Väiksemad kohtuvaidlused

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tšehhi

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Et määrata kindlaks Tšehhi Vabariigis Euroopa väiksemate nõuete menetluse puhul pädevad kohtud, kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus (seadus nr 99/1963 (občanský soudní řád), muudetud) tsiviilasjades kohtualluvust käsitlevaid üldsätteid. Sisulist pädevust reguleerivad paragrahvid 9–12 ja territoriaalset pädevust paragrahvid 84–89a.

Võttes arvesse kõnealuste kohtuasjade liiki, on sisuline pädevus tavaliselt maakohtutel (okresní soudy) ja territoriaalne pädevus määratakse tavaliselt kindlaks kostja elukoha / registrijärgse asukoha kriteeriumi alusel.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Tšehhi Vabariik aktsepteerib muude sidevahenditena järgmisi sidevahendeid:

a) elektrooniliselt esitatud taotlused, millele allakirjutamise vahend on eriõigusakti kohaselt võrdsustatud omakäelise allkirjaga kooskõlas seadusega nr 297/2016 (e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta);

b) e-post;

c) faks.

Lõigete b ja c puhul tuleb hiljemalt kolme päeva jooksul esitada ka originaaldokument, vastasel juhul kohus taotlust arvesse ei võta.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Teave ei ole kättesaadav

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Tšehhi Vabariigis toimub elektrooniline kättetoimetamine „andmelaeka“ (datová schránka) kaudu. Andmelaegas on ametiasutuste poolt dokumentide (andmesõnumid) kättetoimetamiseks ette nähtud elektrooniline hoidla. Täpsemad üksikasjad on sätestatud seaduses nr 300/2008 e-tehingute, isikukoodide ja dokumentide lubatud teisendamise kohta.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Andmelaekad luuakse tasuta ja ilma, et loomist tuleks eraldi taotleda, äriregistris registreeritud juriidilistele isikutele, seadusega asutatud juriidilistele isikutele, äriregistris registreeritud välismaiste juriidiliste isikute võrsefirmadele, juristidele, maksunõustajatele ja pankrotihalduritele. Nende isikute jaoks andmelaegaste loomine on kohustuslik. Teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute jaoks luuakse andmelaegas, kui nad seda taotlevad. Täpsemad üksikasjad on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akenseaduses nr 300/2008 e-tehingute, isikukoodide ja dokumentide lubatud teisendamise kohta.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Teave ei ole kättesaadav

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Tšehhi õiguses on õiguskaitsevahendina ette nähtud edasikaebamise võimalus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 99/1963, občanský soudní řád) paragrahvide 201–226 kohaselt. Edasikaebused tuleb esitada vaidlustatava otsuse teinud kohtule hiljemalt 15 päeva jooksul pärast kirjaliku otsuse kättetoimetamist. Kohus edastab seejärel edasikaebuse kõrgema astme kohtule, kus see läbi vaadatakse.

Edasikaevatav ei ole otsus, millega määratakse kuni 10 000 Tšehhi krooni suuruse summa tasumine tsiviilkohtumenetluse seadustiku (občanský soudní řád) paragrahvi 202 lõike 2 kohaselt; kõrvalnõudeid ei arvestata. See ei kehti tunnustamishagide ega tagaseljaotsuste puhul.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Läbivaatamise menetluse puhul on pädev esimeses astmes otsuse teinud maakohus (okresní soud). Läbivaatamise taotluse tagasilükkamise otsust on võimalik edasi kaevata. Seejuures kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 99/1963 (občanský soudní řád)) paragrahve 201–226.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Tšehhi Vabariik aktsepteerib ainult tšehhi keelt.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

1. Tšehhi Vabariigis on täitmise pädevus maakohtutel (okresní soudy) ja kohtutäituritel (soudní exekutoři). Volitatud isik võib

a) esitada otsuse täitmise taotluse territoriaalse pädevusega maakohtule;

b) esitada otsuse täitmise taotluse mis tahes kohtutäiturile.

Maakohtu territoriaalse pädevuse kindlaksmääramiseks kohaldatakse punkti a puhul tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahve 84–86, punkti b puhul aga täitemenetluse seadustiku (seadus nr 120/2001 kohtutäiturite ja täitetoimingute kohta) (exekuční řád) (muudetud) paragrahvi 45. Otsuse täitmise suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikku; ja kohtutäiturite puhul ka täitemenetluse seadustikku.

2. Tšehhi Vabariik on artikli 23 kohaldamise pädevuse andnud maakohtutele (okresní soudy). Nende territoriaalset pädevust kohtuliku täitemenetluse puhul reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvid 84–86 (vt eespool punkt a) ja kohtutäituri poolset täitemenetlust reguleerib täitemenetluse seadustiku paragrahv 45 (vt eespool punkt b).

Viimati uuendatud: 03/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.