Väiksemad kohtuvaidlused

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Sellesse kategooriasse kuuluvaid vaidlusi on pädevad lahendama piirkondlikud kohtud, kelle tööpiirkonnas asub kostja alaline elukoht või registrijärgne asukoht.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Nõude tüüpvorm A tuleb esitada otse pädevasse piirkondlikusse kohtusse või see tuleb saata postiga.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Määruse artikli 11 kohast praktilist abi ja teavet annab Bulgaaria Euroopa tarbijakeskus, mis kuulub Euroopa tarbijakeskuste võrgustikku. Teavet määruse kohaldamise kohta annab taotluse korral justiitsministeerium.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Lubatud kättetoimetamisviisid on sätestatud kehtivas tsiviilkohtumenetluse seadustikus. Artikli 43 järgi on lubatud teateid kätte toimetada isiklikult või kolmanda isiku kaudu. Kohus võib anda korralduse toimetada teade kätte selliselt, et see lisatakse toimikule, see pannakse üles saaja uksele või postkastile või see avaldatakse.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 42 lõike 4 järgi võib menetlusosalisele teateid kätte toimetada ka e-posti aadressile. Teated loetaks kättetoimetatuks, kui need on sisestatud infosüsteemi.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Pole täpsustatud.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Tsiviilkohtumenetluses kohtute riigilõivude määrasid käsitleva skaala järgi on riigilõiv Bulgaarias 4% nõude suurusest, kuid vähemalt 50 Bulgaaria leevi (BGN).

Riigilõiv tasutakse pangaülekandega.

Selle skaala artikli 13 lõike 3 järgi on Bulgaaria kohtu otsuse tunnustamise ja täitmise kinnituse taotlemisel riigilõiv 40 Bulgaaria leevi.

Skaala artikli 15 järgi on välisriigi kohtu, vahekohtu või muu organi tehtud lahendi tunnustamise ja täitmise taotlemisel riigilõiv 50 Bulgaaria leevi.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tehtud kohtuotsuse peale on võimalik edasi kaevata pädevasse ringkonnakohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 642 lõige 2).

Apellatsioonkaebuse võib esitada kahe nädala jooksul alates piirkondliku kohtu otsuse apellandile kättetoimetamisest. Apellatsioonimenetlus on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku 20. peatükis.

Ringkonnakohtu otsuse peale saab esitada kassatsioonkaebuse artiklis 280 esitatud tingimustel Kõrgemasse Kassatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 624 lõige 2).

Kassatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse täitmise alused ja tingimused on sõnaselgelt sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku 22. peatükis.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tehtud kohtuotsuse läbivaatamise avalduse saab esitada vastavale teise astme kohtule artiklis 18 kehtestatud tingimustel. Kohus edastab läbivaatamise avalduse ärakirja teisele poolele, kellel on vastamiseks aega üks nädal alates ärakirja kättesaamisest. Läbivaatamise avaldus vaadatakse läbi kinnisel istungil. Kohus võib selle läbi vaadata avalikul istungil, kui ta peab seda vajalikuks. Läbivaatamise avalduse kohta tehtud otsust ei saa edasi kaevata.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Määruse artikli 21a lõike 1 alusel on aktsepteeritud keel bulgaaria keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Otsuseid on pädevad täitma kohtutäiturid (nii avalik-õiguslikud kui ka eraõiguslikud).

Avaldus täitemääruse saamiseks Euroopa väiksemate nõuete menetluse alusel tuleb esitada piirkondlikusse kohtusse, mille tööpiirkonnas asub võlgniku alaline elukoht või registrijärgne asukoht või otsuse täitmise koht.

Viimati uuendatud: 26/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.