Μικροδιαφορές

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα κατά τόπο αρμόδια Ειρηνοδικεία της χώρας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Η σχετική αγωγή ασκείται με την κατάθεση γραπτού δικογράφου στη Γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, ιδιοχείρως.Επίσης, μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, όπου αυτά τα μέσα είναι διαθέσιμα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Τέτοια αρχή δεν έχει δημιουργηθεί.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Δεν υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης ή επικοινωνίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Νομική υποχρέωση να δεχτούν επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα έχουν όσοι ασκούν στην Ελλάδα ηλεκτρονικό εμπόριο, όσοι προβαίνουν δηλαδή μέσω του διαδικτύου σε παροχή υπηρεσιών ή σε πωλήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ. 131/2003 (εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την οδηγία 2000/31/ΕΚ), στις περιπτώσεις που αφορούν διαφορές από σύμβαση, η οποία έχει καταρτιστεί μεταξύ των μερών με τη χρήση απλή ηλεκτρονικής υπογραφής, δηλαδή μέσω απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εκατέρωθεν αποστολή των σχετικών μηνυμάτων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τα δικαστικά έξοδα υπολογίζονται βάσει των εξόδων στα οποία έχει προβεί ο διάδικος που νίκησε τη διαδικαστική πράξη.

Ως δικαστικά τέλη ο ενάγων οφείλει να καταβάλει α) την αμοιβή του δικηγόρου, εφόσον η σχετική αγωγή υπογράφεται από Έλληνα δικηγόρο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 32 ευρώ και β) το ανάλογο δικαστικό ένσημο που καταβάλλεται για τη συζήτηση κάθε καταψηφιστικής αγωγής και ανέρχεται περίπου στο 1,14% επί του συνολικά αιτούμενου ποσού(κεφαλαίου και τόκων). Για απαιτήσεις μέχρι του ποσού των 200 ευρώ δε καταβάλλεται δικαστικό ένσημο.

Εάν ο εναγόμενος αναθέσει την υπόθεσή του σε δικηγόρο (ο οποίος υπογράφει το συμπληρωμένο έντυπο Γ), οφείλει να καταβάλει το ανάλογο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, αξίας 32 ευρώ.

Εξαιρετικά, απαιτείται καταβολή πρόσθετου γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, αν διαταχθεί να διεξαχθεί προφορική ακρόαση, το ύψος της οποίας ανέρχεται επίσης στα 32 ευρώ.

Η παραπάνω καταβολή των τελών πρέπει αν γίνεται υποχρεωτικά στο δημόσιο ταμείο, όσον αφορά στην καταβολή του δικαστικού ενσήμου και στα ταμεία των Δικηγορικών Συλλόγων, όσον αφορά στη δικηγορική αμοιβή, η οποία προεισπράττεται, ενώ ακολούθως προσκομίζονται τα σχετικά γραμμάτια με την κατάθεση δικογράφου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών είναι ανέκκλητες. Μπορούν όμως να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η αίτηση επανεξέτασης ασκείται μόνο με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Αποδεκτή γλώσσα είναι η ελληνική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Αρμόδια όργανα για την κατάσχεση κινητών και ακινήτων είναι οι αρμόδιοι κατά τον τόπο εκτέλεσης δικαστικοί επιμελητές και για τον πλειστηριασμό οι συμβολαιογράφοι.

Για την κατάσχεση στα χέρια τρίτου αρμόδιος για τη σύνταξη του κατασχετήριου εγγράφου είναι ο δικηγόρος, ενώ αρμόδιοι για την επίδοση αυτού του εγγράφου είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Αρμόδιο κατ’ άρθρο 23 του Κανονισμού είναι το Ειρηνοδικείο που εξέδωσε την απόφαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.