Μικροδιαφορές

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ισπανία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (juzgado de primera instancia) και το εμποροδικείο (juzgado de lo mercantil) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 86β 2 του οργανικού νόμου περί δικαστικής εξουσίας (Ley Organica del Poder Judicial) (ιδίως σε περιπτώσεις που η καταγγελία συνδέεται με καταγγελία σχετική με σύμβαση μεταφοράς).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Εκτός από την προσωπική επίδοση στο αρμόδιο δικαστήριο και την ταχυδρομική υποβολή, τα ισπανικά δικαστήρια επιτρέπουν επίσης την υποβολή των δικογράφων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του αρμόδιου δικαστηρίου.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν πρακτική βοήθεια για τη συμπλήρωση των εντύπων, καθώς και για να ενημερωθούν σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και για τους φορείς που είναι αρμόδιοι να εκδίδουν αποφάσεις, από τα γραφεία επικοινωνίας με τους πολίτες που ορίζουν οι δικαστικές αρχές.

Για την υποβολή των δικογράφων στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Δικαστηρίου λειτουργεί υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δικαστηρίων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Οι κατωτέρω υποχρεούνται να επικοινωνούν με το Δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα:

α) νομικά πρόσωπα,

β) οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα,

γ) πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται εγγραφή σε επαγγελματική οργάνωση για τις διατυπώσεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν στα δικαστήρια κατά την άσκηση της εν λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας,

δ) συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες,

τα πρόσωπα που εκπροσωπούν διάδικο ο οποίος υποχρεούται να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το Δικαστήριο,

στ) υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, για διαδικασίες και ενέργειες στις οποίες προβαίνουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Δεν υπάρχει τακτικό ένδικο μέσο επανεξέτασης για μικροδιαφορές σε αξιώσεις κάτω των 3.000 ευρώ.

Για αξιώσεις μεταξύ 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ είναι δυνατή η υποβολή αίτησης επανεξέτασης ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, το οποίο αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και την εν συνεχεία παραπομπή για έκδοση απόφασης στο περιφερειακό δικαστήριο (Audiencia Provincial). Η προθεσμία για υποβολή αίτησης επανεξέτασης είναι 20 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Η διαδικασία επανεξέτασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται για την τακτική διαδικασία.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Ισπανική, αγγλική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Τα πρωτοδικεία και το εμποροδικείο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 86β.2 του οργανικού νόμου περί δικαστικής εξουσίας (ιδίως σε περιπτώσεις όπου η καταγγελία για μικροδιαφορές συνδέεται με καταγγελία σχετική με σύμβαση μεταφοράς).

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.