Μικροδιαφορές

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό είναι το ειρηνοδικείο.

Σύνδεσμος προς τον εθνικό ιστότοπο: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ειρηνοδικείο Λουξεμβούργου (Justice de paix de Luxembourg)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Τηλ.: (+352) 475981-1
Φαξ: (+352) 465434

Ειρηνοδικείο Diekirch (Justice de paix de Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Τηλ.: (+352) 808853-1
Φαξ: (+352) 804190

Ειρηνοδικείο Esch-sur-Alzette (Justice de paix d'Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Τηλ.: (+352) 530 529

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται ως μέσο επικοινωνίας την ταχυδρομική οδό.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών Λουξεμβούργου (Service d’accueil et d’information juridique - Luxembourg)
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg
Τηλ.: (+352) 221846

Υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών Diekirch (Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch)
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Τηλ.: (+352) 802315

Ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτή (Centre Européen des Consommateurs GIE)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Τηλέφωνο: +352 26 84 64 1

Φαξ: +352 26 84 57 61

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cecluxembourg.lu

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Στο Λουξεμβούργο, τα μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης και επικοινωνίας δεν είναι ακόμα αποδεκτά λόγω των εν ισχύ δικονομικών κανόνων και η επικοινωνία διενεργείται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Βλ. δ)

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Στο Λουξεμβούργο, δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα προς το αρμόδιο δικαστήριο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Ωστόσο, μετά την έκδοση απόφασης, αναλαμβάνονται δικαστικά έξοδα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης και κατόπιν αιτήματος του νικήσαντος διαδίκου.

Εφαρμόζεται ο τροποποιημένος κανονισμός του Μεγάλου Δούκα, της 24ης Ιανουαρίου 1991, με τον οποίο ορίζονται οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου: http://www.huissier.lu/ .

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, το ενιαίο πάγιο τέλος για την επίδοση από δικαστικό επιμελητή ορίζεται στο ποσό των 138 ευρώ.

Η καταβολή του προς τον δικαστικό επιμελητή μπορεί να διενεργηθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Σε περίπτωση που η αξία του αντικειμένου της αγωγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ, οι αποφάσεις του ειρηνοδικείου είναι τελεσίδικες. Μπορούν να προσβληθούν μόνο με αναίρεση.

Αν η αξία του αντικειμένου της αγωγής υπερβαίνει τα 2.000,00 ευρώ, είναι δυνατή η άσκηση έφεσης ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (tribunal d’arrondissement) κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από το ειρηνοδικείο. Η έφεση ασκείται είτε με αίτηση του ίδιου του εκκαλούντος είτε από τον δικηγόρο του. Δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο παρʼ εφέταις. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι 40 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. Οι διάδικοι κλητεύονται από τη γραμματεία τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την ακροαματική διαδικασία. Αν κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία αυτή προσαυξάνεται κατά 15 ημέρες για λόγους απόστασης, σύμφωνα με το άρθρο 167 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας του Λουξεμβούργου. Η διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου είναι προφορική.

Είναι δυνατή η άσκηση αναίρεσης κατά των τελεσίδικων αποφάσεων του ειρηνοδικείου, καθώς και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατʼ έφεση από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου. Το αρμόδιο δικαστήριο είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Cour de Cassation) και είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο που νομιμοποιείται να παρίσταται ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου.

Σύνδεσμος προς τον εθνικό ιστότοπο: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Πρωτοδικείο Λουξεμβούργου (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Luxembourg
Τηλ.: (+352) 475981-1

Πρωτοδικείο Diekirch (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation)
Cité judiciaire
Bâtiment BC
2080 - Luxembourg
Τηλ.: (+352) 475981-2369 / 2373

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Αρμόδιος να αποφαίνεται για αιτήματα επανεξέτασης είναι ο ειρηνοδίκης που προεδρεύει του ειρηνοδικείου το οποίο εξέδωσε την απόφαση, ή ο αντικαταστάτης του.

Η αίτηση επανεξέτασης πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την απόφαση εγγράφως, είτε από τον αιτούντα είτε από τον εντολοδόχο του. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι προαιρετική και οι διάδικοι μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως, να ζητήσουν αρωγή ή να ζητήσουν να εκπροσωπηθούν από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 106 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (σύνδεσμος προς το άρθρο 106 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - σελίδα 21 και επόμενες).

Τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την ακροαματική διαδικασία, οι διάδικοι κλητεύονται να παραστούν από τη γραμματεία. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται αν τα μέρη δεν έχουν κατοικία ή διαμονή στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 167 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδίκη διεξάγεται προφορικά.

Σύνδεσμος προς τον εθνικό ιστότοπο: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ειρηνοδικείο Λουξεμβούργου (Justice de paix de Luxembourg)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Τηλ.: (+352) 475981-1
Φαξ: (+352) 465434

Ειρηνοδικείο Diekirch (Justice de paix de Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Τηλ.: (+352) 808853-1
Φαξ: (+352) 804190

Ειρηνοδικείο Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Justice de paix d'Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Τηλ.: (+352) 530.529

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Το Λουξεμβούργο δέχεται τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

1) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου διενεργείται από δικαστικό επιμελητή.

Θα βρείτε τα στοιχεία των δικαστικών επιμελητών στον ιστότοπο του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου: http://www.huissier.lu/

2) Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι ο πρόεδρος του πρωτοδικείου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.