Väiksemad kohtuvaidlused

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Pädevad kohtud on riigis vastava territoriaalse pädevusega piirkondlikud tsiviilkohtud.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Hagi esitamiseks tuleb kirjalik taotlus viia isiklikult piirkondliku tsiviilkohtu registriosakonda. Taotluse võib esitada ka e-posti või dokumentide esitamise e-platvormi kaudu, kui selliseid vahendeid võimaldatakse.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Sellist ametiasutust ei ole loodud.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Ei ole elektroonilise kättetoimetamise ega elektrooniliste sidevahendite kasutamise võimalust.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Kreekas e-kaubandusega tegelevatel isikutel, st internetis teenuseid pakkuvatel ja müügitehinguid sõlmivatel isikutel, on lihtsa (st vahetati lihtsalt e-kirju ja sõnumeid) elektroonilise allkirjastamisega sõlmitud lepingu üle vaidluse tekkimise korral presidendi dekreedi nr 131/2003 (Kreeka õiguse ühtlustamiseks direktiiviga 2000/31/EÜ) artikli 8 lõike 1 kohane seadusjärgne kohustus nõustuda dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Kulude arvutamisel lähtutakse konkreetse kohtuasja võitnud poole kantud kuludest.

Hageja tasutavad kohtukulud hõlmavad järgmist:

a) kuni 32 euro ulatuses advokaaditasud, kui asjaomasele nõudele kirjutas alla Kreeka advokaat, ja

b) iga kohtuasja menetlusse võtmise kaalumise eest tasutud tempelmaks, mis on kuni 1,14 % nõutud kogusummast (põhisumma ja intressid).

Kohtu tempelmaksu ei nõuta, kui nõue ei ületa 200 eurot.

Kui kostja pöördub kohtuasjas advokaadi poole (ja advokaat peab alla kirjutama täidetud vormile C), peab ta ettemaksuna tasuma 32 euro suuruse advokaadiarve.

Erandkorras nõutakse ettemaksuna lisaks 32 euro suuruse advokaadiarve tasumist, kui advokaat kutsutakse suulisele arutamisele.

Kohtu tempelmaks tuleb maksta riigieelarvesse, kuid advokaaditasud tuleb maksta advokatuurile, kes kogub ja seejärel maksab vastava dokumendi esitamisega advokaadiarve.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuseid ei saa edasi kaevata. Õiguskaitsevahendina on siiski võimalik esitada taotlus otsuse teinud kohtule ja apellatsioonkaebus kohtuotsuse tühistamiseks ülemkohtule.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Läbivaatamise taotlust saab esitada ainult otsuse teinud kohtu registriosakonnas vastava taotluse registreerimisega.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeriv keel on kreeka keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Otsuse täitmise koha järgsed pädevad kohtutäiturid vastutavad vallas- ja kinnisvara arestimise eest; enampakkumisel müümise eest vastutavad notarid.

Advokaadid vastutavad kolmanda isiku vara arestimise korralduse koostamise eest ja kohtutäiturid vastutavad selle dokumendi kättetoimetamise eest.

Määruse artikli 23 kohane pädevus on otsuse teinud piirkondlikul tsiviilkohtul.

Viimati uuendatud: 19/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.