Μικροδιαφορές

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Αγωγές που ασκούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών απευθύνονται, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, στα μονομελή πρωτοδικεία σε περίπτωση που η διαφορά είναι αστικής φύσης (άρθρο L. 221-4-1 του κώδικα περί οργάνωσης των δικαστηρίων) ή στα εμποροδικεία σε περίπτωση που η διαφορά αφορά εμπόρους ή εμπορικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο L. 721-3-1 του εμπορικού κώδικα).

Εφόσον ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προσδιορίζει τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους χωρίς άλλη διευκρίνιση, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή ενός εξ αυτών.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Το εισαγωγικό δικόγραφο μπορεί να αποσταλεί στο αρμόδιο δικαστήριο ταχυδρομικώς.

Οι διάδικοι σε διαδικασία που έχει κινηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μπορούν να επικοινωνούν με το δικαστήριο ταχυδρομικώς.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι διάδικοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση των εντύπων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11, από τις παρακάτω πηγές:

  • το προσωπικό της γραμματείας των δικαστηρίων, πρωτοδικείων και εμποροδικείων με αρμοδιότητα να εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών όσον αφορά ειδικότερα τα πρωτοδικεία, τις απαραίτητες για τη διαδικασία πληροφορίες παρέχει κατά κύριο λόγο το προσωπικό της γραμματείας που είναι τοποθετημένο στην υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη (SAUJ) του δικαστηρίου Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη θα έχουν τεθεί σε λειτουργία στα πρωτοδικεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017
  • το προσωπικό των κέντρων δικαιοσύνης και δικαίου (maisons de la justice et du droit) που βρίσκονται σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια
  • από δικηγόρους, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι διάδικοι στο πλαίσιο των δωρεάν εφημεριών που διοργανώνονται από τα διαμερισματικά κέντρα πρόσβασης στο δίκαιο (centres départementaux d’accès au droit).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική κοινοποίηση των εν λόγω πράξεων. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει διαθέσιμο τεχνικό μέσο.

Η επικοινωνία με τα γαλλικά δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν αγωγές που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών γίνεται μόνο ταχυδρομικώς.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Κανένα πρόσωπο και κανένας επαγγελματίας δεν έχει την υποχρέωση να αποδέχεται επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
  • Αν η διαδικασία κινηθεί ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου (tribunal d'instance), δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο στην καταβολή των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκτέλεσης της απόφασης. Τα έξοδα κοινοποίησης με συστημένη επιστολή αναλαμβάνονται από το δικαστήριο. Τα έξοδα επίδοσης τα οποία ενδεχομένως αναληφθούν κατʼ εφαρμογή του άρθρου 1387 αποτελούν αντικείμενο εκτελεστού τίτλου που εκδίδεται από το δικαστήριο, του οποίου η είσπραξη ανατίθεται στο δημόσιο ταμείο. Το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί επίσης να καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο στην καταβολή των εξόδων που δεν μπορούν να αναζητηθούν, δηλαδή των εξόδων παράστασης και των εξόδων συνδρομής στα οποία υποβλήθηκε ο αντίδικος.
  • Αν η διαδικασία κινηθεί ενώπιον του εμποροδικείου, τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το αν θα διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία ή όχι. Αν δεν διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία, τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται σε 17,80 ευρώ (κόστος κατʼ αίτηση διαταγής) σε περίπτωση διεξαγωγής ακροαματικής διαδικασίας, τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται περίπου σε 67 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνουν τα λοιπά δικαστικά έξοδα, τα οποία προστίθενται σʼ αυτά ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Τα ένδικα μέσα τα οποία προβλέπει το γαλλικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού είναι τα ακόλουθα:

  • έφεση, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης σε πρώτο βαθμό, δηλαδή όταν το αντικείμενο της αγωγής υπερβαίνει το ποσό των 4 000 ευρώ. Η έφεση μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε μέρος εντός ενός μηνός από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης (άρθρα 528 και 538 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).
  • ανακοπή, η δυνατότητα άσκησης της οποίας παρέχεται στον εναγόμενο στον οποίο δεν έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2 και ο οποίος δεν απάντησε κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 3 (δηλαδή σε περίπτωση «ερήμην απόφασης»). Η ανακοπή απευθύνεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρα 571 έως 578 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν αναίρεση ενώπιον του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου (άρθρα 605 έως 618-1 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Σε περίπτωση ανωμαλίας κατά την έκδοση της απόφασης, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν αναψηλάφηση στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρα 593 έως 603 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τους σκοπούς του άρθρου 21α παράγραφος 1 είναι οι εξής: γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Τα αρμόδια για την εκτέλεση όργανα είναι οι δικαστικοί επιμελητές και, σε περίπτωση κατάσχεσης αμοιβών την οποία έχει εγκρίνει ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου, ο προϊστάμενος της γραμματείας του μονομελούς πρωτοδικείου.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 23,

  • σε περίπτωση ερήμην απόφασης, το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η ανακοπή ερημοδικίας μπορεί, πριν κρίνει εκ νέου την ουσία της υπόθεσης, να ανακαλέσει τη διάταξη της απόφασής του με την οποία επιτρέπεται η προσωρινή εκτέλεση, πράγμα που επιφέρει αναστολή της εκτέλεσης (άρθρο 524 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας)
  • σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, μετά την κοινοποίηση επιταγής κατάσχεσης ή κατασχετήριου εγγράφου, ο δικαστής εκτελέσεων μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης χορηγώντας περίοδο χάριτος στον οφειλέτη (άρθρο 510 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.