοινωνία στον δημόσιο τομέα 13/2003.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 άρθρο 3 παράγραφος 3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, τα διαδικαστικά έγγραφα είναι δυνατόν να αποστέλλονται ως ηλεκτρονικό μήνυμα με τον τρόπο που έχει υποδείξει ο αποδέκτης. Ο διάδικος μπορεί επίσης, για τις ανάγκες της διαδικασίας, να κοινοποιήσει στο δικαστήριο ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα μπορούν να αποστέλλονται τα προς επίδοση έγγραφα στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η απόδειξη παραλαβής μπορεί να σταλεί στο δικαστήριο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για παράδειγμα ως συνημμένο έγγραφο σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στην πράξη, τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στις δικαστικές διαδικασίες είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία.

Δεν υφίσταται νομική υποχρέωση για την αποδοχή ηλεκτρονικής επίδοσης ή επικοινωνίας.

Η Φινλανδία δεν διαθέτει συγκεκριμένους δικονομικούς κανόνες για την αποδοχή εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

ά.α.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νόμου περί δικαστικών τελών 1455/2015, καταβάλλεται τέλος 86 EUR για διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας ενώπιον πρωτοδικείου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Στην περίπτωση διαδικασιών κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου, καταβάλλεται το ίδιο τέλος με το τέλος για τις εθνικές διαδικασίες βάσει του νόμου περί δικαστικών τελών.

Στη Φινλανδία το τέλος για τη δικαστική διαδικασία καταβάλλεται μετά το κλείσιμο της υπόθεσης. Κατά κανόνα, αποστέλλεται στον οικείο διάδικο απόδειξη πληρωμής, δηλαδή η βεβαίωση της τραπεζικής μεταφοράς για την καταβολή του τέλους.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Ένδικο μέσο κατά απόφασης που εκδίδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μπορεί να ασκηθεί στο εφετείο του Ελσίνκι (Helsingin hovioikeus), όπως προβλέπεται στα κεφάλαια 25 και 25α του κώδικα πολιτικής δικονομίας (ένδικο μέσο κατά απόφασης πρωτοδικείου στο εφετείο).

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 25 άρθρο 5 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο διάδικος που επιθυμεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά απόφασης του πρωτοδικείου οφείλει να δηλώσει την πρόθεσή του αυτή, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα άσκησης του ένδικου μέσου. Η δήλωση σχετικά με την πρόθεση άσκησης ένδικου μέσου πρέπει να υποβληθεί εγγράφως το αργότερο την έβδομη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία το πρωτοδικείο εξέδωσε την απόφασή του ή την κοινοποίησε στους διαδίκους.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 25 άρθρο 11 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όταν υποβληθεί εγγράφως και γίνει αποδεκτή η δήλωση της πρόθεσης άσκησης ένδικου μέσου, παρέχονται στον διάδικο οδηγίες σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου που επισυνάπτονται σε αντίγραφο της απόφασης του πρωτοδικείου. Η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου είναι 30 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία το πρωτοδικείο εξέδωσε την απόφασή του ή την κοινοποίησε στους διαδίκους (κεφάλαιο 25 άρθρο 12 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Ο διάδικος πρέπει να υποβάλει το δικόγραφο του ένδικου μέσου στη γραμματεία του πρωτοδικείου πριν από τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας, το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή του ένδικου μέσου. Εκπρόθεσμα ένδικα μέσα δεν γίνονται αποδεκτά.

Όταν ασκείται ένδικο μέσο κατά απόφασης του πρωτοδικείου, απαιτείται η χορήγηση άδειας για την εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο, σύμφωνα με το κεφάλαιο 25α του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά απόφασης του εφετείου πρέπει να ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (korkein oikeus), όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 30 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η προθεσμία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος άδειας και την άσκηση ενδίκου μέσου είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαδίκους η απόφαση του εφετείου. Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας όσον αφορά την άσκηση ένδικου μέσου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατατίθεται στη γραμματεία του εφετείου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Αρμόδιο για την επανεξέταση της οριστικής απόφασης είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση αυτή. Η επανεξέταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 31 άρθρα 3 έως 5 και 14α του κώδικα πολιτικής δικονομίας σχετικά με τα έκτακτα ένδικα μέσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Φινλανδικά, σουηδικά και αγγλικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Στη Φινλανδία αρμόδιος για την εκτέλεση αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι ο δικαστικός επιμελητής (ulosottomies). Η κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης διέπεται από το κεφάλαιο 3 του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης 705/2007. Αρμόδιος για την εκτέλεση της απόφασης είναι ο δικαστικός επιμελητής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του εναγομένου ή άλλη τοπική αρχή εκτέλεσης. Ο δικαστικός επιμελητής είναι επίσης αρμόδιος για την εφαρμογή του άρθρου 23. Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό αποφασίζονται από τον τοπικό δικαστικό επιμελητή (kihlakunnanvouti).

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.