Μικροδιαφορές

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι το Δικαστήριο Μικροδιαφορών (Tribunal għal Talbiet Żgħar) της Μάλτας και το Δικαστήριο Μικροδιαφορών (Τribunal għal Talbiet Żgħar) του Γκόζο.

Τα στοιχεία του Δικαστηρίου είναι τα εξής:

Tribunal għal Talbiet Żgħar (Μάλτα)

Τηλέφωνο: 00356 25902000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: courts.justice@gov.mt

Διεύθυνση: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Republika, Valletta, VLT2000, Μάλτα

Tribunal għal Talbiet Żgħar (Γκόζο)

Τηλέφωνο: 00356 22156650

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gozocourts@mgoz@gov.mt

Διεύθυνση: Qrati u Tribunali Għawdex, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Γκόζο

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά είναι τα εξής: απευθείας κατάθεση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, ή κατάθεση ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από καταναλωτή κατά προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, η αρχή για την παροχή πρακτικής βοήθειας είναι το ECC-Net Malta European Consumer Centre Malta (Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Μάλτας).  Η διεύθυνση του ECC-Net Malta είναι η εξής:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ecc.malta@gov.mt.

Στην περίπτωση που η αγωγή υποβάλλεται από πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα κατά άλλου προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, πρακτική βοήθεια παρέχει ο φορέας Malta Enterprise.  Η διεύθυνση του Malta Enterprise είναι η εξής:

Malta Enterprise Corporation,

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι info@maltaenterprise.com.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Το δικονομικό δίκαιο της Μάλτας δεν δέχεται την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα.  Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για σκοπούς επίδοσης δεν προβλέπεται ούτε είναι αποδεκτή.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Κανένας ιδιώτης ή επαγγελματίας δεν έχει την υποχρέωση αυτή.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τα τέλη έχουν ως εξής: 40 EUR για κατάθεση του εντύπου Α και 7,20 EUR για κάθε επίδοση στους εναγομένους.  Αν πρόκειται για το έντυπο Γ, τα τέλη είναι 25 EUR και 7,20 EUR για κάθε επίδοση.  Στην περίπτωση του άρθρου 15α, η πληρωμή γίνεται με τραπεζικό έμβασμα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Ένδικο μέσο κατά απόφασης του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών της Μάλτας μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου της Μάλτας, Κατώτερη Δικαιοδοσία (Qorti tal-Appell, Ġurisdizzjoni Inferjur) ένδικο μέσο κατά απόφασης που έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο Μικροδιαφορών του Γκόζο μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου του Γκόζο, Κατώτερη Δικαιοδοσία (Qorti tal-Appell Ġurisdizzjoni Inferjuri Għawdex).

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κεφαλαίου 380 της νομοθεσίας της Μάλτας, ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.   Το άρθρο 8 παράγραφος 2 ορίζει ότι ανεξάρτητα από το ποσό της απαίτησης, ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για κάθε ζήτημα που αφορά την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου

β) για κάθε θέμα παραγραφής

γ) για κάθε περίπτωση παράβασης του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κεφαλαίου 380.  Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι το Δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία στην περίπτωση που τα μέσα άμυνας που προβάλλονται για την απόκρουση της αξίωσης δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου και/ή εκκρεμεί ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου υπόθεση η έκβαση της οποίας δύναται να επηρεάσει την αξίωση που εκδικάζει το Δικαστήριο.

δ) στην περίπτωση που το Δικαστήριο ενήργησε ενάντια στους κανόνες της αμεροληψίας και της ισότητας με τρόπο που θίγει τα δικαιώματα του εκκαλούντος.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Υποβάλλεται αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών της Μάλτας ή του Γκόζο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Αποδεκτή είναι η μαλτεζική γλώσσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση απόφασης είναι το Qorti tal-Maġistrati (Κατώτερο Δικαστήριο) της Μάλτας ή το Qorti tal-Maġistrati (Κατώτερο Δικαστήριο) του Γκόζο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.