Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Μικροδιαφορές

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Βόρεια Ιρλανδία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Pädevus artikli 23 kohaldamise eesmärgil on kohtuostuste täitevbürool (Enforcement of Judgements Office) ja vanemtäitevametnikul (Master, Enforcement of Judgements). Sarnaselt siseriiklike väiksemate nõuete menetlustega on Euroopa väiksemate nõuete menetluse võitnud poolel õigus nõuda kohtuotsuse täitmist.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το μέσο επικοινωνίας που γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας για την κίνηση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι η ταχυδρομική επιστολή πρώτης κατηγορίας με απόδειξη παράδοσης (first class recorded delivery post).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η Υπηρεσία Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) παρέχει πρακτική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 11, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει νομικές συμβουλές για τον κανονισμό.

Το Γραφείο Παροχής Συμβουλών στους Πολίτες (Citizens’ Advice Bureau) ή άλλα κέντρα παροχής συμβουλών για θέματα καταναλωτών τα οποία λειτουργούν στη Βόρεια Ιρλανδία μπορούν επίσης να παράσχουν πρακτική βοήθεια. Περαιτέρω συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί από δικηγόρο (solicitor). Ο δικηγορικός σύλλογος της Βόρειας Ιρλανδίας (Law Society for Northern Ireland) μπορεί να παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών δικηγόρων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Κανένα μέσο ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας δεν είναι τεχνικά διαθέσιμο και αποδεκτό σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες της Βόρειας Ιρλανδίας. Το αποδεκτό μέσο επικοινωνίας είναι η ταχυδρομική επιστολή πρώτης κατηγορίας με απόδειξη παράδοσης (first class recorded delivery post).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Κανένα πρόσωπο στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπέχει νομική υποχρέωση να αποδέχεται την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Επί του παρόντος δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών στη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή τελεί υπό επανεξέταση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά απόφασης που εκδίδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών στη Βόρεια Ιρλανδία.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Το county court (κομητειακό δικαστήριο) είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την εν λόγω επανεξέταση στη Βόρεια Ιρλανδία.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η επίσημη αποδεκτή γλώσσα κατά το άρθρο 21α παράγραφος 1 είναι η αγγλική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 23 είναι η Enforcement of Judgments Office (Υπηρεσία Εκτέλεσης Αποφάσεων) και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής (Master, Enforcement of Judgments). Όπως ισχύει και στην εγχώρια διαδικασία μικροδιαφορών, ο νικήσας διάδικος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για την εκτέλεση της διαταγής του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.