Μικροδιαφορές

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 αρμόδια στα ομόσπονδα κράτη είναι όλα τα δικαστήρια τα οποία διαθέτουν δικαιοδοσία κατά τους κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία και την κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-el.do?init=true&member=1). Κατά κανόνα, οι εν λόγω διαφορές υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου (Amtsgericht).

Στα ομόσπονδα κράτη της Βάδης-Βιρτεμβέργης, της Έσης, της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν η αρμοδιότητα για τις εν λόγω διαδικασίες έχει συγκεντρωθεί ως εξής:

Στη Βάδη-Βιρτεμβέργη:

για τις διαδικασίες ενώπιον ειρηνοδικείου,

1. στο Ειρηνοδικείο Χαϊδελβέργης (Amtsgericht Heidelberg)

για την περιφέρεια του Εφετείου Καρλσρούης (Oberlandesgericht Karlsruhe),

2. στο Ειρηνοδικείο Χάιλμπρον (Amtsgericht Heilbronn)

για την περιφέρεια του Εφετείου Στουτγάρδης (Oberlandesgericht Stuttgart).

Στην Έση:

1. στο Ειρηνοδικείο Φρανκφούρτης (Amtsgericht Frankfurt am Main) για τις περιφέρειες των ειρηνοδικείων στην Έση,

2. στο Πρωτοδικείο Φρανκφούρτης (Landgericht Frankfurt am Main) για τις περιφέρειες των πρωτοδικείων στην Έση.

Στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία:

στο Ειρηνοδικείο Έσεν (Amtsgericht Essen) για όλες τις ειρηνοδικειακές περιφέρειες στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ:

στο Ειρηνοδικείο Halle (Saale) [Amtsgericht Halle (Saale)].

Στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν:

για τις διαδικασίες που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου,

1. στην πρωτοδικειακή περιφέρεια Flensburg, στο Ειρηνοδικείο Flensburg (Amtsgericht Flensburg) (ειρηνοδικειακές περιφέρειες Flensburg, Husum, Niebüll και Schleswig),

2. στην πρωτοδικειακή περιφέρεια Itzehoe, στο Ειρηνοδικείο Itzehoe (Amtsgericht Itzehoe) (ειρηνοδικειακές περιφέρειες Elmshorn, Itzehoe, Meldorf και Pinneberg),

3. στην πρωτοδικειακή περιφέρεια Κιέλου, στο Ειρηνοδικείο Κιέλου (Amtsgericht Kiel) (ειρηνοδικειακές περιφέρειες Bad Segeberg, Eckernförde, Κιέλου, Neumünster, Norderstedt, Plön και Rendsburg), και

4. στην πρωτοδικειακή περιφέρεια Lübeck, στο Ειρηνοδικείο Lübeck (Amtsgericht Lübeck) (ειρηνοδικειακές περιφέρειες Ahrensburg, Eutin, Lübeck, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek και Schwarzenbek).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα σε όλα τα δικαστήρια: ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, φαξ, προσωπική παράδοση, κατάθεση στο γραφείο κατάθεσης δικογράφων του οικείου ειρηνοδικείου.

Επιπλέον, σε όλα τα ομόσπονδα κράτη υπάρχουν δικαστήρια στα οποία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων, ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Προς τον σκοπό αυτόν, το αρμόδιο για το ηλεκτρονικό έγγραφο πρόσωπο πρέπει να θέσει επί του εγγράφου αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Η διαδικασία υπογραφής απαιτεί τη χρησιμοποίηση λογισμικού υπογραφής, καθώς και κάρτας υπογραφής και αντίστοιχης συσκευής ανάγνωσης καρτών. Τα συνδεδεμένα δικαστήρια είναι προσβάσιμα και από άλλα κράτη μέλη, μέσω της διεπαφής e-CODEX. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια που παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης διατίθενται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.justiz.de/ και http://www.egvp.de/, ενώ η σχετική πληροφορία αναφέρεται και στον δικτυακό τόπο του εκάστοτε δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 130α του αναθεωρημένου κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO), από την 1η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής θα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά έγγραφα σε όλα τα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατών και όλα τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, υπό τους ακόλουθους κοινούς όρους: το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να φέρει αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου προσώπου ή να υπογράφεται από αυτό και να διαβιβάζεται με ασφαλές μέσο διαβίβασης. Ως ασφαλή μέσα διαβίβασης θα νοούνται από την 1η Ιανουαρίου 2018:

1. η υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης De-Mail με πιστοποίηση του αποστολέα

2. η ειδική ηλεκτρονική θυρίδα δικηγόρου (beA)

3. η ειδική ηλεκτρονική θυρίδα δημόσιας υπηρεσίας (beBPo).

Το τεχνικό πλαίσιο για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών εγγράφων θα ρυθμίζεται με κανονισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Για την παροχή πρακτικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, αρμόδια είναι τα ειρηνοδικεία. Την πρακτική βοήθεια παρέχουν οι υπάλληλοι που το οργανόγραμμα του εκάστοτε ειρηνοδικείου ορίζει συναφώς ως αρμόδιους, κατά κανόνα δε πρόκειται για υπαλλήλους του γραφείου κατάθεσης δικογράφων ή του γραφείου πληροφοριών. Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια ειρηνοδικεία, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας, διατίθενται από τον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα. Βλ. συναφώς την απάντηση στην ερώτηση α).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), με απόδειξη παράδοσης, σε δικηγόρο, συμβολαιογράφο, δικαστικό επιμελητή, φορολογικό σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που λόγω του επαγγέλματός του παρέχει εχέγγυα αυξημένης αξιοπιστίας, δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με το σημείο 174 παράγραφος 3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, στα παραπάνω πρόσωπα μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί και ηλεκτρονικό έγγραφο. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους διαδίκους, εφόσον έχουν αποδεχθεί ρητά τη διαβίβαση ηλεκτρονικών εγγράφων. Για τη διαβίβασή τους, τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και να προστατεύονται έναντι της περιέλευσής του περιεχομένου τους σε γνώση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων. Η διαβίβαση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας De-Mail.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής, αντί της υποχρέωσης χρησιμοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, θα είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων και με τη χρησιμοποίηση ασφαλούς μέσου διαβίβασης κατά την έννοια του άρθρου 130α του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει τότε να διατηρούν ασφαλή δίαυλο διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση θα αποδεικνύεται με ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής, η οποία θα πρέπει να διαβιβάζεται σε δομημένη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Συναφώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεδομένων που θα παρέχεται από το δικαστήριο κατά την επίδοση ή κοινοποίηση.

Η αποδοχή που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού, καθώς και στο άρθρο 174 παράγραφος 3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, μπορεί να παρέχεται με τους τρόπους που αναφέρονται υπό το στοιχείο β) ανωτέρω.

Βλ. επίσης συναφώς την απάντηση υπό το στοιχείο β) ανωτέρω.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Με το άρθρο 31α παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του ομοσπονδιακού κώδικα δικηγόρων (Bundesrechtsanwaltsordnung — BRAO), ανατέθηκε νομοθετικά στον ομοσπονδιακό δικηγορικό σύλλογο να δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική θυρίδα δικηγόρου για κάθε δικηγόρο στη Γερμανία. Ένας από τους στόχους που επιδίωκε ο νομοθέτης με τη θέσπιση του άρθρου 31α του BRAO ήταν να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα με κάθε επιμέρους δικηγόρο στη Γερμανία. Οι ειδικές ηλεκτρονικές θυρίδες των δικηγόρων εγκαινιάστηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2016.

Εντούτοις, υποχρέωση χρησιμοποίησης της ειδικής ηλεκτρονικής θυρίδας δικηγόρου δεν υφίσταται επί του παρόντος. Μάλιστα, το άρθρο 31 του κανονισμού περί καταλόγων και θυρίδων δικηγόρων (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) διευκρινίζει ότι κοινοποιήσεις που έχουν παραληφθεί στην ειδική ηλεκτρονική θυρίδα δικηγόρου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση του κατόχου της θυρίδας μόνο εφόσον αυτός είχε παράσχει εκ των προτέρων την έγκρισή του στη χρησιμοποίησή της. Το εν λόγω στάδιο εθελοντικής χρησιμοποίησης της θυρίδας έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την ομαλή μετάβαση στη νέα τεχνολογία και να διασφαλίσει ότι οι ειδικές ηλεκτρονικές θυρίδες των δικηγόρων λειτουργούν κατά βάση απρόσκοπτα πριν από τη θέση σε ισχύ της νομοθετικής υποχρέωσης χρησιμοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, στο άρθρο 31α του BRAO θα προστεθεί, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, νέα παράγραφος 6 η οποία θα υποχρεώνει όλους τους δικηγόρους να λαμβάνουν υπόψη τους κοινοποιήσεις που τους διαβιβάζονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής θυρίδας δικηγόρου. Σχετική νομοθετική τροποποίηση προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων στον τομέα των νομικών επαγγελμάτων (ομοσπονδιακή βουλή, έγγραφο 18/9521, σελίδες 9 και 107 επ.).

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τα δικαστικά έξοδα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG).

Τα δικαστικά έξοδα επιβάλλονται από το δικαστήριο με την έκδοση χρεωστικού σημειώματος δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα καθίστανται πληρωτέα με την κατάθεση του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου, πλην όμως η συνέχιση της διαδικασίας δεν εξαρτάται από την καταβολή των εξόδων.

Για την καταβολή των εξόδων ευθύνεται, πέραν του ενάγοντος, και κάθε πρόσωπο το οποίο τυχόν διατάχθηκε από το δικαστήριο να καταβάλει τα έξοδα, καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο τυχόν ανέλαβε την καταβολή τους στο πλαίσιο συμβιβασμού.

Το ακριβές ποσό των εξόδων καθορίζεται σε παράρτημα του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Kostenverzeichnis-KV-GKG). Στο σημείο 1210 του KV-GKG προβλέπεται για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών η επιβολή εξόδων με συντελεστή 3,0. Σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας, ο εν λόγω συντελεστής μειώνεται στο 1,0 (σημείο 1211 του KV-GKG).

Για το ύψος των εξόδων κρίσιμη είναι η αξία της διαφοράς, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται με το ύψος της προβαλλόμενης αξίωσης. Αν πέραν της κύριας αξίωσης προβάλλονται και παρεπόμενες αξιώσεις για τόκους ή έξοδα, το ποσό των εν λόγω παρεπόμενων αξιώσεων δεν λαμβάνεται υπόψη.

Βάσει αυτών, προκύπτουν έξοδα ως εξής:

Αξία έως

EUR

Συντελεστής 3,0

EUR

Συντελεστής 1,0

EUR

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,00

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

3.000,00

324,00

108,00

4.000,00

381,00

127,00

5.000,00

438,00

146,00

Πέραν των δικαστικών εξόδων, πρέπει να καταβληθούν επίσης οι δαπάνες που τυχόν έχουν προκύψει, π.χ. για μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και διερμηνείς.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα. Τα σχετικά τραπεζικά στοιχεία παρέχονται σε κάθε επιμέρους υπόθεση μαζί με το χρεωστικό σημείωμα που εκδίδει το δικαστικό ταμείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ιδίως τα άρθρα 511 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να προσβληθούν με ένδικα μέσα, όπως με το ένδικο μέσο της έφεσης. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι ενός μήνα και αρχίζει με την επίδοση ή κοινοποίηση του πλήρους κειμένου της απόφασης. Αρμόδιο για την εκδίκαση έφεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου που έχει εκδοθεί με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι το πρωτοδικείο στου οποίου την περιφέρεια εδρεύει το ειρηνοδικείο.

Η δευτεροβάθμια απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί —εφόσον χορηγηθεί ειδική σχετική άδεια— να προσβληθεί με αναίρεση ενώπιον του εφετείου στου οποίου την περιφέρεια εδρεύει το πρωτοδικείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Σύμφωνα με το άρθρο 1104 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 18 του κανονισμού και κατόπιν σχετικής αίτησης, η διαδικασία συνεχίζεται και επαναφέρεται η κατάσταση που ίσχυε πριν από την έκδοση της απόφασης. Αρμόδιο συναφώς είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε αρχικά η διαφορά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η μόνη αποδεκτή γλώσσα είναι η γερμανική. Στις περιοχές όπου κατοικεί σορβικός πληθυσμός, οι Σόρβοι δικαιούνται να μιλούν στο δικαστήριο σορβικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές εκτέλεσης παρέχονται στην ενότητα Διαδικασίες για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 23 είναι το δικαστήριο της κύριας δίκης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.