Μικροδιαφορές

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, οι υποθέσεις που υπάγονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών εκδικάζονται από τα ειρηνοδικεία σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την κατά τόπον αρμοδιότητα, οι οποίοι καθορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Λιθουανίας. Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα λιθουανικά δικαστήρια και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται στο δικαστήριο απευθείας, ταχυδρομικώς ή σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (άρθρο 1751 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η διαδικασία υποβολής διαδικαστικών εγγράφων στο δικαστήριο και επίδοσης ή κοινοποίησής τους σε πρόσωπα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (στο εξής: διαδικασία) εγκρίθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 1R-332 του Λιθουανού Υπουργού Δικαιοσύνης, της 13ης Δεκεμβρίου 2012. Τα άρθρα 3 έως 4 της διαδικασίας ορίζουν ότι το υποσύστημα των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (VEP) του συστήματος πληροφοριών των λιθουανικών δικαστηρίων (LITEKO), πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή διαδικαστικών εγγράφων στο δικαστήριο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Οι λογαριασμοί του υποσυστήματος VEP του LITEKO είναι προσβάσιμοι μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιθουανικών δικαστηρίων: https://www.e.teismas.lt.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της διαδικασίας, τα πρόσωπα που συνδέονται σε λογαριασμό του υποσυστήματος VEP του LITEKO πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται:

— με χρήση των μέσων που παρέχει το εθνικό σύστημα πληροφοριών, μέσω των οποίων παρέχονται στα πρόσωπα θεσμικές δημόσιες και διοικητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο·

— με χρήση των δεδομένων σύνδεσης που ταυτοποιούν το φυσικό πρόσωπο, όπως αυτά παρέχονται από το δικαστήριο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Σύμφωνα με το άρθρο 271 του νόμου, η πρακτική αρωγή και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού παρέχονται στους διαδίκους από φορείς που παρέχουν πρωτογενές ευεργέτημα πενίας εγγυημένο από το κράτος. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου περί του εγγυημένου από το κράτος ευεργετήματος της πενίας προβλέπει ότι τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν πρωτογενές ευεργέτημα της πενίας πρέπει να απευθύνονται στο εκτελεστικό όργανο του δήμου του δηλωθέντος τόπου κατοικίας τους ή, σε περίπτωση μη δηλωθέντος τόπου κατοικίας, στο εκτελεστικό όργανο του δήμου όπου κατοικεί το πρόσωπο αυτό. Ο κατάλογος των φορέων που παρέχουν πρωτογενές ευεργέτημα πενίας διατίθεται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Σύμφωνα με το άρθρο 1751 παράγραφος 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστήρια χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων σε δικηγόρους, βοηθούς δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, βοηθούς δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, κρατικές και δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές και ελεγκτικές επιχειρήσεις, δικαστικούς πραγματογνώμονες, διαχειριστές πτώχευσης και διαχειριστές αναδιάρθρωσης. Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα σε πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα βάσει της νομοθεσίας ή βάσει συμφωνίας που συνάπτεται από τον διαχειριστή του συστήματος πληροφοριών των λιθουανικών δικαστηρίων να παραλαμβάνουν διαδικαστικά έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα. Τα δικαστήρια χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων σε άλλα πρόσωπα όταν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχουν εκφράσει την επιθυμία να λαμβάνουν διαδικαστικά έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα και έχουν παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κάθε διαδικαστικό έγγραφο διαδίκου σε υπόθεση πρέπει να αναφέρει τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης των διαδικαστικών εγγράφων στον αντίδικο. Η διάταξη αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διαδικασίας, όταν τα διαδικαστικά έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε πρόσωπο με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα αποστέλλονται στον λογαριασμό του παραλήπτη στο υποσύστημα VEP του LITEKO. Ο διάδικος ενημερώνεται σχετικά μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον λογαριασμό του στο υποσύστημα VEP του LITEKO και μέσω της παρασχεθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λογαριασμοί του υποσυστήματος VEP του LITEKO είναι προσβάσιμοι μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιθουανικών δικαστηρίων:https://www.e.teismas.lt

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 1751 παράγραφος 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστήρια χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων σε δικηγόρους, βοηθούς δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, βοηθούς δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, κρατικές και δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές και ελεγκτικές επιχειρήσεις, δικαστικούς πραγματογνώμονες, διαχειριστές πτώχευσης και διαχειριστές αναδιάρθρωσης. Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα σε πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα βάσει της νομοθεσίας ή βάσει συμφωνίας που συνάπτεται από τον διαχειριστή του συστήματος πληροφοριών των λιθουανικών δικαστηρίων να παραλαμβάνουν διαδικαστικά έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα. Τα δικαστήρια χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων σε άλλα πρόσωπα όταν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχουν εκφράσει την επιθυμία να λαμβάνουν διαδικαστικά έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα και έχουν παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κάθε διαδικαστικό έγγραφο διαδίκου σε υπόθεση πρέπει να αναφέρει τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης των διαδικαστικών εγγράφων στον αντίδικο. Η διάταξη αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διαδικασίας, όταν τα διαδικαστικά έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε πρόσωπο με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα αποστέλλονται στον λογαριασμό του παραλήπτη στο υποσύστημα VEP του LITEKO. Ο διάδικος ενημερώνεται σχετικά μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον λογαριασμό του στο υποσύστημα VEP του LITEKO και μέσω της παρασχεθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λογαριασμοί του υποσυστήματος VEP του LITEKO είναι προσβάσιμοι μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιθουανικών δικαστηρίων:https://www.e.teismas.lt

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου, οι ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών υπόκεινται σε δικαστικά τέλη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 παράγραφος 1 σημείο 1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 σημείο 1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστικά τέλη που οφείλονται για κάθε απαίτηση υπολογίζονται με βάση το ποσό της απαίτησης, όταν πρόκειται για χρηματική διαφορά. Κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, καταβάλλεται δικαστικό τέλος ύψους 3 % του ποσού της αξίωσης, με ελάχιστο ποσό τα 20 EUR.

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό χαρτοφυλακίου του προϋπολογισμού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης. Όλες οι σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης: http://www.vmi.lt/.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου, κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα. Σύμφωνα με το άρθρο 301 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα ένδικα μέσα που ασκούνται κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων οι οποίες δεν είναι ακόμη τελεσίδικες εκδικάζονται από τα πρωτοδικεία. Το άρθρο 307 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα λιθουανικά δικαστήρια και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του νόμου, δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επανεξετάζεται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού, από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι η λιθουανική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου, δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και επικυρώνεται με χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δ, ως εμφαίνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού, θεωρείται εκτελεστός τίτλος. Οι εκτελεστοί τίτλοι εκτελούνται από τους δικαστικούς επιμελητές κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο μέρος VI του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Λιθουανικού Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.