Μικροδιαφορές

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Το δικαστήριο που εξετάζει και αποφασίζει σχετικά με τις υποθέσεις μικροδιαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το δικαστήριο του καντονιού (kantonrechter).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπως ισχύει, το έντυπο της αγωγής μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά, εφόσον αυτό προβλέπεται στον κανονισμό διαδικασίας του δικαστηρίου. Επί του παρόντος, κανένα δικαστήριο δεν προβλέπει ακόμη αυτή τη δυνατότητα. Επιτρέπονται μόνο οι ακόλουθοι τρόποι κατάθεσης αγωγής:

  • ταχυδρομικώς
  • με κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Σε σχέση με τη νομοθεσία (η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμα να ισχύει) για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση του δικονομικού δικαίου (μεταξύ άλλων, το νέο άρθρο 30 του κώδικα πολιτικής δικονομίας), ο εκτελεστικός νόμος περιλαμβάνει κανόνες για την ηλεκτρονική κατάθεση. Η διάταξη αυτή πιθανώς θα αρχίσει να ισχύει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το νέο άρθρο 30c του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι μια αγωγή ασκείται με ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, τα φυσικά πρόσωπα και οι ενώσεις των οποίων τα καταστατικά δεν περιβάλλονται τον συμβολαιογραφικό τύπο, εκτός εάν εκπροσωπούνται από τρίτο μέρος που παρέχει επαγγελματική νομική συνδρομή, δεν υποχρεούνται να καταθέτουν έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα.

Η απευθείας ηλεκτρονική κατάθεση εισαγωγικού εγγράφου της δίκης από ένα άλλο κράτος μέλος δεν θα είναι ακόμη δυνατή. Για τους διαδίκους που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και εκπροσωπούνται από συνήγορο στις Κάτω Χώρες, είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση. Αν ένας αλλοδαπός διάδικος χωρίς συνήγορο επιθυμεί να ασκήσει αγωγή, τότε ενδείκνυται η αποστολή σε χαρτί.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Μπορεί να παρασχεθεί πρακτική βοήθεια από το γραφείο νομικής αρωγής (Juridisch Loket) και, πιο συγκεκριμένα, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών, το οποίο έχει ανατεθεί στο γραφείο νομικής αρωγής.

Βλέπε https://www.eccnederland.nl και https://www.juridischloket.nl.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η επίδοση των εγγράφων με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού και η γραπτή επικοινωνία με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30e του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στις Κάτω Χώρες μετά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω νομοθεσίας, καταρχήν μια αγωγή ασκείται ηλεκτρονικά.

Δυνάμει του άρθρου 30e, θα είναι επίσης διαθέσιμα ηλεκτρονικά και άλλα έγγραφα των οποίων η κατάθεση δεν είναι υποχρεωτική, καθώς και άλλες γραπτές επικοινωνίες μεταξύ του δικαστηρίου και των διαδίκων, εκτός από την περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 30c παράγραφος 5. Το άρθρο 30c παράγραφος 5 ορίζει ότι ο διάδικος που δεν υποχρεούται να ανταλλάσσει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα και δεν χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιεί χαρτί.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση του δικονομικού δικαίου, δεν είναι ακόμη τεχνικώς εφικτή, για διαδίκους με τόπο κατοικίας ή διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, η δυνατότητα να καταθέτουν απευθείας έγγραφα [βλ. στοιχείο β) ανωτέρω] και να τα ανταλλάσσουν στη συνέχεια μέσω του ψηφιακού συστήματος των δικαστηρίων. Ούτε οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ούτε τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περιπτώσεις που ένας διάδικος από ένα άλλο κράτος μέλος έχει νόμιμο εκπρόσωπο στις Κάτω Χώρες, η διαδικασία θα είναι ηλεκτρονική και το δικαστήριο μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα για τις επιδόσεις εγγράφων ή άλλες γραπτές επικοινωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

Στην περίπτωση διαδίκου που δεν υποχρεούται να καταθέσει έγγραφα ηλεκτρονικά και δεν έχει νόμιμο εκπρόσωπο, η επίδοση εγγράφων ή η επικοινωνία γίνεται μέσω ταχυδρομείου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Βλέπε τις πληροφορίες ανωτέρω στο στοιχείο δ).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Μόνο το πρόσωπο που καταθέτει την αγωγή στο δικαστήριο του καντονιού υποχρεούται να καταβάλλει δικαστικά έξοδα. Οι εναγόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δικαστικά έξοδα. Όσον αφορά το ποσό του καταβλητέου δικαστικού τέλους, στις Κάτω Χώρες γίνεται διάκριση μεταξύ

  • αξιώσεων για ποσά κάτω των 500 EUR ή για ποσό που δεν έχει οριστεί και
  • αξιώσεων για ποσό μεταξύ 500 EUR και 12 500 EUR.

Υπάρχουν τρεις προκαθορισμένες τιμές. Για τον καθορισμό του καταβλητέου τέλους, σημαντικό στοιχείο είναι εάν ο ενάγων είναι μη φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο), φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Για τα τέλη, βλ. http://www.rechtspraak.nl.

Οι πληρωμές στα δικαστήρια των Κάτω Χωρών (Rechtspraak), μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η δήλωση τελών (griffienota) που αποστέλλεται από το δικαστήριο αναφέρει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαστηρίου. Τα δικαστικά τέλη θα πρέπει να καταβληθούν στον εν λόγω λογαριασμό.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου του καντονιού –σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την άσκηση ένδικων μέσων– μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του δικαστηρίου μικροδιαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ποσά άνω των 1 750 EUR. Η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στις Κάτω Χώρες, βλέπε: http://www.rechtspraak.nl.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Ο εναγόμενος δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο του καντονιού που εξέδωσε απόφαση σχετικά με μικροδιαφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επανεξέταση αυτής της απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού. Αυτή η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Βεβαίωση που χορηγείται από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού, πρέπει να συντάσσεται ή να μεταφράζεται στα ολλανδικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση απόφασης σχετικής με ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι οι δικαστικοί επιμελητές των Κάτω Χωρών.

Όσον αφορά τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του άρθρο 23 του κανονισμού αριθ. 861/2007, βλέπε το άρθρο 8 του νόμου περί εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Άρθρο 8 του νόμου περί εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών:

Για τις αιτήσεις εκτέλεσης, που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού, εφαρμόζεται το άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:

1. Διαφορές που προκύπτουν όσον αφορά την εκτέλεση εκδικάζονται από το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο σύμφωνα με τους κανονικά ισχύοντες κανόνες ή από το δικαστήριο του τόπου κατάσχεσης ή του τόπου στον οποίο βρίσκεται ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία ή του τόπου διεξαγωγής της εκτέλεσης.

2. Μέχρις ότου διαταχθεί προσωρινό μέτρο, η διαφορά μπορεί επίσης να παραπεμφθεί για τη λήψη προσωρινών μέτρων (kort geding) στο δικαστήριο (voorzieningenrechter) που είναι αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 1. Με την επιφύλαξη των λοιπών εξουσιών του, το δικαστήριο που εξετάζει αιτήσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων μπορεί να αναστείλει, μετά από αίτηση, την εκτέλεση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση για τη διαφορά, ή να αποφασίσει ότι η εκτέλεση δε μπορεί να πραγματοποιηθεί ή να συνεχιστεί χωρίς την κατάθεση εγγύησης. Μπορεί να ακυρώσει την κατάσχεση, με ή χωρίς εγγύηση. Κατά την εκτέλεση, μπορεί να διατάξει την εκπλήρωση διατυπώσεων που έχουν παραλειφθεί, ορίζοντας ποιες από τις εν λόγω διατυπώσεις θα πρέπει να εκπληρωθούν και ποιον θα βαρύνουν τα έξοδα. Το δικαστήριο μπορεί να καθορίσει ότι οι συμμετέχοντες τρίτοι πρέπει να συναινέσουν ως προς τη συνέχιση της εκτέλεσης και να συνεργαστούν, με ή χωρίς κατάθεση εγγύησης από τον επισπεύδοντα την εκτέλεση.

3. Αν η υπόθεση δεν επιδέχεται την έκδοση προσωρινών μέτρων, το δικαστήριο που εξετάζει την αίτηση λήψης προσωρινών μέτρων μπορεί, αντί να απορρίψει την αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενάγων, να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο ορίζοντας την ημερομηνία κατά την οποία θα εξεταστεί. Ο εναγόμενος που δεν παρίσταται κατά την καθορισθείσα ημερομηνία ούτε εκπροσωπείται από τον δικηγόρο του, δεν θεωρείται ερημοδικήσας, εκτός εάν έχει κληθεί ειδικά να παραστεί κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη για την κλήτευση προθεσμία ή την προθεσμία που ορίσθηκε από τον δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων μετά από αίτηση του ενάγοντος.

4. Σε περίπτωση που ο επιφορτισμένος με την εκτέλεση δικαστικός επιμελητής παραλάβει ένσταση με την οποία αξιώνεται η άμεση λήψη προσωρινών μέτρων, μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο για τα ασφαλιστικά μέτρα δικαστή με έκθεση που έχει ο ίδιος συντάξει προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη προσωρινών μέτρων μεταξύ των διαδίκων που εμπλέκονται στην ένσταση. Ο αρμόδιος για τα προσωρινά μέτρα δικαστής αναβάλλει την εξέταση της υπόθεσης μέχρις ότου κληθούν οι διάδικοι, εκτός εάν, λόγω του χαρακτήρα της ένστασης, θεωρήσει ότι επιβάλλεται η λήψη άμεσης απόφασης. Ο δικαστικός επιμελητής που ασκεί την προαναφερόμενη αρμοδιότητά του χωρίς τη συναίνεση του ενάγοντος μπορεί να καταδικασθεί να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα αν διαπιστωθεί ότι η παρέμβασή του υπήρξε αδικαιολόγητη.

5. Η αμφισβήτηση της εκτέλεσης εκ μέρους τρίτου γίνεται με κλήτευση των δύο μερών της εκτέλεσης.

Οι παράγραφοι 3 και 5 θα πρέπει να τροποποιηθούν όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την απλούστευση και την ψηφιοποίηση του δικονομικού δικαίου:

3. Εάν η υπόθεση δεν επιδέχεται την έκδοση προσωρινών μέτρων, ο δικαστής μπορεί, αντί να απορρίψει την αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενάγων, να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Το δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται η υπόθεση καθορίζει χωρίς καθυστέρηση την ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης. Ο εναγόμενος που δεν παρίσταται κατά την καθορισθείσα ημερομηνία ούτε εκπροσωπείται από τον δικηγόρο του, δεν θεωρείται ερημοδικήσας, εκτός εάν έχει κληθεί ειδικά να παραστεί κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη προθεσμία κλήτευσης ή την προθεσμία που ορίσθηκε από τον δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων μετά από αίτηση του ενάγοντος.

5. Η αμφισβήτηση της εκτέλεσης εκ μέρους τρίτου γίνεται με κλήτευση του επισπεύδοντος και του καθʼ ου η εκτέλεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.