Μικροδιαφορές

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα τοπικά δικαστήρια (sądy rejonowe) ή τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy okręgowe).

Κατ’ αρχήν, η αρμοδιότητα ανήκει στα τοπικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό). Ωστόσο, τα περιφερειακά δικαστήρια είναι αρμόδια (σε πρώτο βαθμό) για τις υποθέσεις που λόγω του αντικειμένου τους υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων ανεξαρτήτως της αξίας της διαφοράς. Για παράδειγμα, στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται οι περιουσιακές αξιώσεις σε υποθέσεις προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Επικοινωνία σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Γραφεία εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων (Biura Obsługi Interesantów) στα τοπικά και τα περιφερειακά δικαστήρια.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Για την άσκηση αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών επιβάλλεται πάγιο τέλος 100 πολωνικών ζλότι. Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και για την άσκηση έφεσης.

Τα δικαστικά έξοδα στις αστικές υποθέσεις μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον τρεχούμενο λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου (τα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να ληφθούν είτε απευθείας από το δικαστήριο είτε από τον δικτυακό τόπο του δικαστηρίου είτε από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης), απευθείας στο ταμείο του δικαστηρίου ή με τη μορφή δικαστικού παραβόλου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από το ταμείο του δικαστηρίου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού, το αρμόδιο δικαστήριο εκδίδει απόφαση η οποία μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (δηλαδή, απόφαση τοπικού δικαστηρίου προσβάλλεται ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου, ενώ απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου προσβάλλεται ενώπιον του εφετείου). Η έφεση κατατίθεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση της αιτιολογημένης απόφασης στον εφεσιβάλλοντα. Αν αυτός δεν έχει υποβάλει αίτημα να του επιδοθεί η αιτιολογημένη απόφαση εντός μίας εβδομάδας από τη δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης (ή, στην περίπτωση απόφασης που έχει εκδοθεί εν συμβουλίω, εντός μίας εβδομάδας από την εκ μέρους του παραλαβή του διατακτικού της απόφασης), η προθεσμία για την άσκηση έφεσης αρχίζει να τρέχει με την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος (άρθρο 316 παράγραφος 1 και άρθρο 367 παράγραφοι 1 και 2, σε συνδυασμό με τα άρθρα 369 και 50526 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση ερήμην. Ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της ερήμην απόφασης ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Σε περίπτωση αρνητικής γι’ αυτόν απόφασης, ο ανακόπτων μπορεί να ασκήσει έφεση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 339 παράγραφος 1, άρθρο 342 και άρθρο 344 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Αίτηση ακύρωσης απόφασης (άρθρο 50527a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Αρμόδιο να εξετάσει τέτοια αίτηση είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Πολωνικά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι οι δικαστικοί επιμελητές (komornicy). Οι πράξεις των δικαστικών επιμελητών μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου. Νoμική βάση: άρθρο 767 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι αιτήσεις απόρριψης της εκτέλεσης υποβάλλονται στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του οφειλέτη ή, ελλείψει τέτοιου δικαστηρίου, στο περιφερειακό δικαστήριο στου οποίου την περιφέρεια πρόκειται να διενεργηθεί ή διενεργείται η εκτέλεση.

Η αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 23 του κανονισμού είναι το αρμόδιο τοπικό δικαστήριο. Νoμική βάση: άρθρο 115320 παράγραφοι 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (στην περίπτωση εκτέλεσης που διενεργείται στην Πολωνία βάσει απόφασης που έχει εκδοθεί με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ) ή άρθρο 8202 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (στην περίπτωση εκτέλεσης που διενεργείται στην Πολωνία βάσει εκτελεστού τίτλου με τη μορφή απόφασης η οποία έχει εκδοθεί με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών από πολωνικό δικαστήριο και η οποία έχει περιαφθεί τον εκτελεστήριο τύπο).

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.