Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Väiksemad kohtuvaidlused

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Gibraltaril kuulub Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses otsuse tegemise pädevus Gibraltari Ülemkohtule. Kõik asjaomased vaidlused lahendab ülemkohtu kohtunik, kes on määratud väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohtunikuks.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Gibraltari kohtud lubavad sidevahendina kasutada üksnes posti (menetluse algatamiseks vajaliku kohtulõivu tasumise kohustuse tõttu).

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Gibraltaril on võimalik esitada kaebus 2000. aasta ülemkohtu eeskirjade alusel, millega sisuliselt nähakse ette, et kõnealune kaebus esitatakse kas ülemkohtu lisakohtunikule või esimehele.

Kõik kaebuse läbivaatamise menetlused on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osaga 52 ja sellega kaasnevate rakendusjuhistega. 2000. aasta ülemkohtu eeskirjades on kehtestatud kõnealuse kaebuse esitamise ajavahemik ning ülemkohtu eeskirjades ja osas 52.4 kaebuse esitamise tähtajad.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt on lubatud ametliku keelena kasutada inglise keelt.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Otsuste täitmise ja artikli 23 kohaldamise pädevus kuulub Gibraltari Ülemkohtule.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt on lubatud ametliku keelena kasutada inglise keelt.

Viimati uuendatud: 11/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.