Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Väiksemad kohtuvaidlused

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Inglismaa ja Wales

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Inglismaal ja Walesis kuulub Euroopa väiksemate nõuete menetlustes otsuse tegemise pädevus krahvkonnakohtule (county court) ja kõrgele kohtule (High Court of Justice). Tavaliselt lahendab nimetatud kohtuasju krahvkonnakohtu esimese astme kohtunik (District Judge).

Krahvkonnakohtute pädevus on täielikult seadusjärgne ja hõlmab peaaegu kogu tsiviilõiguse valdkonda. Üldine pädevus tsiviilõiguse valdkonnas kattub suures osas kõrge kohtu pädevusega, välja arvatud alla 50 000 naelsterlingi suuruste isikukahju nõuete ja alla 15 000 naelsterlingi suuruste rahaliste nõuete osas. Nimetatud nõuded tuleb esitada esmalt krahvkonnakohtusse. Lisateavet saab muudetud 1991. aasta määrusest kõrge kohtu ja krahvkonnakohtute kohtualluvuse kohta (High Court and County Courts Juristiction Order 1991 (as amended)). Mitme õigusaktiga on krahvkonnakohtutele antud ainupädevus – näiteks kuuluvad nende ainupädevusse praktiliselt kõik 1974. aasta tarbijakrediidiseaduse alusel algatatud asjad ning suurem osa hüpoteeklaenuasjadest ja üüriasjadest.

Nõude võib esitada Inglismaa ja Walesi mis tahes krahvkonnakohtusse. Kohtute ameti kodulehelt leiab kõikide krahvkonnakohtute aadressid ja üksikasjalikku teavet kõrge kohtu kohta.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Inglismaa ja Walesi kohtutele tuleb Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamiseks esitada dokumendid posti teel (menetluse algatamiseks vajaliku kohtulõivu tasumise kohustuse tõttu, sest Inglismaa ja Walesi kohtud ei aktsepteeri praegu kohtulõivu maksmisel krediit- ega deebetkaarditehinguid). Järgnevad dokumendid võib kohtule edastada siiski posti, faksi või e-posti teel kooskõlas tsiviilkohtumenetluse eeskirjade 5. osaga, mis sisaldab dokumentide kohtusse esitamise ja saatmise eeskirju.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Inglismaal ja Walesis on võimalik esitada apellatsioonkaebus Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuste peale. 1999. aasta õigusemõistmisele juurdepääsu seaduse (kaebusi lahendavad kohtuinstantsid) 2000. aasta määruses (The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000) (edaspidi „2000. aasta määrus“) on kindlaks määratud kohtuinstantsid, kes vaatavad läbi kohtute, sealhulgas krahvkonnakohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi. Vastavalt 2000. aasta määrusele vaatab Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud esimese astme kohtuniku otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse läbi krahvkonnakohtu teise astme kohtunik (Circuit Judge). Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib edasi kaevata ja sellise edasikaebuse vaatab läbi kõrge kohus.

Asjaomast apellatsioonimenetlust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse eeskirjade 5.2. osa ja sellega kaasnevate praktiliste juhistega, milles täpsustatakse ka apellatsioonkaebuste esitamise ajalised piirangud.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Sarnaselt siseriiklike väiksemate nõuete menetlustega on Euroopa väiksemate nõuete menetluse võitnud poolel õigus nõuda kohtumääruse täitmist.

Otsuse täitmise ja artikli 23 kohaldamise pädevus kuulub krahvkonnakohtutele ja kõrgele kohtule. Kohtute kontaktandmed leiate, kui klõpsate eespool artikli 25 lõike 1 punkti a all esitatud lingil.

Viimati uuendatud: 21/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.