Μικροδιαφορές

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Τα αρμόδια δικαστήρια για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι το ειρηνοδικείο (giudice di pace) ή, σε περιπτώσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας σε υποθέσεις που προβλέπονται από την ιταλική νομοθεσία, το πρωτοδικείο (tribunale ordinario).

Συγκεκριμένα, το πρωτοδικείο έχει αρμοδιότητα σε υποθέσεις:

1) αξιώσεων καταβολής χρηματικού ποσού σε σχέση με μίσθωση ακινήτου και επιχείρησης (άρθρο 447α του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας)

2) αξιώσεων που αφορούν γεωργικές συμβάσεις (άρθρο 9 του νόμου αριθ. 29 της 14ης Φεβρουαρίου 1990, που αφορά ειδικά την αρμοδιότητα των ειδικών τμημάτων γεωργικών διαφορών των πρωτοδικείων)

3) αξιώσεων που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σήματα, καθώς και εταιρικές υποθέσεις και υποθέσεις ανταγωνισμού, ή δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών κοινοτικού ενδιαφέροντος (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 168, της 26ης Ιουνίου 2003, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 27 του 2012, που αναθέτει τη σχετική αρμοδιότητα στα ειδικά τμήματα επιχειρήσεων των πρωτοδικείων)

4) αξιώσεων στο πλαίσιο υποθέσεων ναυτικού δικαίου, και ιδίως αξιώσεων λόγω ζημίας από σύγκρουση πλοίων ζημίας προκληθείσας από πλοία κατά την αγκυροβολία ή την πρυμνοδέτηση ή την πραγματοποίηση άλλων ελιγμών σε λιμένες ή άλλα αγκυροβόλια ζημίας προκληθείσας από τη χρησιμοποίηση μηχανισμών φορτοεκφόρτωσης και από τη διακίνηση εμπορευμάτων σε λιμένες ζημίας προκληθείσας από πλοία σε δίχτυα και άλλο αλιευτικό εξοπλισμό αποζημίωσης και καταβολής χρηματικού ποσού για αρωγή, διάσωση και περισυλλογή επιστροφής δαπανών και καταβολής αμοιβής για ναυαγιαιρεσία, υπό την έννοια του άρθρου 589 του ναυτικού κώδικα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Ταχυδρομείο: επιτρέπεται επίσης η ηλεκτρονική υποβολή μόνο ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, υποχρεωτικά από δικηγόρο. Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Το ECC-NET Italia (https://ecc-netitalia.it/en/) (ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτή), το οποίο παρέχει βοήθεια μόνο σε καταναλωτές εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia), για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ECC.NET Italia.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Γενική διεύθυνση διεθνών υποθέσεων και δικαστικήσ συνεργασίας

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Γραφείο I — Διεθνής δικαστική συνεργασία)

Via Arenula 70 - 00186 Roma Τηλ. (+39) 06 68852480

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Δεν προβλέπονται για τις υποθέσεις που κινούνται ενώπιον του ειρηνοδικείου αντιθέτως, είναι δυνατή η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση για υποθέσεις που κινούνται ενώπιον του πρωτοδικείου. Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Οι εκπρόσωποι των διαδίκων, μόνο για υποθέσεις που κινούνται ενώπιον του πρωτοδικείου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τα δικαστικά έξοδα ρυθμίζονται από το προεδρικό διάταγμα αριθ. 115 της 30ης Μαΐου 2002.

Αποτελούνται από τρία μέρη: Α) τέλος ενιαίας εισφοράς Β) τέλος που αντιστοιχεί σε προκαταβολή εξόδων Γ) τέλος καταβαλλόμενο μόνο σε περίπτωση αίτησης αναίρεσης, το οποίο ισοδυναμεί με πάγιο τέλος καταχώρισης δικαστικής πράξης.

Α) Το ύψος του τέλους ενιαίας εισφοράς ποικίλλει ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της δίκης και του βαθμού δικαιοδοσίας. Συγκεκριμένα:

α) για υποθέσεις αντικειμένου αξίας έως 1 100 ευρώ: 43 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 64,50 ευρώ για κατʼ έφεση διαδικασία 86 ευρώ για αναιρετική διαδικασία.

β) για υποθέσεις αντικειμένου αξίας που υπερβαίνει τα 1 100 ευρώ έως το ποσό των 5 200 ευρώ: 98 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 147 ευρώ για κατʼ έφεση διαδικασία 196 ευρώ για αναιρετική διαδικασία.

Β) Επιπροσθέτως του τέλους ενιαίας εισφοράς, ποσό ύψους 27 ευρώ καταβάλλεται ως προκαταβολή εξόδων.

Εξαίρεση: υποθέσεις που κινούνται ενώπιον του ειρηνοδικείου και διαδικασίες εξωδικαστικού συμβιβασμού το αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 1 033,00 ευρώ, καθώς και οι σχετικές πράξεις και ενέργειες, υπόκεινται μόνο στην υποχρέωση καταβολής του τέλους ενιαίας εισφοράς [και εξαιρούνται, επομένως, από το τέλος του στοιχείου Β)].

Γ) Στην περίπτωση αναιρετικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της δίκης, για την κίνηση της διαδικασίας καταβάλλεται επιπλέον τέλος 200 ευρώ το οποίο ισοδυναμεί με πάγιο τέλος καταχώρισης δικαστικής πράξης.

Τρόποι καταβολής:

Α) Η καταβολή του τέλους ενιαίας εισφοράς διενεργείται ως εξής:

α) στα καταστήματα του ιταλικού ταχυδρομείου μέσω ταχυδρομικής επιταγής (bollettino di conto corrente)

β) στις τράπεζες, μέσω του εντύπου F23

γ) στις επιχειρήσεις που πωλούν χαρτόσημα στην Ιταλία, μέσω ειδικού για τον σκοπό αυτό εντύπου

δ) μέσω τραπεζικού εμβάσματος:

Κωδικός BIC BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής παρέχεται σε πρόσωπα που δεν κατοικούν στην Ιταλία και δεν διαθέτουν τρεχούμενο λογαριασμό σε τράπεζα η οποία υπάγεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία (Agenzia delle entrate).

Β) Η προκαταβολή των εξόδων μπορεί να διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

α) στις επιχειρήσεις που πωλούν χαρτόσημα στην Ιταλία, μέσω ειδικού για τον σκοπό αυτό εντύπου

β) με ηλεκτρονικά μέσα, μόνο για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του πρωτοδικείου

Γ) Η καταβολή του πάγιου τέλους καταχώρισης δικαστικής πράξης διενεργείται με τους εξής τρόπους:

α) στις τράπεζες, μέσω του εντύπου F23

β) μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Οι αποφάσεις του πρωτοδικείου μπορούν να προσβληθούν με έφεση ενώπιον του πρωτοδικείου. Οι αποφάσεις του πρωτοδικείου μπορούν να προσβληθούν με έφεση ενώπιον του εφετείου.

Ισχύει προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης (άρθρο 325 του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας) ή, σε περίπτωση μη κοινοποίησης της απόφασης, έξι μηνών από τη δημοσίευσή της (άρθρο 327 του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Τα αρμόδια για την επανεξέταση δικαστήρια είναι τα εξής:

α) για τις αποφάσεις του ειρηνοδικείου, το πρωτοδικείο

β) για τις αποφάσεις του πρωτοδικείου, το εφετείο.

Όσον αφορά τη διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τα ένδικα μέσα (άρθρα 323 επ. του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Αποδεκτή γλώσσα είναι τα ιταλικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης είναι το πρωτοδικείο.

Η αρμόδια αρχή για την αναστολή ή τον περιορισμό της εκτέλεσης κατά την έννοια του άρθρου 23 του κανονισμού είναι το πρωτοδικείο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.