Μικροδιαφορές

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιρλανδία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια για την έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (District Courts) και όλες οι σχετικές αγωγές πρέπει να υποβάλλονται στον γραμματέα του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των περιφερειακών δικαστηρίων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα συνήθη μέσα επικοινωνίας είναι το ταχυδρομείο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Πρακτική βοήθεια για τη συμπλήρωση των εντύπων, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και σχετικά με το ποια δικαστήρια στην Ιρλανδία είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών μπορούν να παρασχεθούν στους διαδίκους από τους υπαλλήλους των σχετικών δικαστικών γραφείων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Τα θέματα αυτά καλύπτονται από τον κανονισμό του δικαστηρίου, ο οποίος ορίζει:

  • «Κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν αντίθετη διάταξη του παρόντος κανονισμού, αν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι για τον σκοπό αυτό μηχανισμοί από τη Δικαστική Υπηρεσία και έχει εκδοθεί σχετική εντολή από το δικαστήριο ή τον γραμματέα, η επίδοση ή κοινοποίηση κάθε εγγράφου το οποίο πρέπει να αποσταλεί, παραδοθεί, γνωστοποιηθεί, επιδοθεί ή κοινοποιηθεί βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι έγκυρη εφόσον έχει διαβιβαστεί σε ηλεκτρονική μορφή ως ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενάγοντος ή του εναγομένου (όπως η διεύθυνση αυτή αναγράφεται σε οποιοδήποτε επιστολόχαρτο ή γραφική ύλη του ενάγοντος ή του εναγομένου, ή όπως προκύπτει από τη χρησιμοποίησή της από τον ενάγοντα ή τον εναγόμενο για την αποστολή οποιασδήποτε γνωστοποίησης στον γραμματέα), ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραμματέα (όπως η διεύθυνση αυτή αναγράφεται σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο τον οποίο διαχειρίζεται η Δικαστική Υπηρεσία), υπό τον όρο ότι αν ο αποστολέας δεν έχει λάβει επιβεβαίωση ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα παραδόθηκε πράγματι στον αποδέκτη για τον οποίο προοριζόταν (μέσω μηνύματος επιβεβαίωσης της παράδοσης) ή αν δεν έχει παραληφθεί απόκριση εντός επτά ημερών από την εν λόγω διαβίβαση, η ηλεκτρονική κοινοποίηση θα λογίζεται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα και το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί κατ’ άλλον προβλεπόμενο στην παρούσα διάταξη τρόπο, εντός οκτώ ημερών από την πάροδο της εν λόγω επταήμερης προθεσμίας.»  [διάταξη 53B, κανόνας 3 (Order 53B Rule 3)].
  • «Το έντυπο της αγωγής και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του κανόνα 3, σε ηλεκτρονική μορφή.» [διάταξη 53B, κανόνας 4 (Order 53B Rule 4)].
  • «Αν η αγωγή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, ο γραμματέας ενημερώνει σχετικά τον ενάγοντα, με το ίδιο, αν είναι δυνατόν, μέσο με το οποίο η αγωγή του ενάγοντος υποβλήθηκε στον γραμματέα (και, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή επιστολή με απόδειξη παραλαβής) [...].» [διάταξη 53B, κανόνας 6 (Order 53B Rule 6)].
  • «Ο γραμματέας αποστέλλει αντίγραφο της απάντησης του εναγομένου [...] στον ενάγοντα με συστημένη επιστολή (ή, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, κατά τα προβλεπόμενα στον κανόνα 3) εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού της ΕΕ. [...] Ο γραμματέας αποστέλλει αντίγραφο της τυχόν ανταγωγής και των τυχόν δικαιολογητικών στον ενάγοντα με συστημένη επιστολή (ή, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, κατά τα προβλεπόμενα στον κανόνα 3) εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού της ΕΕ.» [διάταξη 53B, κανόνας 8 (Order 53B Rule 8)].
  • «Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση του γραμματέα προς διάδικο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών η οποία πραγματοποιείται για σκοπό οριζόμενο στον κανονισμό της ΕΕ πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο με το οποίο ο εν λόγω διάδικος επικοινώνησε με τον γραμματέα (ή στη διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο εν λόγω διάδικος) και [...].» [διάταξη 53B, κανόνας 18 (Order 53B Rule 18)].

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Ουδέν.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Το τέλος αγωγής για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι 25 ευρώ, ποσό που είναι το ίδιο με το ισχύον για την εγχώρια διαδικασία μικροδιαφορών.  Το τέλος ανταγωγής είναι επίσης 25 ευρώ. Όπως αναφέρεται υπό το στοιχείο α) ανωτέρω, οι αγωγές που υπάγονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών πρέπει να υποβάλλονται στον γραμματέα του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου (District Cour), ο οποίος ενημερώνει τον ενάγοντα για τη διαδικασία πραγματοποίησης της πληρωμής.  Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται υπό το στοιχείο α) ανωτέρω.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Μπορεί να ασκηθεί έφεση, εκτός από έφεση κατά απορριπτικής απόφασης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού, ενώπιον του αρμόδιου κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court), εντός 14 ημερών από την έκδοση της απόφασης.  Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των κομητειακών δικαστηρίων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Το σχετικό τμήμα του κανονισμού του δικαστηρίου ορίζει:

«1. Εναγόμενος κατά του οποίου εκδόθηκε απόφαση ερήμην σε ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών σύμφωνα με την παρούσα διάταξη μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση και να ζητήσει την ακύρωση και/ή την τροποποίηση της απόφασης για οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΕ.

2. Η αίτηση πρέπει να επιδοθεί στον ενάγοντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος, εφόσον υπάρχει τέτοιος, εντός δέκα πλήρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η έκδοση της ερήμην απόφασης περιήλθε σε γνώση του εναγομένου.

3. Η επίδοση της αίτησης δεν επιφέρει αναστολή της διαδικασίας.

4. Το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει επαρκή την επίδοση της αίτησης όπως πράγματι πραγματοποιήθηκε.

5. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται σαφώς και συνοπτικά οι λόγοι του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΕ τους οποίους επικαλείται ο αιτών.

6. Το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν της συζήτησης της αίτησης, να δεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση στη βάση των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΕ.

7. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση επανεξέτασης για τον λόγο ότι δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΕ, η απόφαση παραμένει σε ισχύ.

8. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επανεξέταση δικαιολογείται για κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΕ, η απόφαση που εκδόθηκε με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών κηρύσσεται άκυρη.».

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η αγγλική και η ιρλανδική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Ο πιστωτής πρέπει να υποβάλει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης στον αρμόδιο δημόσιο λειτουργό (County Registrar ή Sheriff) μέσω του οικείου κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court).   Το οικείο περιφερειακό δικαστήριο (District Court) είναι αρμόδιο να εξετάσει τυχόν αιτήσεις απόρριψης, αναστολής ή περιορισμού της εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.