Μικροδιαφορές

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Οι αγωγές που ασκούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών απευθύνονται, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, στα τοπικά μονομελή πρωτοδικεία (chambres de proximité) σε περίπτωση που η διαφορά είναι αστικής φύσης (άρθρο L. 211-4-2 του κώδικα περί οργάνωσης των δικαστηρίων) ή στα εμποροδικεία σε περίπτωση που η διαφορά αφορά εμπόρους ή εμπορικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο L. 721-3-1 του εμπορικού κώδικα).

Όταν ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προσδιορίζει τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους χωρίς άλλη διευκρίνιση, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή ενός εξ αυτών.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Το εισαγωγικό δικόγραφο μπορεί να αποσταλεί στο αρμόδιο δικαστήριο ταχυδρομικώς.

Οι διάδικοι σε διαδικασία που έχει κινηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μπορούν να επικοινωνούν με το δικαστήριο ταχυδρομικώς.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Οι διάδικοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση των εντύπων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11, από τις παρακάτω πηγές:

  • από το προσωπικό της γραμματείας των δικαστηρίων, πρωτοδικείων και εμποροδικείων, με αρμοδιότητα να εκδικάζουν τις αγωγές που ασκούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Τις απαραίτητες για τη διαδικασία πληροφορίες παρέχει κατά κύριο λόγο το προσωπικό της γραμματείας που είναι τοποθετημένο στην υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη (SAUJ) του οικείου δικαστηρίου·
  • από το προσωπικό των κέντρων δικαιοσύνης και δικαίου (maisons de la justice et du droit) που βρίσκονται σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια·
  • από δικηγόρους, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι διάδικοι στο πλαίσιο των δωρεάν εφημεριών που διοργανώνονται από τα διαμερισματικά κέντρα πρόσβασης στη δικαιοσύνη (centres départementaux d’accès au droit).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική κοινοποίηση των εν λόγω πράξεων. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει διαθέσιμο τεχνικό μέσο.

Η επικοινωνία με τα γαλλικά δικαστήρια που είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές που ασκούνται βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών γίνεται μόνο ταχυδρομικώς.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Κανένα πρόσωπο και κανένας επαγγελματίας δεν έχει την υποχρέωση να αποδέχεται επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

  • Αν η διαδικασία κινηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου (tribunal judiciaire), δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο στην καταβολή των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκτέλεσης της απόφασης. Τα έξοδα κοινοποίησης με συστημένη επιστολή αναλαμβάνονται από το δικαστήριο. Τα έξοδα επίδοσης τα οποία ενδεχομένως πραγματοποιηθούν κατʼ εφαρμογή του άρθρου 1387 του κώδικα πολιτικής δικονομίας αποτελούν αντικείμενο εκτελεστού τίτλου που εκδίδεται από το δικαστήριο, του οποίου η είσπραξη ανατίθεται στο δημόσιο ταμείο. Το πρωτοδικείο μπορεί επίσης να καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο στην καταβολή των εξόδων που δεν μπορούν να αναζητηθούν, δηλαδή των εξόδων νομικής εκπροσώπησης και αρωγής στα οποία υποβλήθηκε ο αντίδικος.
  • Αν η διαδικασία κινηθεί ενώπιον του εμποροδικείου, τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το αν θα διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία ή όχι. Αν δεν διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία, τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται σε περίπου 12 EUR, συμπεριλαμβανομένων φόρων (κόστος για την έκδοση κατ’ αίτηση διαταγής πλην των ασφαλιστικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου και δικαστικού επιμελητή)· Αν διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία, τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται σε περίπου 60 EUR, συμπεριλαμβανομένων φόρων (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου και δικαστικού επιμελητή). Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνουν τα λοιπά δικαστικά έξοδα, τα οποία προστίθενται σʼ αυτά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Τα ένδικα μέσα τα οποία προβλέπει το γαλλικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Η έφεση, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης σε πρώτο βαθμό, δηλαδή όταν το αντικείμενο της αγωγής υπερβαίνει το ποσό των 5 000 EUR. Έφεση μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε διάδικο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης (άρθρα 528 και 538 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).
  • Η ανακοπή ερημοδικίας, η δυνατότητα άσκησης της οποίας παρέχεται στον εναγόμενο στον οποίο δεν έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2 και ο οποίος δεν απάντησε κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 3 (δηλαδή σε περίπτωση «ερήμην απόφασης»). Η ανακοπή ερημοδικίας απευθύνεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρα 571 έως 578 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, δηλαδή μετά την έκδοση απόφασης που δεν μπορεί να προσβληθεί ή δεν μπορεί να προσβληθεί πλέον με έφεση, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (άρθρα 605 έως 618-1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Σε περίπτωση απάτης για την επίτευξη της έκδοσης της απόφασης, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν αναψηλάφηση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρα 593 έως 603 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Οι γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τους σκοπούς του άρθρου 21α παράγραφος 1 είναι οι εξής: γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές είναι οι δικαστικοί επιμελητές και, στην περίπτωση της κατάσχεσης αμοιβών την οποία έχει εγκρίνει ο δικαστής της εκτέλεσης, ο προϊστάμενος της γραμματείας του πρωτοδικείου.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 23,

  • στην περίπτωση ερήμην απόφασης, το δικαστήριο που εκδικάζει την ανακοπή ερημοδικίας μπορεί, πριν κρίνει εκ νέου την ουσία της υπόθεσης, να ανακαλέσει τη διάταξη της απόφασής του με την οποία επιτρέπεται η προσωρινή εκτέλεση, γεγονός που επιφέρει αναστολή της εκτέλεσης (άρθρο 514-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)·
  • σε κάθε περίπτωση, μετά την κοινοποίηση επιταγής προς εκτέλεση ή πράξης κατάσχεσης, ο δικαστής της εκτέλεσης μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης χορηγώντας περίοδο χάριτος στον οφειλέτη (άρθρο 510 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.