Μικροδιαφορές

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να κρίνουν αιτήσεις με τις οποίες κινείται η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (tingsrätt).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Οι αιτήσεις για την κίνηση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο απευθείας ή ταχυδρομικώς. Είναι επίσης δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας που διατίθεται στον ιστότοπο των σουηδικών δικαστηρίων: Υπογραφή και υποβολή εγγράφων ψηφιακά — Σουηδικά δικαστήρια.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Το περιφερειακό δικαστήριο ή, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά απόφασης εκδοθείσας με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, το εφετείο (hovrätt) ή το Ανώτατο Δικαστήριο (Högsta domstolen). Πληροφορίες διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο των σουηδικών δικαστηρίων http://www.domstol.se/.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Οι αρχές δύνανται να επιδίδουν ή να κοινοποιούν έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το πρώτο μέλημα κατά την επιλογή της μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης είναι ότι θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το περιεχόμενο και το μέγεθος του εγγράφου, καθώς και ότι θα πρέπει να συνεπάγεται όσο το δυνατόν λιγότερες δαπάνες και δυσκολίες. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο ακατάλληλο υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Άλλες γραπτές επικοινωνίες μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Τα τέλη υποβολής είναι 900 SEK. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάρτα (Mastercard/Visa) ή με τραπεζικό έμβασμα μέσω του δικτυακού τόπου των σουηδικών δικαστηρίων http://www.betala.domstol.se/.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου ενώπιον του εφετείου. Οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται στο περιφερειακό δικαστήριο εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης από τους διαδίκους. Οι εφέσεις πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο εφετείο.

Αν ο ένας διάδικος έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου, ο έτερος διάδικος μπορεί, επιπλέον αυτών που αναφέρονται παραπάνω, να ασκήσει αντέφεση κατά της απόφασης εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία έφεσης για τον πρώτο διάδικο. Η αντέφεση αυτή θεωρείται μη υποβληθείσα εάν η πρώτη έφεση αποσυρθεί ή παύσει να ισχύει για άλλο λόγο.

Κατά της απόφασης του εφετείου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι αναιρέσεις πρέπει να υποβάλλονται στο εφετείο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Οι αιτήσεις επανεξέτασης πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο εφετείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Τα πιστοποιητικά αποφάσεων που εκδίδονται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών πρέπει να συντάσσονται, ή να μεταφράζονται, στη σουηδική ή την αγγλική γλώσσα, προκειμένου να γίνονται αποδεκτά.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten) είναι αρμόδια για την εκτέλεση στη Σουηδία και λαμβάνει επίσης αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.