Μικροδιαφορές

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται στην απόφαση για τα δικαστήρια, την κατά τόπον αρμοδιότητα και την τοποθεσία των δικαστηρίων "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām".

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Λετονία, οι αγωγές γίνονται δεκτές μέσω ταχυδρομείου ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο σχετικό δικαστήριο· τα έγγραφα μπορούν επίσης να υπογράφονται από τον ενάγοντα με χρήση της λετονικής ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο λετονικό δικαστήριο.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (κανονισμός eIDAS), καθώς και της στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο νόμος για τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχει υποστεί τροποποιήσεις, ενώ επί του παρόντος πραγματοποιούνται και οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές ώστε να καταστεί δυνατή η αποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού eIDAS.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ VIDZEME ΡΙΓΑΣ

Διεύθυνση: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Τηλ.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Φαξ: 67077203

E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα δικαστήρια στη Λετονία μπορούν να υπογράφουν έγγραφα χρησιμοποιώντας λετονική ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά όταν ο ενδιαφερόμενος έχει επιβεβαιώσει και εκδηλώσει σαφώς την επιθυμία του να λαμβάνει έγγραφα ηλεκτρονικά.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η λετονική ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή δεν αναγνωρίζεται από την πλευρά του αποδέκτη.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Το άρθρο 56 του νόμου για την πολιτική δικονομία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι κλητεύσεις πρέπει να αποστέλλονται στους δικηγόρους, στους συμβολαιογράφους, στους δικαστικούς επιμελητές, στους διαχειριστές και στους κρατικούς οργανισμούς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το δικαστήριο ενημερώνει τους δικηγόρους σχετικά με έγγραφα, καθώς και σχετικά με ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, οι διαχειριστές και οι κρατικοί οργανισμοί και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με έγγραφα που συντάσσονται από το δικαστήριο και άλλα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερώσει το δικαστήριο σχετικά με την εγγραφή του ως χρήστη του ηλεκτρονικού συστήματος. Εάν διάδικος σε υπόθεση ειδοποιήσει το δικαστήριο ότι συμφωνεί να επικοινωνεί με το δικαστήριο ηλεκτρονικά και να εγγραφεί ως χρήστης του ηλεκτρονικού συστήματος, τα δικαστικά έγγραφα του κοινοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Εάν το δικαστήριο αντιμετωπίζει τεχνικά εμπόδια στην κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, τότε αυτά επιδίδονται με άλλον τρόπο που καθορίζεται στον νόμο για την πολιτική δικονομία, ωστόσο οι κλητεύσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποδείξει ο διάδικος. Οι κλητεύσεις αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε αντιπροσώπους των οποίων ο καταχωρισμένος τόπος κατοικίας ή η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι εκτός Λετονίας, ενώ τα έγγραφα που συντάσσονται από το δικαστήριο και άλλα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλονται σε αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν ότι έχουν εγγραφεί ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα δικαστικά έξοδα αποτελούνται από:

— ένα κρατικό τέλος (valsts nodeva

— ένα διαδικαστικό τέλος (kancelejas nodeva

— τέλη σχετικά με την κρίση της υπόθεσης.

Υπολογιστής δικαστικών εξόδων:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Το κρατικό τέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου για την πολιτική δικονομία, για κάθε αγωγή είναι πληρωτέο στο κράτος συγκεκριμένο ποσό υπό μορφή τέλους.

Οι αγωγές βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών υπόκεινται στα κρατικά τέλη που αναφέρονται κατωτέρω. Για αξίωση η οποία μπορεί να αποτιμηθεί ως χρηματικό ποσό:

α) έως 2 134 EUR, το τέλος είναι 15 % επί του ποσού της αξίωσης, αλλά όχι μικρότερο από 70 EUR·

β) από 2 135 EUR έως 7 114 EUR, το τέλος ανέρχεται σε 320 EUR συν 4 % επί του ποσού της αξίωσης που υπερβαίνει το ποσό των 2 134 EUR.

Οι αγωγές βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο που βεβαιώνει την πληρωμή του κρατικού τέλους σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που καθορίζεται στον νόμο για την πολιτική δικονομία.

Κρατικό δικαστικό τέλος (άρθρο 34 του νόμου για την πολιτική δικονομία)

Δικαστικό τέλος (κρατικό τέλος):

Δικαιούχος: Δημόσιο Ταμείο

Αριθμός καταχώρισης 90000050138

Αριθμός λογαριασμού LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτία πληρωμής: στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα του προσώπου ή την υπόθεση: αριθμός της υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός)· για φυσικά πρόσωπα, όνομα, επώνυμο και αριθμός ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, επωνυμία και αριθμός μητρώου. Εάν η πληρωμή κρατικού τέλους γίνεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου: αριθμός της υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός)· για φυσικά πρόσωπα, όνομα, επώνυμο και αριθμός ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, επωνυμία και αριθμός μητρώου.

Το διαδικαστικό τέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου για την πολιτική δικονομία, το διαδικαστικό τέλος είναι καταβλητέο:

— για την έκδοση γνήσιου αντιγράφου εγγράφου σχετικού με την υπόθεση, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης ή άλλης απόφασης·

— για την έκδοση δήλωσης·

— για την έκδοση αντιγράφου εκτελεστού τίτλου·

— για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, εάν η εν λόγω απόφαση πρόκειται να υποβληθεί σε οργανισμό στο εξωτερικό·

— για την κλήτευση μαρτύρων.

Το διαδικαστικό τέλος (άρθρο 38 του νόμου για την πολιτική δικονομία):

Διαδικαστικό τέλος δικαστικής αρχής:

Δικαιούχος: Δημόσιο Ταμείο

Αριθμός καταχώρισης 90000050138

Αριθμός λογαριασμού LV39TREL1060190911100

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτία πληρωμής: στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα του προσώπου ή την υπόθεση: αριθμός της υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός)· για φυσικά πρόσωπα, όνομα, επώνυμο και αριθμός ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, επωνυμία και αριθμός μητρώου. Εάν η πληρωμή διαδικαστικού τέλους γίνεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου: αριθμός της υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός)· για φυσικά πρόσωπα, όνομα, επώνυμο και αριθμός ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, επωνυμία και αριθμός μητρώου.

Τέλη σχετικά με την κρίση της υπόθεσης

Το άρθρο 39 του νόμου για την πολιτική δικονομία προβλέπει ότι τα έξοδα που σχετίζονται με την κρίση μιας υπόθεσης συνίστανται σε:

— ποσά καταβλητέα σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες·

— έξοδα που προκύπτουν από την εξέταση μαρτύρων ή τη διεξαγωγή αυτοψίας·

— έξοδα σχετικά με τον εντοπισμό του εναγομένου·

— έξοδα που αφορούν την εκτέλεση δικαστικής απόφασης·

— έξοδα για την επίδοση, έκδοση και μετάφραση κλητεύσεων και άλλων δικαστικών εγγράφων·

— έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες·

— έξοδα που αφορούν την εξασφάλιση αξίωσης.

Τέλη σχετικά με την κρίση της υπόθεσης (άρθρο 39 του νόμου για την πολιτική δικονομία) — επαρχιακά (δημοτικά) και περιφερειακά δικαστήρια

Δικαιούχος: Διοίκηση των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija)

Αριθμός καταχώρισης 90001672316

Αριθμός λογαριασμού LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Δημόσιο Ταμείο

Κωδικός BIC TRELLV22

Αιτία πληρωμής: «21499» και αναφορά των στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα του προσώπου ή την υπόθεση: αριθμός της υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός)· για φυσικά πρόσωπα, όνομα, επώνυμο και αριθμός ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, επωνυμία και αριθμός μητρώου. Εάν η πληρωμή των εξόδων σχετικά με την κρίση της υπόθεσης γίνεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου: αριθμός της υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός)· για φυσικά πρόσωπα, όνομα, επώνυμο και αριθμός ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, επωνυμία και αριθμός μητρώου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Οι εφέσεις κατά των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων επαρχιακών ή δημοτικών δικαστηρίων θα πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΡΙΓΑΣ

Διεύθυνση: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Φαξ: 67088270

Τηλ.: 67088211, 67088262

E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ KURZEME

Διεύθυνση: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Τηλ.: 63420059

Φαξ: 63423479, 63483187

E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ LATGALE

Διεύθυνση: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Τηλ.: 64625581

Φαξ: 64624033

E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ VIDZEME

Διεύθυνση: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Τηλ.: 642 32919

Φαξ: 642 31122

E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ VIDZEME

Δικαστικό κτίριο Madona

Διεύθυνση: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Τηλ.: 648 23579

Φαξ: 648 60691

E-mail: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ZEMGALE

Διεύθυνση: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Τηλ.: 63023508

Φαξ: 63023911

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ZEMGALE

Δικαστικό κτίριο Aizkraukle

Διεύθυνση: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Τηλ.: 65128197

Φαξ: 65128119

E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών όταν:

1) το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει εφαρμόσει ή ερμηνεύσει κάποιον κανόνα ουσιαστικού δικαίου εσφαλμένα και αυτό έχει οδηγήσει σε εσφαλμένη κρίση της υπόθεσης·

2) το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει παραβιάσει κάποιον κανόνα δικονομικού δικαίου και αυτό έχει οδηγήσει σε εσφαλμένη κρίση της υπόθεσης·

3) το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει καταλήξει σε εσφαλμένες διαπιστώσεις επί πραγματικών περιστατικών, ή έχει εσφαλμένα αξιολογήσει αποδείξεις, ή έχει προβεί σε εσφαλμένη νομική αξιολόγηση των περιστάσεων της υπόθεσης και αυτό έχει οδηγήσει σε εσφαλμένη κρίση της υπόθεσης.

Έφεση στο πλαίσιο της οποίας προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η δικαστική απόφαση είναι ελαττωματική, πρέπει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:

1) ποιος κανόνας ουσιαστικού δικαίου έχει εφαρμοστεί ή ερμηνευτεί εσφαλμένα από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ή ποιος κανόνας δικονομικού δικαίου έχει παραβιαστεί και πώς αυτό έχει επηρεάσει την κρίση της υπόθεσης·

2) ποιες από τις διαπιστώσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου επί πραγματικών περιστατικών είναι εσφαλμένες, ποιες αποδείξεις έχουν αξιολογηθεί εσφαλμένα, πώς μπορεί να διαπιστωθεί ότι η νομική αξιολόγηση των περιστάσεων της υπόθεσης ήταν πλημμελής και πώς αυτό έχει επηρεάσει την κρίση της υπόθεσης.

Έφεση κατά απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Εάν έχει εκδοθεί περίληψη απόφασης, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης αρχίζει από την ημερομηνία που τάσσει το δικαστήριο για τη σύνταξη της πλήρους απόφασης. Εάν η απόφαση συνταχθεί μετά την ημερομηνία που καθορίστηκε, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε πράγματι η απόφαση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η απόφαση αποστέλλεται σε διάδικο ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός 20 ημερών από την έκδοση αντιγράφου της απόφασης. Πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που η υπόθεση έχει εκδικαστεί με έγγραφη διαδικασία, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης αρχίζει από την ημερομηνία σύνταξης της απόφασης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Η εκ νέου εξέταση υπόθεσης στο πλαίσιο επανεξέτασης της απόφασης μπορεί να κινηθεί από τον εναγόμενο βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την υποβολή αίτησης:

1) για την επανεξέταση απόφασης ή διάταξης επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου — στο αντίστοιχο περιφερειακό δικαστήριο·

2) για την επανεξέταση απόφασης ή διάταξης περιφερειακού δικαστηρίου — στο Ανώτατο Δικαστήριο·

3) για την επανεξέταση δικαστικής απόφασης ή διάταξης τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου — στο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Λετονικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων:

Πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές

Ο κατάλογος των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Αρμόδιες αρχές σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 23:

Το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου είναι εκτελεστή η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.