Väiksemad kohtuvaidlused

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

  • Nikosia ringkonnakohus

Aadress: Charalambou Mouskou, 1405 Nikosia, Küpros

Telefon: (+357) 22865518

Faks: (+357) 22304212/22805330

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassoli ringkonnakohus

Aadress: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Küpros

Telefon: (+357) 25806100/25806128

Faks: (+357) 25305311

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca ringkonnakohus

Aadress: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Küpros

Telefon: (+357) 24802721

Faks: Faks: (+357) 24802800

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Paphose ringkonnakohus

Aadress: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Küpros

Telefon: (+357) 26802601

Faks: (+357) 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta ringkonnakohus

Aadress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Küpros

Telefon: (+357) 23730950/23742075

Faks: (+357) 23741904

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Euroopa väiksemate nõuete menetluses on lubatud järgmised sidevahendid: taotluse võib esitada isiklikult registriosakonnas, saata posti teel või kasutada muud edastamisviisi (nt faks või e-post).

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Ringkonnakohtute registriosakonnad (πρωτοκολλητεία).

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Dokumendid toimetatakse kätte posti teel või väljastusteatega tähtkirjaga (väljastusteatel on märgitud kättesaamise kuupäev). Kui selline kättetoimetamine ei ole võimalik, võib kättetoimetamine toimuda ühel määruse (EÜ) nr 805/2004 artiklis 13 või 14 sätestatud viisidest.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Ei ole rakendatud.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Vormi täitmise eest riigilõivu ei nõuta.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Väiksemate nõuete kohta esimese astme kohtu tehtud otsuseid võib edasi kaevata ülemkohtusse. Edasikaebus tuleb esitada 14 päeva jooksul alates esimese astme otsuse avaldamise kuupäevast.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Ei ole rakendatud.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Taotlus, vastus, vastunõue, vastus vastunõuetele ja asjakohaste tõendavate dokumentide kirjeldus tuleb koostada kreeka keeles.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Ringkonnakohtud.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.