Väiksemad kohtuvaidlused

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Iirimaa

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Euroopa väiksemate nõuete menetluses on otsuse tegemise pädevus piirkonnakohtul ja kõik avaldused tuleks esitada pädeva piirkonnakohtu registripidajale. Piirkonnakohtute aadressid ja kontaktandmed on esitatud veebisaidil:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Standardsed sidevahendid on post ja e-post.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Praktilist abi vormide täitmisel ja üldist teavet Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaldamisala kohta ning üldist teavet selle kohta, millised Iirimaa kohtud on pädevad tegema otsust Euroopa väiksemate nõuete menetluses, võivad anda asjaomaste kohtukantseleide töötajad.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Neid küsimusi hõlmavad kohtumenetluse eeskirjad, milles on ette nähtud, et

  • „Olenemata käesolevate eeskirjade muudest sätetest on juhul, kui kohtuteenistus on sellel eesmärgil loonud sobivad vahendid ja kohus või registripidaja on nii määranud, mis tahes sellise dokumendi kättetoimetamine, mis on vaja Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames saata, väljastada, edastada või kätte toimetada, kehtiv, kui see on edastatud elektroonilises vormis elektroonilise sõnumina hageja või kostja elektroonilise posti aadressile (mis on märgitud hageja või kostja kirja päises või dokumendiplangil või mida kumbki pool kasutab teate saatmiseks registripidajale) või registripidaja elektroonilise posti aadressile (mis on märgitud kohtuteenistuse hallataval veebisaidil), tingimusel, et kui saatja ei ole kindel, et elektrooniline teade saadeti ettenähtud saajale (põhjuseks saadud sõnum edastamise staatuse kohta) või kui seitsme päeva jooksul alates teate edastamisest ei ole vastust saadud, siis tuleb elektroonilist teadet käsitleda nii, nagu seda ei oleks kunagi saadetud ja asjaomane dokument tuleb kätte toimetada käesolevas määruses ette nähtud muul viisil kaheksa päeva jooksul pärast nimetatud perioodi“. (Määruse 53B eeskiri 3)
  • „Taotlusvormi ja tõendavad dokumendid võib esitada tähtsaadetisena või kui kohaldatakse eeskirja 3, siis elektrooniliselt.“ (Määruse 53B eeskiri 4)
  • „Kui nõue ei kuulu Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaldamisalasse, peab registripidaja hagejat sellest teavitama, võimaluse korral samade vahenditega, millega hageja avaldus registripidajale saadeti (kui see ei ole võimalik, siis tähtsaadetisena) ...“. (Määruse 53B eeskiri 6)
  • „Registripidaja peab saatma kostja vastuse ärakirjad ... hagejale tähtsaadetisena (või vajaduse korral nii, nagu on lubatud eeskirjaga 3) ELi määruse artikli 5 lõikes 4 ettenähtud tähtaja jooksul. Registripidaja peab saatma vastunõude ja esitatud tõendavate dokumentide ärakirjad (vajaduse korral) hagejale tähtsaadetisena (või vajaduse korral nii, nagu on lubatud eeskirjaga 3) ELi määruse artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtaja jooksul.“ (Määruse 53B eeskiri 8)
  • „Teavitus või teade, mille registripidaja edastab Euroopa väiksemate nõuete menetluse poolele ELi määruses sätestatud eesmärgil, tuleb edastada vahenditega, mida see pool edastamisel kasutas (või selle poole esitatud aadressil või kontaktandmetel) ja ... .“ (Määruse 53B eeskiri 18).

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Puudub.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamise avalduse lõiv on 25 eurot, määr, mida kohaldatakse avaldusele riigisisese väiksemate nõuete menetluse raames. Vastunõude esitamise tasu on samuti 25 eurot. Nagu eespool punktis a on märgitud, tuleks Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamise avaldus esitada pädeva piirkonnakohtu registripidajale, kes nõustab hagejat makse tegemise korraga seoses. Kontaktandmed on samad, nagu esitatud punktis a.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Edasikaebuse, mis ei ole edasikaebus avalduse tagasilükkamise suhtes vastavalt artikli 4 lõikele 4, võib esitada asjaomasele ringkonnakohtule 14 päeva jooksul alates otsuse tegemisest. Ringkonnakohtute aadressid ja kontaktandmed on esitatud aadressil

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Asjaomastes kohtumenetluse eeskirjades on ette nähtud, et

„1) Kostja, kelle suhtes on Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud tagaseljaotsus kooskõlas käesoleva määruse sätetega, võib esitada kohtule kohtupiirkonnas, kus määrus tehti, taotluse kõnealuse määruse tühistamiseks ja/või muutmiseks ELi määruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud alustel

2) Taotlus tuleb kätte toimetada hagejale või tema advokaadile kümne päeva jooksul alates päevast, mil kostja tagaseljaotsuse tegemisest teada sai

3) Taotluse kättetoimetamine ei tähenda menetluse peatamist

4) Kohus võib käsitada piisavana taotluse tegelikku kättetoimetamist

5) Taotluses tuleb selgelt ja lühidalt esitada ELi määruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud alused, millele taotlev pool tugineb

6) Kohus võib pärast taotluse kuulamist taotluse rahuldada või ELi määruse artikli 18 lõike 1 sätete alusel tagasi lükata

7) Kui kohus keeldub läbivaatamisest põhjusel, et ükski ELi määruse artikli 18 lõikes 1 osutatud alustest ei kohaldu, jääb otsus jõusse

8) Kui kohus otsustab, et läbivaatamine on põhjendatud ühel ELi määruse artikli 18 lõikes 1 osutatud põhjustest, siis tuleb Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsus tühistada ja see on kehtetu“.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Inglise ja iiri keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Võlausaldaja peaks esitama täitmisavalduse asjaomasele maakonna registripidajale/šerifile seotud ringkonnakohtu kaudu. Asjaomane piirkonnakohus on pädev tegelema taotlustega täitmisest keeldumiseks, selle peatamiseks või piiramiseks.

Viimati uuendatud: 15/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.