Μικροδιαφορές

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
 • Αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση αποφάσεων με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι τα πρωτοδικεία (judecătorii), βάσει του άρθρου 94 παράγραφος 1 στοιχείο ια) του κώδικα πολιτικής δικονομίας (νόμος αριθ. 134/2010, όπως έχει αναδημοσιευθεί[1] και τροποποιηθεί, στο εξής «ΚΠολΔ»).

[1] Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος I, αριθ. 247, της 10ης Απριλίου 2015.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

 • Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 148 παράγραφος 2 του ΚΠολΔ, αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο προσωπικά ή διά πληρεξουσίου μπορεί να έχει συνταχθεί σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (η ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης, αν συντρέχει περίπτωση, στις περιπτώσεις που ο ΚΠολΔ επιτάσσει τη γραπτή κατάθεση των ισχυρισμών, των επιχειρημάτων ή των εισηγήσεων των διαδίκων ή οποιουδήποτε άλλου διαδικαστικού εγγράφου που κατατίθεται στο δικαστήριο – άρθρο 148 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ).
 • Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 199 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ, αγωγή (cerere de chemare în judecată) που κατατίθεται προσωπικά ή διά πληρεξουσίου, μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, τηλεομοιοτυπίας, ως σαρωμένο έγγραφο που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο καταχωρίζεται και σφραγίζεται με την ημερομηνία της παραλαβής.
 • Σημείωση: Η ειδική διαδικασία μικροδιαφορών (που εφαρμόζεται στις εσωτερικές ένδικες διαφορές) κινείται από τον ενάγοντα με τη συμπλήρωση ενός εντύπου αγωγής και την κατάθεση ή αποστολή του στο αρμόδιο δικαστήριο μέσω ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που διασφαλίζει την κοινοποίηση του εντύπου και τη βεβαίωση της παραλαβής του (άρθρο 1029 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
 • Προβλέπεται η τροποποίηση του νόμου ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση αιτημάτων παροχής πρακτικής βοήθειας για τη συμπλήρωση των εντύπων. Θα επικαιροποιήσουμε τις πληροφορίες όταν υλοποιηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
 • Άρθρο 154 παράγραφος 6 του ΚΠολΔ

6. Η επίδοση των κλήσεων και των άλλων διαδικαστικών εγγράφων μπορεί να πραγματοποιείται από τον γραμματέα του δικαστηρίου, καθώς και μέσω τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου που επιτρέπει τη διαβίβαση του περιεχομένου του εγγράφου και αποδεικτικού παραλαβής, οσάκις ο οικείος διάδικος έχει παράσχει για τον εν λόγω σκοπό στο δικαστήριο τα στοιχεία επικοινωνίας του. Προς τον σκοπό επιβεβαίωσης της παραλαβής, όταν το δικαστήριο αποστέλλει διαδικαστικό έγγραφο αποστέλλει επίσης έντυπο που περιλαμβάνει τα εξής: την ονομασία του δικαστηρίου, την ημερομηνία, το όνομα του οικείου γραμματέα και τα έγγραφα που αποστέλλονται το εν λόγω έντυπο συμπληρώνεται από τον παραλήπτη με την ημερομηνία παραλαβής, το όνομά του γραμμένο ευκρινώς και την υπογραφή του υπευθύνου για την παραλαβή της αλληλογραφίας προσώπου. Το έντυπο επιστρέφεται στο δικαστήριο μέσω τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα.

 • Άρθρο 205 παράγραφος 2 στοιχείο a) του ΚΠολΔ

Η αντίκρουση περιλαμβάνει: το όνομα και το επώνυμο, τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό και την κατοικία ή τη διαμονή του εναγομένου, ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία και την έδρα του και, όταν συντρέχει περίπτωση, τον κωδικό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο νομικών προσώπων, καθώς και τον τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που ο ενάγων δεν τον έχει ήδη αναφέρει στην αγωγή του. Οι διατάξεις του άρθρου 148 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται αναλογικά. Εάν ο εναγόμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αντίκρουση υποδεικνύει επίσης μια διεύθυνση στη Ρουμανία στην οποία θα αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις που αφορούν την υπόθεση.

 • Άρθρο 194 στοιχείο a) του ΚΠολΔ

Η αγωγή περιλαμβάνει:

a) το όνομα και το επώνυμο, καθώς και την κατοικία ή τη διαμονή των διαδίκων, ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία και την έδρα του. Περιλαμβάνει επίσης τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό ή, όταν συντρέχει περίπτωση, τον κωδικό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο νομικών προσώπων και τον τραπεζικό λογαριασμό του ενάγοντα και του εναγομένου, εάν οι διάδικοι διαθέτουν ή τους έχουν αποδοθεί τα εν λόγω στοιχεία ταυτοποίησης σύμφωνα με τον νόμο, στο μέτρο που είναι γνωστά στον ενάγοντα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Εάν ο ενάγων είναι κάτοικος εξωτερικού, η αγωγή υποδεικνύει επίσης μια διεύθυνση στη Ρουμανία στην οποία θα αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις που αφορούν την υπόθεση.

 • Άρθρο 148 παράγραφοι 1-3 του ΚΠολΔ

1. Κάθε αίτημα που απευθύνεται στο δικαστήριο κατατίθεται γραπτώς και περιλαμβάνει την ονομασία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, το όνομα και το επώνυμο, καθώς και την κατοικία ή τη διαμονή των διαδίκων, ή, όταν συντρέχει περίπτωση, την επωνυμία και την έδρα της εταιρείας, το όνομα και το επώνυμο, καθώς και την κατοικία ή τη διαμονή των εκπροσώπων τους, όταν συντρέχει περίπτωση, το αντικείμενο, το ύψος της αξίωσης, όταν συντρέχει περίπτωση, τους λόγους της αξίωσης και την υπογραφή. Το αίτημα περιλαμβάνει επίσης, αν συντρέχει περίπτωση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει προς τον σκοπό αυτόν οι διάδικοι, για παράδειγμα τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή παρεμφερή στοιχεία επικοινωνίας.

2. Αιτήσεις που κατατίθενται προσωπικά ή διά πληρεξουσίου μπορούν να έχουν συνταχθεί σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις που ο παρών κώδικας επιτάσσει τη γραπτή κατάθεση των ισχυρισμών, των επιχειρημάτων ή των εισηγήσεων των διαδίκων ή οποιουδήποτε άλλου διαδικαστικού εγγράφου.

 • Άρθρο 169 του ΚΠολΔ

Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο, αιτήσεις, αντικρούσεις ή άλλα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στο δικαστήριο από τον δικηγόρο ή τον νομικό σύμβουλο των διαδίκων, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή, ο παραλήπτης της αίτησης πιστοποιεί την παραλαβή επί του αντιγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο ή, αν συντρέχει περίπτωση, με κάθε άλλο μέσο που διασφαλίζει την τήρηση της διαδικασίας.

 • Άρθρο 199 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ

1. Αγωγή που έχει κατατεθεί προσωπικά ή διά πληρεξουσίου ή που έχει παραληφθεί μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, τηλεομοιοτυπίας, ως σαρωμένο έγγραφο που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο καταχωρίζεται και σφραγίζεται με την ημερομηνία παραλαβής.

 • Άρθρο 149 παράγραφος 4 του ΚΠολΔ

4. Εάν η αγωγή έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο υπάλληλος υποχρεούται να δημιουργήσει αντίγραφο της αγωγής, με έξοδα του διαδίκου που υπέχει τη σχετική υποχρέωση. Οι διατάξεις του άρθρου 154 παράγραφος 6 εφαρμόζονται συναφώς.

 • Στην ειδική διαδικασία μικροδιαφορών (που εφαρμόζεται στις εσωτερικές ένδικες διαφορές), ο ενάγων κινεί τη διαδικασία με τη συμπλήρωση ενός εντύπου αγωγής και την κατάθεση ή αποστολή του στο αρμόδιο δικαστήριο μέσω ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που       διασφαλίζει την κοινοποίηση του εντύπου και τη βεβαίωση της παραλαβής του (άρθρο 1029 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

 • Εάν το δικαστήριο, βάσει του νόμου, κοινοποιεί διαδικαστικά έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα, οι διάδικοι υποχρεούνται να αποδέχονται τις κοινοποιήσεις που γίνονται με τον εν λόγω τρόπο. Αυτό ισχύει μόνο όταν οι διάδικοι (ή οι εκπρόσωποί τους, περιλαμβανομένων των δικηγόρων) έχουν παράσχει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου [βλ. επίσης την απάντηση στο στοιχείο δ)].
 • Εάν διάδικος, βάσει του νόμου, κοινοποιεί διαδικαστικά έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα, οι διάδικοι υποχρεούνται να αποδέχονται τις κοινοποιήσεις που γίνονται με τον εν λόγω τρόπο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
 • Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφος 2 και παράγραφος 3 του επείγοντος κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013 για τα δικαστικά τέλη χαρτοσήμου

1. Όσον αφορά την αναγκαστική εκτέλεση, οι αιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω υπόκεινται στα εξής τέλη:

(…)

β) αίτηση αναστολής της εκτέλεσης, περιλαμβανομένης της προσωρινής εκτέλεσης – 50 ρουμανικά λέου.

2. Σε περίπτωση ανακοπής κατά της εκτέλεσης, το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αξίας των οικείων περιουσιακών στοιχείων ή, όταν το ποσό της οφειλής υπολείπεται της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, επί του ποσού της οικείας οφειλής. Το εν λόγω τέλος χαρτοσήμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1 000 ρουμανικά λέου, ανεξάρτητα από την αξία της διαφοράς. Εάν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα, η ανακοπή κατά της εκτέλεσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ύψους 100 ρουμανικών λέου.

3. Εάν η ανακοπή κατά της εκτέλεσης αφορά επίσης, βάσει του άρθρου 712 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, πραγματικούς ή νομικούς λόγους που αφορούν την ουσία του νόμου, το τέλος χαρτοσήμου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

 • Άρθρο 33 παράγραφος 1 του επείγοντος κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013 για τα δικαστικά τέλη χαρτοσήμου

Τα δικαστικά τέλη χαρτοσήμου προκαταβάλλονται, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

 • Άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 2 του επείγοντος κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013 για τα δικαστικά τέλη χαρτοσήμου

Εάν το πρόσωπο που βαρύνεται με την πληρωμή του δικαστικού τέλους χαρτοσήμου δεν έχει κατοικία ή διαμονή ή, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, έδρα στη Ρουμανία, το τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται στον τοπικό λογαριασμό του προϋπολογισμού της διοικητικής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του το δικαστήριο στο οποίο εισάγεται η αγωγή ή η αίτηση, με μετρητά, τραπεζικό έμβασμα ή ηλεκτρονική μεταφορά ο εν λόγω λογαριασμός είναι ένας αυτοτελής λογαριασμός για τα τοπικά έσοδα του προϋπολογισμού από «δικαστικά και άλλα τέλη χαρτοσήμου» της τοπικής διοικητικής ενότητας στην οποία το φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή τη διαμονή του ή, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του.

 • Για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προβλεψιμότητας, σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία προκειμένου να συνάδει ιδίως με το άρθρο 15α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Θα επικαιροποιήσουμε τις πληροφορίες όταν υλοποιηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές.
 • Σημείωση: Ο δικτυακός τόπος http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx περιλαμβάνει, για κάθε δικαστήριο, μια υποενότητα με τίτλο «Bine de știut» (Χρήσιμες πληροφορίες) η οποία περιέχει πληροφορίες για τους λογαριασμούς στους οποίους μπορούν να καταβληθούν τα τέλη χαρτοσήμου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

 • Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, μπορεί να κατατεθεί έφεση ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης (άρθρο 466 παράγραφος 1, άρθρο 468 παράγραφος 1 και άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ια) σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παράγραφος 2 του ΚΠολΔ).
 • Σημείωση: Στην ειδική διαδικασία μικροδιαφορών (που εφαρμόζεται στις εσωτερικές ένδικες διαφορές), η απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να προσβληθεί μόνο με έφεση ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, η οποία πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης (άρθρο 1033 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
 • Κανόνες της τακτικής διαδικασίας:

- οι οριστικές αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με αίτηση ακύρωσης (contestație în anulare) εάν ο αιτών δεν είχε κλητευθεί νομίμως και δεν είχε παρασταθεί στη δίκη η αίτηση ακύρωσης κατατίθεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 503 παράγραφος 1 και άρθρο 505 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ)

- αίτηση αναθεώρησης (revizuire) κατά απόφασης που έχει εκδοθεί επί της ουσίας ή όχι της διαφοράς μπορεί να ασκηθεί αν, για παράδειγμα, ο διάδικος εμποδίστηκε να παραστεί στο δικαστήριο και να ενημερώσει σχετικά το δικαστήριο για λόγους εκτός του πεδίου ελέγχου του η αίτηση αναθεώρησης ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 509 παράγραφος 1 σημείο 9 και παράγραφος 2 και άρθρο 510 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ)

- ο διάδικος που έχει απολέσει προθεσμία λαμβάνει νέα προθεσμία μόνο αν αποδείξει ότι η απώλεια της προθεσμίας οφείλεται σε εύλογους λόγους προς τον σκοπό αυτόν, ο διάδικος οφείλει να διενεργήσει τη διαδικαστική πράξη εντός 15 το πολύ ημερών από την άρση του εμποδίου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτηση χορήγησης νέας προθεσμίας στην περίπτωση προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου, η εν λόγω προθεσμία είναι ίδια με την προβλεπόμενη για την άσκηση του ένδικου μέσου η αίτηση χορήγησης νέας προθεσμίας εξετάζεται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση εμπρόθεσμα ασκηθείσας αίτησης αναφορικά με το δικαίωμα (άρθρο 186 του ΚΠολΔ).

 • Σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία προκειμένου να συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Θα επικαιροποιήσουμε τις πληροφορίες όταν υλοποιηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Ρουμανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.