Μικροδιαφορές

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι:

τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča) για αστικές υποθέσεις [άρθρο 30 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Uradni list RS - Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας- UL RS) αριθ. 73/07 — επίσημο ενοποιημένο κείμενο, 45/08 — 45/08 – ZArbit, 111/08 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 57/09 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 12/10 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 50/10 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 107/10 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 75/12 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 40/13 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 92/13 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 10/14 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 48/15 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 6/17 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 10/17 και 16/19 – ZNP-1, στο εξής: ZPP] και τα πρωτοδικεία (okrožna sodišča) για εμπορικές υποθέσεις (άρθρο 32 ZPP). Η εφαρμογή των κανόνων στις εμπορικές διαφορές ρυθμίζεται από τα άρθρα 480 έως 484 ZPP. Το κείμενο του ZPP διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Συστήματος Νομικής Πληροφόρησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και διαθέτουν τα δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι τα παρακάτω:

— το τυποποιημένο Έντυπο A (Παράρτημα I) για την έγερση της αξίωσης, το οποίο κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο γραπτώς, ταχυδρομικά, με χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών (λ.χ., φαξ), ή υποβάλλεται απευθείας στο όργανο ή το πρόσωπο το οποίο είναι αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων (άρθρο 105β ZPP).

Προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 11 είναι οι παρακάτω:

Το δικαστικό προσωπικό του αρμόδιου δικαστηρίου παρέχει δωρεάν πρακτική συνδρομή για τη συμπλήρωση των εντύπων και γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία. Πρακτική συνδρομή στα φυσικά πρόσωπα παρέχει επίσης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, Kotnikova 5, 1000 Λιουμπλιάνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epc.mgrt@gov.si, τηλ.: (01) 400 37 29, δικτυακός τόπος: https://www.epc.si/.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν επίσης να ζητήσουν και να λάβουν δωρεάν νομική συνδρομή (UL RS αριθ. 96/04 – επίσημο ενοποιημένο κείμενο, 23/05, 15/14 – Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου και αριθ. 19/15, στο εξής «ZBPP»). Η δωρεάν νομική συνδρομή μπορεί να συνίσταται σε νομικές συμβουλές, νομική εκπροσώπηση και παροχή των λοιπών νομικών υπηρεσιών που προβλέπονται από τον ZBPP και σε απαλλαγή από την πληρωμή των δικαστικών τελών.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Οι τεχνικά διαθέσιμες και αποδεκτές μέθοδοι ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, 2 και 3, και οι μέθοδοι χορήγησης της προηγούμενης συναίνεσης για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 είναι οι παρακάτω:

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 6 και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 επιδίδονται σύμφωνα με τον ZPP.

Τα άρθρα 132 έως 150 ZPP διέπουν την επίδοση εγγράφων και την επισκόπηση των φακέλων.

Το άρθρο 132 ZPP ορίζει διάφορες μεθόδους επίδοσης εγγράφων – ταχυδρομικά, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με δικαστικό επιμελητή, δικαστικά ή με άλλον τρόπο που ορίζεται στον νόμο (επίδοση από νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται επαγγελματικά με την επίδοση εγγράφων).

Προς το παρόν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στην αστική δίκη συνεπώς, τα δικαστικά έγγραφα στην εν λόγω διαδικασία επιδίδονται σε έντυπη μορφή, κατά κανόνα μέσω ταχυδρομείου.

Χρόνος και τόπος επίδοσης εγγράφων: κατά τη διάρκεια της ημέρας, από 6.00 έως 22.00, ή 24 ώρες/ημέρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθρο 139 παράγραφος 1 ZPP).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Τα πρόσωπα, και ανάλογα με την περίπτωση, οι επαγγελματίες που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση εγγράφων ή άλλες γραπτές επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 έχουν ως εξής:

Προς το παρόν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στην αστική δίκη συνεπώς, τα δικαστικά έγγραφα στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να επιδίδονται σε έντυπη μορφή, κατά κανόνα μέσω ταχυδρομείου.

Όταν γίνει εφικτή η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, τα δικαστήρια θα επιδίδουν πάντοτε ηλεκτρονικά τα δικαστικά έγγραφα (σε ασφαλή γραμματοθυρίδα) στις εθνικές αρχές, σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες, εκτιμητές, διερμηνείς, διαχειριστές αφερεγγυότητας ή άλλα φυσικά πρόσωπα ή όργανα των οποίων το έργο συνεπάγεται από τη φύση του υψηλότερη αξιοπιστία.

Ο κατάλογος των προσώπων και των οργάνων, των οποίων το έργο συνεπάγεται από τη φύση του υψηλότερη αξιοπιστία θα καταρτιστεί και θα δημοσιευθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στον δικτυακό της τόπο (πύλη e-Sodstvo). Τα πρόσωπα και τα όργανα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να ανοίξουν μια ασφαλή γραμματοθυρίδα, της οποίας η διεύθυνση πρέπει να αποσταλεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβενίας σε περίπτωση μεταβολής της παραπάνω διεύθυνσης, τα εν λόγω πρόσωπα και όργανα πρέπει επίσης να ενημερώσουν το Ανώτατο Δικαστήριο. Η διεύθυνση που δημοσιεύεται στον κατάλογο θεωρείται η επίσημη διεύθυνση της ασφαλούς γραμματοθυρίδας.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τα δικαστικά τέλη για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, δηλαδή ο τρόπος υπολογισμού και οι μέθοδοι πληρωμής που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 15α είναι τα παρακάτω:

Το ποσό των δικαστικών εξόδων ορίζεται στον Νόμο περί Δικαστικών Εξόδων (UL RS αριθ. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 19/15 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 30/16, 10/17 — ZPP-E, 11/18 — ZIZ-L και 35/18 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, στο εξής «ZST-1»). Τα δικαστικά έξοδα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι τα ίδια με τα εθνικά, απλοποιημένα δικαστικά έξοδα.

Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών καταβάλλονται εφάπαξ δικαστικά έξοδα, το ποσό των οποίων εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της δίκης:

Όταν η αξία του αντικειμένου της δίκης ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μικρότερο από το ποσό των ............ EUR

Τα δικαστικά τέλη ισούνται με το ποσό των.................. EUR.

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Ο ενάγων πρέπει να καταβάλει τα παραπάνω δικαστικά έξοδα με την έναρξη της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Τα έξοδα πρέπει να προκαταβληθούν, δηλαδή με την κατάθεση της αίτησης για μια δικαστική πράξη ή με προκατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο, σε συνέχεια της οποίας ο αιτών θα λάβει από το δικαστήριο μια διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν θα ορίζεται μόνο το ποσό των δικαστικών εξόδων, αλλά και άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την πληρωμή (όπως, η προθεσμία πληρωμής).

Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να καταβληθούν εξ αποστάσεως, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους διαδίκους να πληρώσουν από κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκεται το δικαστήριο, με χρήση τουλάχιστον μιας από τις παρακάτω μεθόδους πληρωμής:

α) τραπεζικό έμβασμα

β) πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή

γ) αυτόματη χρέωση από τον τραπεζικό λογαριασμό του ενάγοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 ZST-1, τα δικαστικά έξοδα στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών μπορούν να καταβληθούν με μετρητά, ηλεκτρονικά ή με χρήση άλλης έγκυρης μεθόδου πληρωμής.

Στην πράξη, μόνο τα τραπεζικά εμβάσματα χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων, παρότι μπορούν να γίνουν επίσης πληρωμές με κάρτα στο ταμείο του δικαστηρίου.

Όλες οι τράπεζες διαθέτουν μια ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβληθούν στους ειδικούς λογαριασμούς του δικαστηρίου που έχουν οριστεί για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και βρίσκονται αναρτημένοι στους δικτυακούς τόπους των διάφορων δικαστηρίων. Σύνδεσμοι για τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων δικαστηρίων, στους οποίους διατίθενται τα στοιχεία του λογαριασμού του δικαστηρίου και άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων, διατίθενται στα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε δικαστηρίου, υπό στοιχείο α).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Τα διαθέσιμα ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 17, η προθεσμία άσκησης και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθούν είναι τα παρακάτω:

Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης (άρθρο 458 ZPP). Το ένδικο μέσο πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση στον πρώτο βαθμό (Τοπικό Δικαστήριο) (άρθρο 342 ZPP).

Στις εμπορικές υποθέσεις, το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης (άρθρο 458, σε συνδυασμό με τα άρθρα 480 και 496 ZPP). Το ένδικο μέσο πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του δικαστηρίου που εκδίδει την απόφαση στον πρώτο βαθμό (Πρωτοδικείο) (άρθρο 342 ZPP).

Τα ανώτερα δικαστήρια (višja sodišča) αποφαίνονται επί των εφέσεων (άρθρα 35 και 333 ZPP).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Οι διαδικασίες αίτησης αναψηλάφησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 18, και τα αρμόδια δικαστήρια για την εν λόγω αναψηλάφηση έχουν ως εξής:

Το ένδικο μέσο που έχει στη διάθεσή του ο διάδικος είναι η κατάθεση αιτήματος για επαναφορά στην προτέρα κατάσταση (άρθρο 116 ZPP). Αν αυτό γίνει δεκτό από το δικαστήριο, η αγωγή επανέρχεται στην κατάσταση προ της ερημοδικίας και όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από το δικαστήριο λόγω της ερημοδικίας ανακαλούνται.

Μετά την παρέλευση των έξι μηνών από την ερημοδικία, το ένδικο μέσο που έχει στη διάθεσή του ο διάδικος είναι η κατάθεση αίτησης επανάληψης της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 394 παράγραφος 3 ZPP και η επανέναρξη της διαδικασίας η οποία περατώθηκε με τελεσίδικη απόφαση.

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση και των δύο ενδίκων μέσων είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Σύμφωνα με το άρθρο  21α παράγραφος 1, οι παρακάτω γλώσσες είναι αποδεκτές:

Επίσημες γλώσσες είναι η σλοβενική και οι δύο γλώσσες εθνικών μειονοτήτων που χρησιμοποιούνται επίσημα στα δικαστήρια στους τόπους των εν λόγω εθνικών μειονοτήτων (άρθρα 6 και 104 ZPP). Οι γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων είναι τα ιταλικά και τα ουγγρικά.

Οι δήμοι που απαρτίζονται από περισσότερες εθνικότητες καταλαμβάνονται από τον νόμο περί καθορισμού δήμων και δημοτικών ορίων (UL RS αριθ. 108/06 — επίσημο ενοποιημένο κείμενο και 9/11 στο εξής «ZUODNO»). Σύμφωνα με το άρθρο 5 ZUODNO οι δήμοι που απαρτίζονται από περισσότερες εθνικότητες είναι όσοι ορίζονται από τα ισχύοντα ιδρυτικά διατάγματα των δήμων Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola και Piran.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Αρμόδιες αρχές για την αναγκαστική εκτέλεση και εφαρμογή του άρθρου 23 αρχές είναι οι εξής:

Αρμόδια για την αναγκαστική εκτέλεση είναι τα τοπικά δικαστήρια (άρθρο 5 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης των αστικών αξιώσεων (UL RS αριθ. 3/07 — επίσημο ενοποιημένο κείμενο, 93/07, 37/08 — ZST-1, 45/08 — ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 45/14 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 53/14, 58/14 – Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 54/15, 76/15 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 11/18 και 53/19 — Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου). Η αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων εκτείνεται επίσης στην εφαρμογή του άρθρου 23.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.