Väiksemad kohtuvaidlused

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Horvaatias on Euroopa väiksemate nõuete menetluses otsuste tegemise pädevus munitsipaal- ja kaubanduskohtutel.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Vormid, muud taotlused või avaldused tuleb esitada kirjalikult ja saata faksiga või elektrooniliselt.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Tasuta õigusabi seaduse (Narodne novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne, nr 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html kohaselt pakuvad esmast õigusabi bürood, kutseliidud ja õiguskeskused.

Esmane õigusabi hõlmab järgmist:

a) õigusalane üldteave;

b) õigusnõu;

c) avalik-õiguslikele asutustele, Euroopa Inimõiguste Kohtule ja rahvusvahelistele organisatsioonidele esitatavate dokumentide koostamine kooskõlas rahvusvaheliste kokkulepete ja nende organite toimimise eeskirjadega;

d) esindamine menetlustes avalik-õiguslikes asutustes;

e) õigusabi kohtuvälises kokkuleppemenetluses.

Esmast õigusabi pakkuvate kutseliitude ja õiguskeskuste nimekiri on avaldatud aadressil: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Dokumendid toimetatakse kätte posti teel või spetsiaalse kohtuametniku ehk kohtu töötaja poolt pädeva õigusasutuse või notari kaudu või antakse need üle kohe kohtus või saadetakse eriseaduse kohaselt elektrooniliselt.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Ei kohaldata.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Riigilõiv tuleneb nõude maksumusest ja seda nõutakse

  • hagiavalduse ja vastunõude eest;
  • nõudele esitatava vastuse eest;
  • nõude kohta tehtava otsuse eest;
  • otsuse edasikaebamise eest;
  • otsuse täitmise taotluse eest;
  • otsuse läbivaatamise taotluse eest.

Kui ei ole sätestatud teisiti, tekib lõivu tasumise kohustus taotluse esitamise ajal, nagu on ette nähtud kohtukulude seaduse artikliga 4.

Iga toimingu eest nõutavat riigilõivu saab arvutada vaidlusaluse eseme väärtusest lähtuvalt ja kooskõlas järgmise tabeliga:

Üle

Kuni (HRK)

HRK

0,00

3000,00

100,00

3000,00

6000,00

200,00

6000,00

9000,00

300,00

9000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Kui nõue on üle 15 000,00 Horvaatia kuna (HRK), on tasutav lõiv 500,00 Horvaatia kuna pluss 1% sellest osast, mis jääb üle 15 000,00 Horvaatia kuna, ja kokku maksimaalselt 5000,00 Horvaatia kuna.

Kohtukulude tariifistikus kehtestatud tasud tuleb maksta Horvaatia välja antud maksumärkidega või sularahas, kui tasumisele kuuluv summa ületab 100,00 Horvaatia kuna ja kui on sätestatud, et tasu võib olenemata selle suurusest kohe kanda eespool nimetatud kontole.

Lõivud on väljendatud Horvaatia kunades absoluutarvuna ja protsendina.

Protsendina sätestatud tasu arvutamisel ümardatakse baaslõiv lähima sajani, mis tähendab, et kuni 50,00 Horvaatia kuna suurune lõiv ümardatakse madalama sajani ja üle 50,00 Horvaatia kuna suurune lõiv ümardatakse järgmise sajani.

Määruse nr 861/2007 artikli 15a kohaselt võib riigilõivu tasuda pangaülekandega.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Otsuse peale võib esitada kaebuse. Edasikaebus tuleb esitada otsuse teinud kohtule kaheksa päeva jooksul alates otsuse avaldamise kuupäevast, kuid kui otsus toimetatakse kliendile kätte, algab tähtaeg kättetoimetamise kuupäevast.

Väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuse peale esitatud kaebuse üle otsustab teise astme kohtu üks kohtunik.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Kui kostja tõendab, et Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuse puhul on täidetud määruse nr 861/2007 artikli 18 kohased otsuse läbivaatamise eeltingimused, esitatakse läbivaatamise taotlemiseks hagi munitsipaal- või kaubanduskohtule, kes võib tunnistada otsuse tühiseks; seevastu endise olukorra taastamise taotlus esitatakse asja menetlevale kohtule, kes võib ka menetluses taastada otsuse tegemisele eelnenud olukorra.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Esitada tuleb tõlge horvaadi keelde. Tõlke peab olema kinnitanud ühe liikmesriigi kvalifitseeritud isik.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Kuna munitsipaalkohus vastutab täitemenetluse eest, otsustab munitsipaalkohus ka täitmise taotluste üle. Kohtu territoriaalne pädevus määratakse kindlaks täitemenetlustes osalevate kohtute territoriaalse pädevuse eeskirjade alusel.

Määruse nr 861/2007 artikli 23 kohase täitmise peatamise või piiramise otsuse teeb munitsipaalkohus.

Viimati uuendatud: 12/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.