Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Μικροδιαφορές

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Σκωτία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Στη Σκωτία αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση απόφασης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι το Sheriff Court. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον δικαστή (Sheriff).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το μέσο επικοινωνίας που γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια της Σκωτίας για τους σκοπούς της κίνησης της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στην εγχώρια απλή διαδικασία (Simple Procedure), δηλαδή το απλό ταχυδρομείο.  Ο ενάγων μπορεί επίσης να καταθέσει το έντυπο της αγωγής στο αρμόδιο Sheriff Court προσωπικά κατά τις εργάσιμες ώρες.  Ο ιστότοπος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας [Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS)] παρέχει πληροφορίες για τις διευθύνσεις όλων των Sheriff Courts της Σκωτίας, συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας τους και των στοιχείων επικοινωνίας μ’ αυτά: ScotCourts.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Το γραφείο του Sheriff Clerk (δικαστικού γραμματέα) βοηθά στη σύνταξη της αγωγής, για την οποία χρησιμοποιείται το έντυπο Α. Ωστόσο, η βοήθεια που παρέχεται από το γραφείο του Sheriff Clerk δεν μπορεί να περιλαμβάνει νομικές συμβουλές.  Δωρεάν συμβουλές και βοήθεια για την κίνηση και την προώθηση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μπορούν επίσης να ζητηθούν από δικηγόρο ή από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους οργανισμούς:

 • Scottish Association of Law Centres (Σκωτική Ένωση Νομικών Κέντρων)
 • Citizens Advice Bureau (Γραφείο Παροχής Συμβουλών στους Πολίτες)
 • Consumer Protection Centres (Κέντρα Προστασίας των Καταναλωτών)
 • Consumer Protection Deparments (Υπηρεσίες Προστασίας των Καταναλωτών)
 • Δικαστικοί σύμβουλοι (On-Court Advisers) των Sheriff Courts των πόλεων Aberdeen, Airdrie, Dundee, Εδιμβούργου, Hamilton και Kilmarnock

Ο δικηγορικός σύλλογος της Σκωτίας (Law Society of Scotland) μπορεί επίσης να παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών δικηγόρων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Αν η διεύθυνση του εναγομένου βρίσκεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε η επίδοση των εγγράφων πρέπει να γίνει με ταχυδρομική επιστολή πρώτης κατηγορίας με απόδειξη παράδοσης (first class recorded delivery post).  Αν η διεύθυνση του εναγομένου βρίσκεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε τα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν με συστημένη επιστολή.

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση δεν είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του δικονομικού δικαίου της Σκωτίας.  Ωστόσο, οι διάδικοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά για θέματα που σχετίζονται με την αγωγή, όταν δεν προβλέπεται στους κανονισμούς ή τους κανόνες του δικαστηρίου απαίτηση για επίσημη αποστολή ή παραλαβή.  Κάθε τέτοια επικοινωνία μπορεί να γίνει με τη χρήση της γενικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχετικού Sheriff Court.  Ωστόσο, το γραφείο του Sheriff Clerk δεν επιτρέπεται να παρέχει νομικές συμβουλές.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Κανένα πρόσωπο στη Σκωτία δεν υπέχει νομική υποχρέωση να αποδέχεται την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τρέχοντα τέλη, πληρωτέα από την 1η Απριλίου 2019:

 • Για την κατάθεση εντύπου ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών για ποσό έως 250 ευρώ — 19 λίρες στερλίνες
 • Για όλα τα άλλα έντυπα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών — 104 λίρες στερλίνες
 • Κοινοποίηση στο δικαστήριο της πρόθεσης για άσκηση ένδικου μέσου — 61 λίρες στερλίνες

Τα καταβλητέα τέλη από την 1η Απριλίου 2020 είναι:

 • Για την κατάθεση εντύπου ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών για ποσό έως 250 ευρώ — 19 λίρες στερλίνες
 • Για όλα τα άλλα έντυπα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών — 106 λίρες στερλίνες
 • Κοινοποίηση στο δικαστήριο της πρόθεσης για άσκηση ένδικου μέσου — 62 λίρες στερλίνες

Ο ενάγων μπορεί να δικαιούται να απαλλαγεί από την καταβολή δικαστικών τελών σε ορισμένες περιπτώσεις — βλ. σύνδεσμο:

Fee Exemptions (Απαλλαγές από τα τέλη)

Μέθοδοι πληρωμής:

 • επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service» (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκωτίας)
 • χρεωστική κάρτα και πιστωτική κάρτα — ελέγξτε ποια είδη κάρτας γίνονται δεκτά από το οικείο δικαστήριο
 • ταχυδρομική επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service»
 • μετρητά — αν η πληρωμή γίνει μέσω ταχυδρομείου, δεν ενδείκνυται η πραγματοποίησή της με μετρητά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Όπως στην περίπτωση της εγχώριας απλής διαδικασίας, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης που εκδίδεται από τον Sheriff στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.  Η έφεση ασκείται στο Sheriff Appeal Court (εφετείο) και μπορεί να ασκηθεί μόνο για νομικό ζήτημα.  Η απόφαση του Sheriff Appeal Court είναι οριστική και δεν υπόκειται σε περαιτέρω επανεξέταση.

Η έφεση είναι διαδικασία δύο σταδίων:

Στάδιο 1 — Ο κανόνας (άρθρο) 16.2 του νόμου Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 (νόμος του 2016 σχετικά με την απλή διαδικασία) ορίζει ότι η προθεσμία άσκησης έφεσης στο πλαίσιο της εγχώριας απλής διαδικασίας είναι 4 εβδομάδες από την ημερομηνία αποστολής της οριστικής απόφασης και ότι η προθεσμία αυτή ισχύει και για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Οι διαδικασίες που διέπουν την έφεση παρατίθενται στο μέρος 16 του νόμου Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016.

Στάδιο 2 — Από τη στιγμή που η έφεση κατατεθεί στο Sheriff Appeal Court, εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν τις εφέσεις ενώπιον του Sheriff Appeal Court. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται στο μέρος 16 του νόμου Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 και στα μέρη 2, 4, 5 και 6 του νόμου Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules) 2015 (νόμος του 2015 σχετικά με τον κανονισμό του Sheriff Appeal Court).

Ο Κανονισμός του Sheriff Appeal Court είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση: ScotCourts

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Ο κανόνας 5(1) του νόμου Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 (νόμος του 2008 σχετικά με τους δικονομικούς κανόνες που διέπουν την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών στο Sheriff Court) (στο εξής: δικονομικοί κανόνες), όπως τροποποιήθηκε, ορίζει ότι η αίτηση επανεξέτασης πρέπει να υποβληθεί με το έντυπο 3 (το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα των δικονομικών κανόνων).  Ο Κανόνας 5 ορίζει ότι ο sheriff μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε μέτρο θεωρεί κατάλληλο για την πρόοδο κάθε τέτοιας αγωγής.  Διαφορετικά, η διαδικασία ακολουθεί το άρθρο 18 του κανονισμού.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η επίσημη αποδεκτή γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι η αγγλική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Στη Σκωτία αρμόδιες αρχές εκτέλεσης είναι οι Sheriff Officers και οι Messengers at Arms (δικαστικοί επιμελητές).  Οι πιστωτές ζητούν από τα εν λόγω άτομα να εκτελέσουν δικαστικές αποφάσεις ή εντάλματα που εκδίδονται εις βάρος οφειλετών από τα sheriff courts.

Μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο (που είναι η αρμόδια αρχή) αίτηση να αναστείλει (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) ή να περιορίσει την εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού.  Η αίτηση σε δικαστήριο στη Σκωτία πρέπει να υποβληθεί με το έντυπο 5, σύμφωνα με τον Κανόνα 5 του νόμου Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008, όπως τροποποιήθηκε.  Ο sheriff (το δικαστήριο) μπορεί να εκδώσει κάθε διαταγή που κρίνει κατάλληλη για την εκτέλεση τέτοιας αίτησης σύμφωνα με τον Κανόνα 5(4) των δικονομικών κανόνων του 2008.

Η εκτέλεση της διαταγής του δικαστηρίου αποτελεί ευθύνη του νικήσαντος διαδίκου.  Το δικαστήριο δεν μπορεί να προβεί στην εκτέλεση για λογαριασμό του εν λόγω διαδίκου.  Ο νικήσας διάδικος βαρύνεται επίσης με το κόστος των τυχόν μέτρων εκτέλεσης, αν και ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει τα σχετικά έξοδα από τον αντίδικό του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.